Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασπάζεται την εικόνα της Παναγιάς!!! — Πού είναι η «ατομική ευθύνη»;

Εν μέσω έξαρ­σης της παν­δη­μί­ας και συνε­χών συστά­σε­ων για λήψη όλων των ανα­γκαί­ων μέτρων για τη μη δια­σπο­ρά του κορο­νοϊ­ού, ο ανώ­τα­τος πολι­τι­κός άρχων της χώρας, η ΠτΔ κ. Σακελ­λα­ρο­πού­λου, σε ιερό ναό στην Αγιά­σο της Λέσβου όπου παρα­βρέ­θη­κε για τον εορ­τα­σμό της Πανα­γί­ας «συνε­χώς φορού­σε τη μάσκα για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας, την οποία κατέ­βα­σε κατά την ανά­κρου­ση του εθνι­κού ύμνου στην υπο­δο­χή της και όταν προ­σκύ­νη­σε την αρχαία εικό­να της πανα­γί­ας στο Ναό» (πηγή: stonisi.gr).

Ο ανώ­τα­τος πολι­τι­κός άρχων δίνει «δια­πι­στευ­τή­ρια» στον ανορ­θο­λο­γι­σμό και στο θάνα­το.  Η δημό­σια υγεία «προ­σκυ­νά» θρη­σκευ­τι­κές και μετα­φυ­σι­κές ιδε­ο­λη­ψί­ες, τη στιγ­μή που η παν­δη­μία απει­λεί να πάρει ανε­ξέ­λεγ­κτες διαστάσεις.

Ο αντί­κτυ­πος αυτής της πρά­ξης της Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, εκτός από τη συμπε­ρι­φο­ρά των θρη­σκευό­με­νων, θα απο­τυ­πω­θεί και στη λίστα των θυμά­των του Covid-19.

Είναι ένα στιγ­μιό­τυ­πο που απο­δί­δει τι ακρι­βώς έγι­νε σήμε­ρα ανά την Ελλά­δα με τα προ­σκυ­νή­μα­τα και τις μετα­λα­βιές… με την ανο­χή και τη συμ­με­το­χή της πολι­τεια­κής και πολι­τι­κής ηγε­σί­ας. Της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας που δε χάνει ευκαι­ρία να στο­χο­ποιεί και να ενο­χο­ποιεί τη νεο­λαία για τη δια­σπο­ρά του ιού προ­κει­μέ­νου να κρύ­ψει τις δικές της ευθύνες.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο