Η πρώτη ήττα του ιμπεριαλισμού στην Αμερική — ¨Ενα μάθημα που δεν μπορούν να ξεχάσουν (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Σε λιγό­τε­ρο από 72 ώρες, οι μισθο­φό­ροι ΗΠΑ παρα­δό­θη­καν στον Κόλ­πο των Χοί­ρων. Το νησί της Επα­νά­στα­σης έδει­ξε στον ιμπε­ρια­λι­σμό το μεγα­λείο και τον ηρω­ι­σμό του κου­βα­νι­κού λαού. Ένα μάθη­μα που δεν μπο­ρούν ποτέ να ξεχά­σουν. Το αμε­ρι­κα­νι­κό σχέ­διο ήταν να γίνει η από­βα­ση ων μισθο­φό­ρων στην ακτή, όπου δεν περί­με­ναν καμία ουσια­στι­κά αντί­στα­ση, ναο­χυ­ρώ­σουν τις … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η πρώ­τη ήττα του ιμπε­ρια­λι­σμού στην Αμε­ρι­κή — ¨Ενα μάθη­μα που δεν μπο­ρούν να ξεχά­σουν (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ).