Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η προοπτική μιας «κομμουνιστικής κοινωνίας» επανέρχεται στο Σύνταγμα της Κούβας

Ο στό­χος της «εξέ­λι­ξης προς την κατεύ­θυν­ση μιας κομ­μου­νι­στι­κής κοι­νω­νί­ας» επα­νέρ­χε­ται στο προ­σχέ­διο του Συντάγ­μα­τος της Κού­βας, έπει­τα από την πλα­τιά λαϊ­κή δια­βού­λευ­ση που έλα­βε χώρα σε όλη την επι­κρά­τεια για διά­στη­μα περί­που τριών μηνών. Η επα­νεν­σω­μά­τω­ση του όρου «κομ­μου­νι­σμός» απο­τε­λεί μια από τις 700 αλλα­γές που συνέ­βη­σαν στο προ­σχέ­διο του Συντάγ­μα­τος, καθώς στην πρώ­τη έκδο­ση του κει­μέ­νου ο όρος είχε απαλειφθεί. 

Όπως σημεί­ω­σε η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση της Κού­βας, η ανα­φο­ρά του Συντάγ­μα­τος στην έννοια του κομ­μου­νι­σμού ήταν λαϊ­κή απαί­τη­ση η οποία εκφρά­στη­κε στο πλαί­σιο των περισ­σό­τε­ρων από 133.000 δια­βου­λεύ­σε­ων όπου συμ­με­τεί­χαν περί τα 9 εκα­τομ­μύ­ρια κου­βα­νών και στις οποί­ες κατα­τέ­θη­καν 783.000 μικρές και μεγα­λύ­τε­ρες προ­τά­σεις για τη βελ­τί­ω­ση του προσχεδίου. 

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η όλη δημο­κρα­τι­κή δια­δι­κα­σία δια­βού­λευ­σης και δια­λό­γου σχε­τι­κά με το κεί­με­νο του προ­σχε­δί­ου επέ­φε­ρε αλλα­γές στο 60% του περιε­χο­μέ­νου του προ­τει­νό­με­νου Συντάγματος. 

Πέραν αυτού, το νέο, επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νο κεί­με­νο του νέου Συντάγ­μα­τος που παρου­σιά­στη­κε και εγκρί­θη­κε την Παρα­σκευή από την Εθνο­συ­νέ­λευ­ση, επι­βε­βαιώ­νει τον ηγε­τι­κό, πρω­το­πό­ρο ρόλο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος και καθο­ρί­ζει τον Σοσια­λι­σμό ως οδη­γό της οικο­νο­μι­κής, πολι­τι­κής και κοι­νω­νι­κής ζωής της Κούβας. 

Το επό­με­νο στά­διο για την Συνταγ­μα­τι­κή Ανα­θε­ώ­ρη­ση είναι το δημο­ψή­φι­σμα που θα διε­νερ­γη­θεί στις 24 Φεβρουα­ρί­ου 2019 όπου ο κου­βα­νι­κός λαός θα κλη­θεί να εγκρί­νει το νέο Σύνταγ­μα της χώρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο