Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πορεία του κορονοϊού σήμερα σε χώρες της πρώτης γραμμής

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Ισπα­νί­ας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι από την αρχή της επι­δη­μί­ας συνο­λι­κά 27.119 άνθρω­ποι έχουν χάσει τη ζωή τους έχο­ντας δια­γνω­στεί με τον νέο κορονοϊό.

Τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα του ιού έφτα­σαν τα 236.259, ανέ­φε­ρε το υπουργείο.

Χθες, Δευ­τέ­ρα, η κυβέρ­νη­ση ανα­θε­ώ­ρη­σε προς τα κάτω τον συνο­λι­κό αριθ­μό των θανά­των στη χώρα κατά περί­που 2.000, αφού έλεγ­ξε τα στοι­χεία που παρεί­χαν οι περι­φέ­ρειες, γεγο­νός που προ­κά­λε­σε έντο­νη κρι­τι­κή από την αντιπολίτευση.

ΙΤΑΛΙΑ

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των περι­στα­τι­κών κορο­νοϊ­ού στην Ιτα­λία είναι 230.555. Οι νεκροί έφτα­σαν τους 32.955. Παράλ­λη­λα, 144.658 άνθρω­ποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνο­λο κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού ήταν 230.158 και είχαν χάσει την ζωή τους 32.877 άνθρω­ποι ενώ 141.981 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο, δηλα­δή, έχα­σαν την ζωή τους 78 άνθρω­ποι και κατα­γρά­φη­καν 397 νέα κρού­σμα­τα. 2.677 ασθε­νείς έγι­ναν αρνη­τι­κοί στον ιό.

Στο μετα­ξύ, 521 ασθε­νείς βρί­σκο­νται σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας και, συνο­λι­κά, 7.917 έχουν εισα­χθεί σε νοσο­κο­μείο. Για 44.504 έχει απο­φα­σι­στεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθ­μός μετά­δο­σης του ιού το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο αυξή­θη­κε κατά 97 κρού­σμα­τα. O αριθ­μός των νεκρών παρου­σιά­ζει μεί­ω­ση: έχα­σαν την ζωή τους 14 λιγό­τε­ροι άνθρω­ποι σε σχέ­ση με την χθε­σι­νή ημέ­ρα. Οι δε ιασθέ­ντες είναι 1.175 περισσότεροι.

Ο αριθ­μός των νεκρών είναι ο χαμη­λό­τε­ρος από την αρχή των μετρή­σε­ων. Στο μετα­ξύ, οι ιτα­λοί πνευ­μο­νο­λό­γοι προ­βλέ­πουν ότι το 30% των ασθε­νών που κατά­φε­ραν να θερα­πευ­θούν από τον κορο­νο­ϊό, θα πάσχει, στο εξής, από χρό­νια πνευ­μο­νι­κά προ­βλή­μα­τα και για τον λόγο αυτό ζήτη­σαν την ενί­σχυ­ση των δομών του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας της χώρας.

Ο δε πασί­γνω­στος τρα­γου­δι­στής Αντρέα Μπο­τσέ­λι, μετέ­βη σήμε­ρα σε νοσο­κο­μείο της πόλης Πίζα, για να δωρί­σει πλά­σμα αίμα­τος, στα πλαί­σια πει­ρα­μα­τι­κής φάσης για την θερα­πεία του ιού. Ο καλ­λι­τέ­χνης απο­κά­λυ­ψε ότι ο ίδιος, η σύζυ­γός του και τα δυο του παι­διά του προ­σβλή­θη­καν από τον ιό, αλλά μπό­ρε­σαν να γίνουν καλά χωρίς να χρεια­στεί να εισα­χθούν στο νοσοκομείο.

ΡΩΣΙΑ

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως 174 άνθρω­ποι πέθα­ναν από την Covid-19 τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες, αριθ­μός ρεκόρ σε μία ημέ­ρα, ο οποί­ος αύξη­σε τον συνο­λι­κό απο­λο­γι­σμό των νεκρών από τον κορο­νο­ϊό στη χώρα σε 3.807.

Αξιω­μα­τού­χοι ανέ­φε­ραν σήμε­ρα 8.915 νέα κρού­σμα­τα, αυξά­νο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό τους σε 362.342. Η Ρωσία είναι έτσι η τρί­τη χώρα στον κόσμο σε αριθ­μό κρου­σμά­των, μετά τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.

Ωστό­σο ο αριθ­μός των νέων κρου­σμά­των έχει στα­θε­ρο­ποι­η­θεί και έχει αρχί­σει μια ελα­φρά μεί­ω­ση. Το πρα­κτο­ρείο TASS σημειώ­νει πως ο ημε­ρή­σιος ρυθ­μός αύξη­σης των κρου­σμά­των σημεί­ω­σε σήμε­ρα χαμη­λό ρεκόρ 2,5% ένα­ντι 2,6% μια μέρα νωρί­τε­ρα. Επί­σης ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που ανέρ­ρω­σαν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες ανήλ­θε σε 12.331, ένα άλλο ημε­ρή­σιο ρεκόρ.

Στην Περι­φέ­ρεια της Μόσχας επι­βε­βαιώ­θη­καν 817 νέα κρού­σμα­τα του κορονοϊού.

Χθες, Δευ­τέ­ρα, ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν εμφα­νί­σθη­κε και πάλι στο Κρεμ­λί­νο, απ’ όπου είχε απο­μα­κρυν­θεί κατά την κορύ­φω­ση της παν­δη­μί­ας της Covid-19.

Ο εκπρό­σω­πός του, ο Ντμί­τρι Πεσκόφ, ανα­κοί­νω­σε από την πλευ­ρά του πως πήρε εξι­τή­ριο από το νοσο­κο­μείο, στο οποίο είχε εισα­χθεί στα μέσα Μαΐ­ου αφού είχε δια­γνω­σθεί θετι­κός στον νέο κορο­νο­ϊό. Ο ίδιος διευ­κρί­νι­σε πως θα ξαναρ­χί­σει να εργά­ζε­ται από το σπί­τι του.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο