Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πολιτική εγκλωβισμού μεταναστών και προσφύγων δείχνει τα δόντια της

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Επιτείνει την πολιτική εγκλωβισμού και βρίσκει ευκαιρία για επίσπευση επικίνδυνων σχεδίων
Μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας στη Λέσβο, που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

«Νερό στο μύλο» των κυβερ­νη­τι­κών σχε­δια­σμών για κλι­μά­κω­ση της πολι­τι­κής εγκλω­βι­σμού μετα­να­στών και προ­σφύ­γων έρι­ξε η πυρ­κα­γιά στον καταυ­λι­σμό της Μόριας στη Λέσβο, όπως ξεκά­θα­ρα φάνη­κε από τις δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού μετά την ευρεία κυβερ­νη­τι­κή σύσκε­ψη (χτες) για την εκτί­μη­ση της κατά­στα­σης (συμ­με­τεί­χαν ο διοι­κη­τής της ΕΥΠ Π. και ο αρχη­γός ΓΕΕΘΑ).

Ο Κυρ. Μητσο­τά­κης σε δήλω­σή του επέρ­ρι­ψε ευθύ­νες στους πρό­σφυ­γες, λέγο­ντας: «Ανα­γνω­ρί­ζω τις δύσκο­λες συν­θή­κες. Τίπο­τα ωστό­σο δεν μπο­ρεί να γίνε­ται άλλο­θι για βίαιες αντι­δρά­σεις σε υγειο­νο­μι­κούς ελέγ­χους. Και, πολύ περισ­σό­τε­ρο, για τέτοιας έκτα­σης ταρα­χές». Απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο απο­μά­κρυν­σης των εγκλω­βι­σμέ­νων μετα­να­στών και προ­σφύ­γων από το νησί, λέγο­ντας ότι θα απο­μα­κρυν­θούν μόνο τα ασυ­νό­δευ­τα παι­διά και οι υπό­λοι­ποι θα στε­γα­στούν σε σκηνές.
«Οι θετι­κοί στον ιό θα έχουν περί­θαλ­ψη. Και οι κάτοι­κοι της Λέσβου θα απο­ζη­μιω­θούν και θα προ­στα­τευ­τούν», ανέ­φε­ρε, προσθέτοντας:
«Κανείς άλλος μετα­νά­στης ή πρό­σφυ­γας, όμως, δεν θα επι­τρα­πεί να ταξι­δέ­ψει. Και θα υπάρ­χουν κάποιοι περιο­ρι­σμοί στην κυκλο­φο­ρία και τις τοπι­κές δραστηριότητες».
Παρα­πέ­ρα, δια­μή­νυ­σε την προ­σή­λω­ση της κυβέρ­νη­σης στην πολι­τι­κή της ΕΕ για κατα­στο­λή στα σύνο­ρα, προ­α­ναγ­γέλ­λο­ντας αυξη­μέ­νους ελέγ­χους σε αυτά.

Πυρκαγιά Μόρια

Ευκαιρία για επίσπευση επικίνδυνων σχεδιασμών

Τα μέτρα προ­σω­ρι­νής στέ­γα­σης των 3.500 αιτού­ντων άσυ­λο που έμει­ναν στο δρό­μο, μετά την κατα­στρο­φή του ΚΥΤ της Μόριας, ανα­κοί­νω­σε χτες το από­γευ­μα κυβερ­νη­τι­κό κλι­μά­κιο στη Μυτιλήνη.
Ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου βρή­κε την ευκαι­ρία να σπε­κου­λά­ρει, λέγο­ντας ότι χρειά­ζε­ται να λει­τουρ­γή­σει στην περιο­χή κλει­στή και ελεγ­χό­με­νη δομή, ένα σχέ­διο στο οποίο υπάρ­χουν σοβα­ρές αντι­δρά­σεις από φορείς και συλ­λό­γους, ενώ «κού­νη­σε το δάχτυ­λο» στους ξερι­ζω­μέ­νους, λέγο­ντας ότι «θα πατα­χθούν φαι­νό­με­να παραβατικότητας».Station Europe EE EU

Κροκοδείλια δάκρυα από την ΕΕ

Σε υπο­κρι­τι­κή έκφρα­ση συμπό­νοιας προς τους πολί­τες της Λέσβου και τους εγκλω­βι­σμέ­νους της Μόριας προ­χώ­ρη­σε η ΕΕ διά της Κομι­σιόν, κύρια υπεύ­θυ­νη για το δρά­μα μετα­να­στών και προσφύγων

«Επι­τρέψ­τε μου να εκφρά­σω τη συμπό­νια μου στους πολί­τες της Λέσβου και ιδιαί­τε­ρα στους κατοί­κους του καταυ­λι­σμού και τους εργα­ζό­με­νους εκ μέρους του Σώμα­τος των Επι­τρό­πων», είπε ο Μ. Σέφκοβιτς!

Στο μετα­ξύ, με φόντο ευρύ­τε­ρες εξε­λί­ξεις που «τρέ­χουν» στην περιο­χή και στις οποί­ες αξιο­ποιεί­ται εδώ και και­ρό η μετα­να­στευ­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ, ο πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου Σαρλ Μισέλ δήλω­σε χτες με αφορ­μή τα γεγο­νό­τα στη Μόρια ότι «είμα­στε σε επι­κοι­νω­νία με τις ελλη­νι­κές αρχές και έτοι­μοι να παρέ­χου­με στήριξη».
Ενδει­κτι­κές ήταν και οι αντι­δρά­σεις των αστι­κών κομ­μά­των της Γερ­μα­νί­ας.
Εκπρό­σω­ποι των Πρα­σί­νων δήλω­σαν ότι «τα ελλη­νι­κά στρα­τό­πε­δα πρέ­πει να εκκε­νω­θούν. Η Γερ­μα­νία πρέ­πει να δρά­σει». Ο προ­ερ­χό­με­νος από το SPD υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών της Κάτω Σαξο­νί­ας, Μπό­ρις Πιστό­ριος, χαρα­κτή­ρι­σε τα γεγο­νό­τα «σύμ­βο­λο της απο­τυ­χί­ας της ευρω­παϊ­κής πολι­τι­κής για τους πρόσφυγες».

ℹ️  Τις παρεμ­βά­σεις των Ευρω­παί­ων ανα­πα­ρή­γα­γαν σε εκτε­νή ρεπορ­τάζ πολ­λά τουρ­κι­κά ΜΜΕ.

Αλέξης Τσίπρας Alexis Tsipras

Απύθμενο θράσος από τους στυλοβάτες της πολιτικής εγκλωβισμού

Ευκαι­ρία να βγουν στον «αφρό» και να ξεπλύ­νουν τις δικές τους τερά­στιες ευθύ­νες για τον διπλό εγκλω­βι­σμό μετα­να­στών και προ­σφύ­γων στα ελλη­νι­κά νησιά, με τη στή­ρι­ξη της απα­ρά­δε­κτης πολι­τι­κής της ΕΕ και της Συμ­φω­νί­ας της με την Τουρ­κία, βρή­καν τα άλλα κόμ­μα­τα της δια­χεί­ρι­σης, με πρώ­το και καλύ­τε­ρο τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Κυβερ­νη­τι­κή ευθύ­νη η τρα­γω­δία στη Μόρια» ανα­φέ­ρει η Κου­μουν­δού­ρου σε ανα­κοί­νω­σή της. «Ο κ. Μητσο­τά­κης χωρίς να πιέ­ζει για μία συνο­λι­κή ευρω­παϊ­κή πρω­το­βου­λία, καθι­στά την Ελλά­δα μια απο­θή­κη ψυχών», προ­σθέ­τει προ­κλη­τι­κά, προ­σπερ­νώ­ντας το γεγο­νός ότι η Ελλά­δα μετα­τρά­πη­κε σε απο­θή­κη ψυχών με τη βού­λα της ΕΕ και τη δική του σύμ­φω­νη γνώ­μη.

Station Europe EE EU

Δήλω­ση για το θέμα έκα­νε και ο Αλ. Τσί­πρας, που «βγά­ζει λάδι» την ΕΕ και την πολι­τι­κή της, την οποία με αφο­σί­ω­ση υπη­ρέ­τη­σε η κυβέρ­νη­σή του, χρε­ώ­νο­ντας το πρό­βλη­μα στο γεγο­νός ότι «η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δια­χει­ρί­ζε­ται δυστυ­χώς εδώ και ένα χρό­νο το προ­σφυ­γι­κό και μετα­να­στευ­τι­κό ζήτη­μα με μόνο κρι­τή­ριο την ικα­νο­ποί­η­ση της ακρο­δε­ξιάς της πτέ­ρυ­γας και των οπα­δών της»!Μόρια πυρκαγιά

Ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο παρα­βλέ­πει τις ευθύ­νες του, αλλά έχει επι­πλέ­ον το θρά­σος να δια­τεί­νε­ται πως «η Ελλά­δα έγι­νε ξανά απο­θή­κη ψυχών.
Αυτό ακρι­βώς που αγω­νι­στή­κα­με να μη συμ­βεί, όταν επί τέσ­σε­ρα χρό­νια διε­θνο­ποι­ή­σα­με το ζήτη­μα, φέρα­με την Ευρώ­πη προ των ευθυ­νών της και βρή­κα­με συμπα­ρα­στά­τες στην προ­σπά­θειά μας αυτή διε­θνείς οργα­νι­σμούς, κρά­τη και ηγέ­τες παγκό­σμιας εμβέ­λειας, όπως ο Πάπας Φρα­γκί­σκος και ο Πατριάρ­χης Βαρ­θο­λο­μαί­ος»!!!

Πυρκαγιά Μόρια

Στο ίδιο πνεύ­μα, και το ΚΙΝΑΛ χρε­ώ­νει στην κυβέρ­νη­ση ότι «έχα­σε τον έλεγ­χο των “δομών”. Αδια­φό­ρη­σε για την απο­συμ­φό­ρη­ση. Δια­τή­ρη­σε τις συν­θή­κες “ζού­γκλας”. Έκρυ­ψε το διο­γκού­με­νο πρό­βλη­μα πίσω από επι­κοι­νω­νια­κά πυρο­τε­χνή­μα­τα του αρμό­διου υπουρ­γεί­ου» και ζητά απ’ την ΕΕ να ανα­λά­βει τις ευθύ­νες της.

Στην πλα­τεία μπρο­στά από το κτή­ριο του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου (με τα γιγα­ντιαία δια­φη­μι­στι­κά πανό των «πλε­ο­νε­κτη­μά­των μιας χαμο­γε­λα­στής Ευρώ­πης» και τα «βασι­στεί­τε στην Ευρώ­πη»! κλπ 50–60 άτο­μα εξέ­φρα­σαν το «θυμό» τους, μετά από πρό­σκλη­ση των «Πρά­σι­νων Ευρω­παί­ων» (εκτός από οργα­νώ­σεις και πολί­τες ήταν παρό­ντες και ευρωβουλευτές).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο