Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η προοπτική για το λαό δεν τίθεται σε δημοψήφισμα

Η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, ευρι­σκό­με­νη σε αδιέ­ξο­δο κι έχο­ντας με τον πλέ­ον κραυ­γα­λέο τρό­πο εγκα­τα­λεί­ψει τις προ­ε­κλο­γι­κές της θέσεις και υπο­σχέ­σεις, επι­χει­ρεί τώρα δια του δημο­ψη­φί­σμα­τος πολι­τι­κό ελιγμό.

Μετα­ξύ του σκλη­ρού μνη­μο­νί­ου που κατέ­λη­ξε να ειση­γεί­ται και να δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται η κατα­ξιω­μέ­νη στις πολι­τι­κές κυβι­στή­σεις κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και του πιο σκλη­ρού που προ­τεί­νουν οι «θεσμοί» δεν υπάρ­χει επι­λο­γή που να αντα­πο­κρί­νε­ται στα συμ­φέ­ρο­ντα του εργα­ζό­με­νου λαού.

Πραγ­μα­τι­κή απε­λευ­θε­ρω­τι­κή προ­ο­πτι­κή – προ­ο­πτι­κή αξιο­πρέ­πειας για τη χώρα είναι η κατάρ­γη­ση κάθε μνη­μο­νί­ου, η άρνη­ση του χρέ­ους, η έξο­δος από ΟΝΕ/ΕΕ και ΝΑΤΟ, η πολι­τι­κή εξου­σία των εργαζομένων.

Αλλά αυτή η προ­ο­πτι­κή δεν τίθε­ται σε δημο­ψή­φι­σμα, ούτε κερ­δί­ζε­ται με δημο­ψη­φί­σμα­τα και διαπραγματεύσεις.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο