Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Η προστασία και τα δικαιώματα των ζώων – Τα ζώα συντροφιάς»

Η αγά­πη και ο σεβα­σμός προς τα ζώα είναι δείγ­μα πολι­τι­σμού. Δεν είμα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να αγα­πά­με όλοι τα ζώα, οφεί­λου­με όμως να τα σεβόμαστε.

Το μόνο σίγου­ρο είναι πως τα ζώα στις μέρες μας είναι θύμα­τα της αδια­φο­ρί­ας της πολι­τεί­ας και της ανευ­θυ­νό­τη­τας των ιδιο­κτη­τών τους (οι οποί­οι καμία σχέ­ση δεν έχουν με τους υπεύ­θυ­νους κηδε­μό­νες), της αδέ­σπο­της απαν­θρω­πιάς, της βίας και των προ­τύ­πων, γέν­νη­μα όλα του κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κού συστή­μα­τος στο οποίο ζούμε.

Αν θα μπο­ρού­σε να ακου­στεί η κραυ­γή αγω­νί­ας των ζώων που κακο­ποιού­νται βάναυ­σα, που ζητούν αυτό δικαιού­νται, Θα άλλα­ζε η κατά­στα­ση άρα­γε; Θα γινό­μα­σταν πιο ευαί­σθη­τοι και θα συμ­με­ρι­ζό­μα­σταν το δικαί­ω­μά τους στην ζωή και την αξιοπρέπεια;

Πόσο απο­τε­λε­σμα­τι­κή είναι η μέχρι σήμε­ρα αντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος; Τι πρέ­πει να γίνει άμεσα;

Ζητή­μα­τα που θα συζη­τή­σου­με και ερω­τή­μα­τα που θα προ­σπα­θή­σου­με να απα­ντή­σου­με στην συνά­ντη­ση – συζή­τη­ση με θέμα «Η προ­στα­σία και τα δικαιώ­μα­τα των ζώων – Τα ζώα συντρο­φιάς», που συν­διορ­γα­νώ­νου­με το ηλε­κτρο­νι­κό περιο­δι­κό Ατέ­χνως και η Πανελ­λα­δι­κή Φιλο­ζω­ι­κή Περι­βαλ­λο­ντι­κή Ομο­σπον­δία, με καλε­σμέ­νο τον ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου Αλα­βά­νο ο οποί­ος θα κάνει παρέμ­βα­ση όπως και η Φαίη Λιά­ρα, εκπαι­δευ­τι­κός, συνερ­γά­τι­δα της Πανελ­λα­δι­κής Φιλο­ζω­ι­κής Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ομοσπονδίας.

Θα είναι μια συνά­ντη­ση αλλη­λο­ε­νη­μέ­ρω­σης, την Παρα­σκευή 21 Ιου­νί­ου, στις 8 το βρά­δυ, σε έναν ωραίο χώρο, στον Πολυ­χώ­ρο Τέχνης Πύλη 82 Multispace (Κερα­μει­κού 82 – Αθή­να), στην οποία οι παρευ­ρι­σκό­με­νοι θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να πουν την άπο­ψή τους και να θέσουν ερωτήματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο