Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πρώτη εκτίμηση του αποτελέσματος των αυτοδιοικητικών εκλογών

H πρώ­τη εκτί­μη­ση του απο­τε­λέ­σμα­τος για τις περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές εκλο­γές δόθη­κε πριν από λίγη ώρα από την Singular Logic και το υπουρ­γείο Εσωτερικών.

H πρώ­τη εκτί­μη­ση απο­τε­λέ­σμα­τος σε ό,τι αφο­ρά τις περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές έχει ως εξής:

Αττι­κή: Γ. Πατού­λης 66,2%
Δ. Ελλά­δα: Ν. Φαρ­μά­κης 56,4%
Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας-Θρά­κης: Χρ. Μέτιος 51,1%
Πελο­πον­νή­σου: Π. Νίκας 52,7%
Στε­ρεά Ελλά­δα: Φ. Σπα­νός 51,4%
Ιονί­ων Νήσων: Ρ. Κρά­τσα 59,1%
Β. Αιγαί­ου: Κ. Μου­τζού­ρης 55,1%

Η πρώ­τη εκτί­μη­ση απο­τε­λέ­σμα­τος σε ό,τι αφο­ρά τις δημο­τι­κές εκλο­γές έχει ως εξής:

Αθη­ναί­ων: Κ. Μπα­κο­γιάν­νης 65,2%
Θεσ­σα­λο­νί­κης: Κ. Ζέρ­βας 66,8%
Πατρέ­ων: Κ. Πελε­τί­δης 71,4%
Ηρα­κλεί­ου: Β. Λαμπρι­νός 51,3%
Πει­ραιώς: Γ. Μώρα­λης 57,6%
Λαρι­σαί­ων: Α. Καλο­γιάν­νης 57,3%

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο