Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πρώτη κοσμοναύτης στην ιστορία, Βαλεντίνα Τερεσκόβα, στα 81 της δεν παύει να ονειρεύεται μια ακόμη διαστημική αποστολή

Η Βαλε­ντί­να Τερε­σκό­βα, η πρώ­τη γυναί­κα κοσμο­ναύ­της στον κόσμο και προς το παρόν η μονα­δι­κή στην ιστο­ρία γυναί­κα που πραγ­μα­το­ποί­η­σε μόνη της απο­στο­λή στο Διά­στη­μα, εξέ­φρα­σε την επι­θυ­μία να συμ­με­τά­σχει και πάλι σε μια δια­στη­μι­κή αποστολή

«Είναι το όνει­ρο μου. Επί χρό­νια θέτω το ζήτη­μα αυτό. Αλλά μετά τον θάνα­το του Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν μου είχαν πει: ‘χάσα­με τον Γκα­γκά­ριν, γι αυτό ξέχνα αυτήν την ιδέα» δήλω­σε η Βαλε­ντί­να Τερε­σκό­βα κατά την διάρ­κεια της τιμη­τι­κής εκδή­λω­σης που διορ­γα­νώ­θη­κε για την 55η επέ­τειο από τη θρυ­λι­κή απο­στο­λή της στο Διά­στη­μα, στην Μόσχα.

Ωστό­σο παρά τις παραι­νέ­σεις που της απηύ­θυ­ναν στο παρελ­θόν η Τερε­σκό­βα, σήμε­ρα, παρά τα 81 της χρό­νια εξα­κο­λου­θεί να νοιώ­θει ακμαία και να ονει­ρεύ­ε­ται μια ακό­μη απο­στο­λή στο Διάστημα.

«Αντι­λαμ­βά­νε­στε ότι υπάρ­χει μια μεγά­λη εμπει­ρία, ορι­σμέ­νες γνώ­σεις, γι αυτό θα ήθε­λα φυσι­κά να πάω στο Διά­στη­μα. Υπάρ­χει το θέμα της ηλι­κί­ας, αλλά μπο­ρώ!» δήλω­σε η Τερε­σκό­βα, προ­κα­λώ­ντας τα παρα­τε­τα­μέ­να χει­ρο­κρο­τή­μα­τα όσων συμ­με­τεί­χαν στην τιμη­τι­κή αυτή εκδήλωση.

Η πρώ­τη γυναί­κα κοσμο­ναύ­της στο κόσμο , ανα­φέρ­θη­κε στις ανα­μνή­σεις που έχει από την πρώ­τη εκεί­νη ιστο­ρι­κή της πτή­ση στο Διά­στη­μα, που έγι­νε στις 16 Ιου­νί­ου του 1963, λέγο­ντας τα εξής: «Δεν την θυμά­μαι απλώς, αλλά όλο και πιο πολύ θέλω να ξανα­κά­νω αυτή την πτή­ση. Αντι­λαμ­βά­νο­μαι ότι είναι η ηλι­κία, εδώ όλα τελειώ­νουν. Όμως όταν πετού­σα πάνω από τον Βόλ­γα, την γενέ­τει­ρα μου το Για­ρο­σλάβ, πάντα ήθε­λα να μιλή­σω στην μητέ­ρα μου, να της πως κάποιες πολύ­τι­μες σκέ­ψεις μου. Θυμά­μαι όταν βρι­σκό­μουν πάνω από την Αυστρα­λία, ονει­ρευό­μουν να την επι­σκε­φθώ. Αλλά μόνο τριά­ντα χρό­νια αργό­τε­ρα έλα­βα μια επί­ση­μη πρό­σκλη­ση από την κυβέρ­νη­ση της, να την επι­σκε­φθώ. Πολύ συχνά βλέ­πω στα όνει­ρα μου αυτή την πτή­ση, είναι ένα αλη­σμό­νη­το γεγο­νός» κατέ­λη­ξε στην ομι­λία της η Βαλε­ντί­να Τερεσκόβα.

Η Βαλε­ντί­να Τερε­σκό­βα , που είχε το παρα­τσού­κλι «ο Γλά­ρος», ήταν ο έκτος κατά σει­ρά κοσμο­ναύ­της της ΕΣΣΔ και η πρώ­τη γυναί­κα στην ιστο­ρία που πήγε στο Διά­στη­μα. Η απο­στο­λή της στο Διά­στη­μα έγι­νε με το δια­στη­μό­πλοιο «Βαστόκ» και διήρ­κε­σε τρεις μέρες.

Η Τσάι­κα, στην πρώ­τη τ’ ουρανού

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο