Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού ανα­κοι­νώ­νει την έναρ­ξη της περιό­δου για την υπο­βο­λή Αιτή­σε­ων-Δηλώ­σε­ων συμ­με­το­χής στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις 2024.

Η προ­θε­σμία υπο­βο­λής για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ αλλά και για τους υπο­ψή­φιους με ανα­πη­ρία αρχί­ζει από σήμε­ρα, Τετάρ­τη 29 Νοεμ­βρί­ου 2023 και λήγει την Παρα­σκευή 15 Δεκεμ­βρί­ου 2023.

Στην ίδια προ­θε­σμία θα γίο­νται δεκτές αιτή­σεις-δηλώ­σεις και για τα 5 μου­σι­κά τμή­μα­τα με την ειδι­κή διασ­δι­κα­σία εισαγωγής.

Στην ανα­κοί­νω­ση του ΥΠΑΙΘΑ ανα­φέ­ρο­νται τα ακόλουθα:

«Όπως προ­βλέ­πε­ται από τη νομο­θε­σία, όλοι οι υπο­ψή­φιοι που επι­θυ­μούν να συμ­με­τά­σχουν στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις έτους 2024 των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) και των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ), για εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, πρέ­πει να υπο­βά­λουν στο Λύκειό τους Αίτη­ση-Δήλω­ση υπο­ψη­φιό­τη­τας συμ­με­το­χής στις εξε­τά­σεις αυτές.

Η προ­θε­σμία για φέτος ορί­ζε­ται από Τετάρ­τη 29-11-2023 ως και Παρα­σκευή 15-12-2023 για όλους τους υπο­ψη­φί­ους που επι­θυ­μούν να συμ­με­τά­σχουν στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) και των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ). Επι­ση­μαί­νε­ται ότι η ανω­τέ­ρω προ­θε­σμία είναι απο­κλει­στι­κή και μετά την παρέ­λευ­σή της δεν γίνε­ται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υπο­ψή­φιος (μαθη­τής ή από­φοι­τος) μπο­ρεί να προ­μη­θεύ­ε­ται την Αίτη­ση — Δήλω­ση που ανα­λο­γεί στην περί­πτω­σή του είτε από το δια­δί­κτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέ­χεια θα συμπλη­ρώ­νει την Αίτη­ση — Δήλω­ση σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες που ανα­γρά­φο­νται στο έντυ­πο και θα προ­σέρ­χε­ται στο Λύκειό του, για την ορι­στι­κή ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή της. Στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας www.minedu.gov.gr, στο σύν­δε­σμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρ­τώ­νται τα κατά περί­πτω­ση υπο­δείγ­μα­τα της Αίτη­σης-Δήλω­σης και οι σχε­τι­κές εγκύ­κλιοι που περι­γρά­φουν πλή­ρως τη δια­δι­κα­σία και τα ανα­λυ­τι­κά δικαιο­λο­γη­τι­κά για κάθε κατη­γο­ρία υπο­ψη­φί­ου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθη­τής ή από­φοι­τος). Επί­σης, απο­στέλ­λο­νται ήδη στα Λύκεια οι σχε­τι­κές εγκύ­κλιοι με τα αντί­στοι­χα υπο­δείγ­μα­τα της Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υπο­ψη­φί­ους με ανα­πη­ρία και ειδι­κές εκπαι­δευ­τι­κές ανά­γκες ή ειδι­κές μαθη­σια­κές δυσκο­λί­ες που εξε­τά­ζο­νται προ­φο­ρι­κά ή γρα­πτά κατά περί­πτω­ση εκδί­δε­ται εγκύ­κλιος σχε­τι­κά με τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που θα πρέ­πει να υποβληθούν.

Στην ίδια προ­θε­σμία (από Τετάρ­τη 29-11-2023 ως και Παρα­σκευή 15-12-2023.), οι υπο­ψή­φιοι που τυχόν ενδια­φέ­ρο­νται για τα 5 Μου­σι­κά Τμή­μα­τα με την ειδι­κή δια­δι­κα­σία εισα­γω­γής (δηλα­δή τα Τμή­μα­τα Μου­σι­κών Σπου­δών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου, του Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαν­νί­νων καθώς και το Τμή­μα Μου­σι­κής Επι­στή­µης και Τέχνης του Πανε­πι­στη­µί­ου Μακε­δο­νί­ας), εκτός από την Αίτη­ση-Δήλω­ση για τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, υπο­βάλ­λουν και σχε­τι­κή Αίτη­ση-Υπεύ­θυ­νη Δήλω­ση για τα 5 Μου­σι­κά Τμήματα.

Με την ευκαι­ρία ενη­με­ρώ­νου­με τους υποψηφίους:

1. Όσοι υπο­ψή­φιοι ενδια­φέ­ρο­νται για τις Στρα­τιω­τι­κές Σχο­λές, τις Αστυ­νο­μι­κές Σχο­λές, τις Σχο­λές της Πυρο­σβε­στι­κής Ακα­δη­μί­ας, τις Σχο­λές του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος και τις Σχο­λές της Ακα­δη­μί­ας του Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού πρέ­πει επι­πλέ­ον να υπο­βά­λουν αίτη­ση απευ­θεί­ας στο Στρα­τό, στην Αστυ­νο­μία, στην Πυρο­σβε­στι­κή, στο Λιμε­νι­κό ή στο Εμπο­ρι­κό Ναυ­τι­κό σε χρο­νι­κό διά­στη­μα που θα ορί­ζε­ται στις προ­κη­ρύ­ξεις που θα εκδώ­σουν τα αρμό­δια Υπουρ­γεία και να κρι­θούν ικα­νοί στις προ­κα­ταρ­κτι­κές εξε­τά­σεις, οι οποί­ες προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται για το διά­στη­μα Μαρ­τί­ου-Απρι­λί­ου 2024. Οι παρα­πά­νω προ­κη­ρύ­ξεις θα δια­τί­θε­νται από τα Στρα­το­λο­γι­κά Γρα­φεία, τα Αστυ­νο­μι­κά Τμή­μα­τα, την Πυρο­σβε­στι­κή και το Λιμε­νι­κό αντί­στοι­χα σε χρό­νο που θα καθο­ρι­στεί από τα συναρ­μό­δια Υπουργεία.

2. Όσοι υπο­ψή­φιοι ενδια­φέ­ρο­νται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμ­με­τά­σχουν φέτος στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, πρέ­πει υπο­χρε­ω­τι­κά να δηλώ­σουν την επι­θυ­μία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμ­με­τά­σχουν και στις πρα­κτι­κές δοκι­μα­σί­ες (υγειο­νο­μι­κή εξέ­τα­ση και αγωνίσματα).

3. Υπο­ψή­φιοι για το 10% των θέσε­ων (χωρίς νέα εξέ­τα­ση) μπο­ρούν να είναι μόνο όσοι εξε­τά­στη­καν πανελ­λα­δι­κά το 2022 ή το 2023 (με τα ημε­ρή­σια ΓΕΛ ή με τα ημε­ρή­σια ΕΠΑΛ). Όσοι επι­θυ­μούν να είναι υπο­ψή­φιοι για το 10% των θέσε­ων, δεν θα υπο­βά­λουν τώρα την Αίτη­ση-Δήλω­ση, αλλά απευ­θεί­ας μηχα­νο­γρα­φι­κό δελ­τίο. Αν τυχόν επι­θυ­μούν εισα­γω­γή σε Στρα­τό, Αστυ­νο­μία, Πυρο­σβε­στι­κή, Λιμε­νι­κό, ΑΕΝ, υπο­βάλ­λουν σχε­τι­κή αίτη­ση στο αρμό­διο Υπουρ­γείο και συμ­με­τέ­χουν στις προ­κα­ταρ­κτι­κές εξε­τά­σεις (Μάρ­τιος-Απρί­λιος 2024).

Οι υπο­ψή­φιοι για το 10% με τελευ­ταία εξέ­τα­ση το 2022, θα διεκ­δι­κή­σουν την εισα­γω­γή τους με την προ­ϋ­πό­θε­ση της ΕΒΕ, όπως αυτή δια­μορ­φώ­θη­κε στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις του 2022. Οι υπο­ψή­φιοι για το 10% με τελευ­ταία εξέ­τα­ση το 2023, θα διεκ­δι­κή­σουν την εισα­γω­γή τους με την προ­ϋ­πό­θε­ση της ΕΒΕ, όπως αυτή δια­μορ­φώ­θη­κε στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις του 2023.

4. Όσοι από τους υπο­ψη­φί­ους εμπί­πτουν στην ειδι­κή κατη­γο­ρία των υπο­ψη­φί­ων-πασχό­ντων από σοβα­ρές παθή­σεις (για εισα­γω­γή στο 5% των θέσε­ων εισα­κτέ­ων χωρίς εξε­τά­σεις), πρέ­πει να απευ­θυν­θούν σε κάποια από τις αρμό­διες επτα­με­λείς επι­τρο­πές των νοσο­κο­μεί­ων, για να απο­κτή­σουν πιστο­ποι­η­τι­κό της πάθη­σής τους. Αυτοί οι υπο­ψή­φιοι, εφό­σον δεν επι­θυ­μούν να συμ­με­τά­σχουν στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, δεν υπο­βάλ­λουν τώρα την Αίτη­ση-Δήλω­ση, αλλά θα κατα­θέ­σουν μηχα­νο­γρα­φι­κό σε ημε­ρο­μη­νί­ες που θα ανα­κοι­νω­θούν αργότερα».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο