Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΠΟΕΔΗΝ για το μοιραίο βράδυ της Δευτέρας, 23 Ιουλίου — Πότε έγινε η ενημέρωση για νεκρούς

Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της ότι ο πρώ­τος νεκρός από τις κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές στο Μάτι, έφθα­σε στο Σισμα­νό­γλειο νοσο­κο­μείο μετα­ξύ 10:30 — 11:00 το βρά­δυ, ενώ την ίδια ώρα, όπως τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­ση της, το νοσο­κο­μείο ειδο­ποι­ή­θη­κε για δια­κο­μι­δή πολ­λών νεκρών από τις φωτιές.

Στην ίδια ανα­κοί­νω­ση, η ομο­σπον­δία επι­ση­μαί­νει ότι ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Υγεί­ας Παύ­λος Πολά­κης που συμ­με­τεί­χε στο συντο­νι­στι­κό, τα μεσά­νυ­κτα γνώ­ρι­ζε για την ύπαρ­ξη των νεκρών.

Η ανα­κοί­νω­ση της ΠΟΕΔΗΝ έχει ως εξής:

«Στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Νοσο­κο­μείο το βρά­δυ της τρα­γι­κής Δευ­τέ­ρας 23/7/2018 ο πρώ­τος νεκρός απαν­θρα­κω­μέ­νος αγνώ­στων στοι­χεί­ων διε­κο­μί­σθει πριν τις 11 το βρά­δυ. Τοπο­θε­τή­θη­κε σε μία μικρή αίθου­σα των ΤΕΠ του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ. Ήμα­σταν εκεί.

Ταυ­τό­χρο­να την ίδια ώρα ειδο­ποι­ή­θη­κε το Νοσο­κο­μείο και ετοί­μα­σε έναν ειδι­κό χώρο που έχει (κοντέι­νερ με ψύξη) προ­κει­μέ­νου να υπο­δε­χθεί πολ­λούς νεκρούς (πάνω από 10) από τις φωτιές στο ΜΑΤΙ. Πράγ­μα­τι το Νοσο­κο­μείο ετοί­μα­σε τον ειδι­κό χώρο (νεκρο­θά­λα­μο). Ως εκ τού­τω ο Αν. Υπουρ­γός Υγεί­ας που συμ­με­τεί­χε στο συντο­νι­στι­κό τα μεσά­νυ­κτα της Δευ­τέ­ρας γνώ­ρι­ζε την ύπαρ­ξη νεκρών, καθ’ ότι ο Διοι­κη­τής του Νοσο­κο­μεί­ου ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ βρι­σκό­ταν στα ΤΕΠ του Νοσο­κο­μεί­ου όπως και ο Πρό­ε­δρος της ΠΟΕΔΗΝ και συνε­χώς ενη­μέ­ρω­νε την ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγείας.

Την άλλη ημέ­ρα επι­σκε­φτή­κα­με την Διοί­κη­ση του Νοσο­κο­μεί­ου. Ο Υπο­διοι­κη­τής της 1ης Υγειο­νο­μι­κής Περι­φέ­ρειας που ήταν εκεί παρα­δέ­χθη­κε ότι είχαν ειδο­ποι­η­θεί για την μετα­φο­ρά πολ­λών νεκρών και ετοί­μα­σαν ειδι­κό χώρο.

Εκτί­μη­σε μάλι­στα ότι τελι­κά δεν προ­σήλ­θαν για απο­φευ­χθεί ο πανικός.

Πριν το ΥΠΕΘΑ δια­ψεύ­σει την ΠΟΕΔΗΝ θα έπρε­πε ο κος Καμ­μέ­νος να κάνει μία επί­σκε­ψη στα Νοσο­κο­μεία, να συνο­μι­λή­σει με τους εγκαυ­μα­τί­ες για το κομ­φού­ζιο που επι­κρά­τη­σε εκεί­νο το μοι­ραίο βρά­δυ της Δευτέρας.

Να ενη­με­ρω­θεί για το πόσες ώρες έμει­ναν στη θάλασ­σα οι πυρό­πλη­κτοι, οι εγκαυ­μα­τί­ες, πως και εάν τηρή­θη­κε η σει­ρά περι­συλ­λο­γής, να ενη­με­ρω­θεί για την απου­σία στρα­τιω­τι­κών για­τρών στα σκά­φη για να συντο­νί­σουν την επι­βί­βα­ση και να προη­γη­θούν οι βαριά εγκαυ­μα­τί­ες και τι ώρα έφθα­σε η φρεγάτα;».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο