Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πρεσβεία των ΗΠΑ απλώνει νέα πλοκάμια

Με νέες προ­σθή­κες στον Πει­ραιά και στο γήπε­δο του Ολυ­μπια­κού, «Γ. Καραϊ­σκά­κης», επε­κτεί­νε­ται το δίκτυο «ήπιας» προ­πα­γάν­δας του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ και της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας στην Ελλά­δα. Τη Δευ­τέ­ρα 22 Απρί­λη, εγκαι­νιά­στη­κε το «Αmerican Space Piraeus» («Αμε­ρι­κα­νι­κή Γωνιά») στον 3ο όρο­φο της Κεντρι­κής Δημο­τι­κής Βιβλιο­θή­κης Πει­ραιά από τον δήμαρ­χο Γιάν­νη Μώρα­λη και τον Αμε­ρι­κα­νό πρέ­σβη, Τζορτζ Τσού­νις, ενώ στην εκδή­λω­ση χαι­ρέ­τι­σε και ο πρό­ε­δρος της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός, Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης, ο οποί­ος προ­α­νήγ­γει­λε τη λει­τουρ­γία χώρου της «Αμε­ρι­κα­νι­κής Γωνιάς» εντός του γηπέ­δου «Καραϊ­σκά­κης».

Σύμ­φω­να με τους εμπνευ­στές της, η πρω­το­βου­λία θέλει να προ­ω­θή­σει την «αμοι­βαία κατα­νό­η­ση των δύο λαών μέσω μια σει­ράς πολι­τι­στι­κών και εκπαι­δευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των που θα διορ­γα­νώ­νο­νται εκεί για παι­διά και νέους». Ειδι­κά για την «Αμε­ρι­κα­νι­κή Γωνιά» στο «Καραϊ­σκά­κης», ο Αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβης είπε ότι «40.000 παι­διά θα λαμ­βά­νουν μέρος στις δρά­σεις της κάθε μήνα».
* * *

Τι είναι όμως αυτή η περί­φη­μη «Αμε­ρι­κα­νι­κή Γωνιά» και πώς συν­δέ­ε­ται με τις επι­διώ­ξεις των ΗΠΑ στη χώρα μας; Πρό­κει­ται για δίκτυο της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας που περι­λαμ­βά­νει άλλες 6 τέτοιες δομές: Το «Athens American Center» στο «Πολι­τεία Business Center» και τα απο­κα­λού­με­να «TechLab» στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Ξάν­θης, στις Κεντρι­κές Δημο­τι­κές Βιβλιο­θή­κες σε Βέροια, Σπάρ­τη και Κέρ­κυ­ρα και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στη ΧΑΝΘ.

Αν και ο πρό­ε­δρος της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός υπο­στή­ρι­ξε πως «μαζί με τους Αμε­ρι­κα­νούς φίλους μας πρό­κει­ται να εκπαι­δεύ­σου­με τη νέα γενιά να αγα­πά­ει τον αθλη­τι­σμό, να αγα­πά­ει να αγω­νί­ζε­ται και αυτό θα είναι χρή­σι­μο στην υπό­λοι­πη ζωή τους», ο σκο­πός του δικτύ­ου αυτού ορί­ζε­ται δια­φο­ρε­τι­κά από το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, χωρίς αυτό να σημαί­νει ότι στα δόλια σχέ­διά τους δεν αξιο­ποιούν ως όχη­μα και τον αθλη­τι­σμό, την Παι­δεία, τον Πολιτισμό.

Οι «Αμε­ρι­κα­νι­κές Γωνιές» απο­τε­λούν «ισχυ­ρά στρα­τη­γι­κά εργα­λεία δημό­σιας διπλω­μα­τί­ας που υπο­στη­ρί­ζουν τους στό­χους εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής των ΗΠΑ, παρέ­χο­ντας τεχνο­λο­γι­κά σύγ­χρο­νους και φιλό­ξε­νους χώρους για άμε­ση συμ­με­το­χή του ξένου κοι­νού», ανα­φέ­ρει η πρε­σβεία και συνε­χί­ζει: «Η άμε­ση συμ­με­το­χή του κοι­νού στον πυρή­να των “Αμε­ρι­κα­νι­κών Γωνιών” παρέ­χει στην κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ σημα­ντι­κές ευκαι­ρί­ες για την προ­ώ­θη­ση των στό­χων πολι­τι­κής και την άσκη­ση ισχυ­ρού, θετι­κού αντί­κτυ­που στον τρό­πο με τον οποίο οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες αντι­με­τω­πί­ζο­νται και γίνο­νται κατα­νοη­τές σε όλο τον κόσμο».
* * *

Μάλι­στα, η εκπαί­δευ­ση που λαμ­βά­νει το προ­σω­πι­κό που απα­σχο­λεί­ται σε αυτές τις δομές, όπως ανα­φέ­ρει η ετή­σια έκθε­ση του προ­γράμ­μα­τος για το 2019, «παρέ­χει στέ­ρε­ες βάσεις για την κατα­νό­η­ση της εθνι­κής ασφά­λειας των ΗΠΑ και των ολο­κλη­ρω­μέ­νων στρα­τη­γι­κών της χώρας». Οι υπεύ­θυ­νοι της διπλω­μα­τι­κής απο­στο­λής αξιο­ποιούν τις δομές «ώστε να προ­ω­θή­σουν τα στρα­τη­γι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ, παρέ­χο­ντας χώρο για διαρ­κείς συζη­τή­σεις οι οποί­ες βελ­τιώ­νουν τη φήμη των ΗΠΑ και προ­ω­θούν την αμε­ρι­κα­νι­κή πολι­τι­κή και κοι­νή κατανόηση».

Σύμ­φω­να με εγχει­ρί­διο του αμε­ρι­κα­νι­κού ΥΠΕΞ, απο­στο­λή των «Αμε­ρι­κα­νι­κών Κέντρων» και των «Αμε­ρι­κα­νι­κών Γωνιών» είναι να συμ­βά­λουν στην «ουδε­τε­ρο­ποί­η­ση» του πλη­θυ­σμού στρα­τη­γι­κών περιο­χών. Ουσια­στι­κά, πρό­κει­ται για «πλατ­φόρ­μες» επι­κοι­νω­νί­ας και παρα­πέ­ρα διά­χυ­σης των στό­χων της πρε­σβεί­ας με συγκε­κρι­μέ­νες επαγ­γελ­μα­τι­κές ομά­δες και ευρύ­τε­ρα τμή­μα­τα του πλη­θυ­σμού: «Οι αξιω­μα­τού­χοι μας πρέ­πει να βρί­σκο­νται σε επα­φή όχι μόνο με τους αξιω­μα­τού­χους των υπουρ­γεί­ων Εξω­τε­ρι­κών, αλλά και τοπι­κούς δημο­σιο­γρά­φους, συγ­γρα­φείς, επι­στή­μο­νες, καλ­λι­τέ­χνες, αθλη­τές, ειδι­κούς, ακα­δη­μαϊ­κούς, όπως και τον μέσο πολίτη».
* * *

Η «αντι­με­τώ­πι­ση του αντια­με­ρι­κα­νι­σμού» στη χώρα μας απο­τε­λεί έναν από τους βασι­κούς στό­χους του περί­φη­μου «Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου» Ελλά­δας — ΗΠΑ, που εγκαι­νιά­στη­κε από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και συνε­χί­στη­κε και ανα­βαθ­μί­στη­κε από αυτή της ΝΔ. Μία από τις ανα­γκαί­ες προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την παρα­πέ­ρα ανά­πτυ­ξη αυτής της στρα­τη­γι­κής συνερ­γα­σί­ας, με κρι­τή­ριο τα συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ και της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης, όπως σημειώ­νε­ται στη λεγό­με­νη «Ολο­κλη­ρω­μέ­νη Εκθε­ση» («Integrated Country Strategy») του αμε­ρι­κα­νι­κού ΥΠΕΞ για την Ελλά­δα (2018), είναι η «καλ­λιέρ­γεια θετι­κής άπο­ψης των αμε­ρι­κα­νο­ελ­λη­νι­κών σχέ­σε­ων» και «η κατα­νό­η­ση από τους Ελλη­νες πολί­τες των προ­τε­ραιο­τή­των των ΗΠΑ στην περιο­χή», ώστε «να υπο­στη­ρί­ξουν τη συνερ­γα­σία στον τομέα της ασφά­λειας με τις ΗΠΑ, τους οικο­νο­μι­κούς δεσμούς και την πολι­τι­κή εμπλοκή».

Το δίκτυο «ήπιας προ­πα­γάν­δας» της πρε­σβεί­ας μεγα­λώ­νει διαρ­κώς, προ­κει­μέ­νου κάτω από το κάλυμ­μα των εκπαι­δευ­τι­κών και πολι­τι­στι­κών προ­γραμ­μά­των, ειδι­κά για παι­διά και νέους, να αυξη­θεί η παρέμ­βα­σή της, καθώς υπάρ­χει πολ­λή δου­λειά να γίνει στη χώρα μας: Σύμ­φω­να με την πιο πρό­σφα­τη έρευ­να του PEW Research Center, το 2023 για τις από­ψεις που επι­κρα­τούν σχε­τι­κά με την εικό­να των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, η χώρα μας κατα­γρά­φει τα πιο υψη­λά αρνη­τι­κά ποσο­στά. Το 40% των ερω­τη­θέ­ντων απά­ντη­σαν πως έχουν αρνη­τι­κή άπο­ψη για τις ΗΠΑ (31% ο μέσος όρος στις 11 χώρες που έγι­νε η έρευ­να), ενώ το 55% δια­τύ­πω­σαν αρνη­τι­κή άπο­ψη για το ΝΑΤΟ (30% μέσος όρος στις 23 χώρες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η έρευνα).

Αν νομί­ζουν πάντως ότι με τις …«Γωνιές» τους θα κατα­φέ­ρουν να αντι­στρέ­ψουν αυτήν την εικό­να και να κάνουν «του χεριού τους» τον λαό και τη νεο­λαία, είναι πολύ γελασμένοι…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης — Δ. Μ.

 

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο