Η πρώτη κοσμοναύτης στην ιστορία, Βαλεντίνα Τερεσκόβα, στα 81 της δεν παύει να ονειρεύεται μια ακόμη διαστημική αποστολή

Η Βαλε­ντί­να Τερε­σκό­βα, η πρώ­τη γυναί­κα κοσμο­ναύ­της στον κόσμο και προς το παρόν η μονα­δι­κή στην ιστο­ρία γυναί­κα που πραγ­μα­το­ποί­η­σε μόνη της απο­στο­λή στο Διά­στη­μα, εξέ­φρα­σε την επι­θυ­μία να συμ­με­τά­σχει και πάλι σε μια δια­στη­μι­κή απο­στο­λή «Είναι το όνει­ρο μου. Επί χρό­νια θέτω το ζήτη­μα αυτό. Αλλά μετά τον θάνα­το του Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν μου είχαν … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η πρώ­τη κοσμο­ναύ­της στην ιστο­ρία, Βαλε­ντί­να Τερε­σκό­βα, στα 81 της δεν παύ­ει να ονει­ρεύ­ε­ται μια ακό­μη δια­στη­μι­κή απο­στο­λή.