Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πρώτη παρέλαση του Κόκκινου Στρατού 1918 Khodynka ‑Μόσχα

Η πρώτη παρέλαση του Κόκκινου Στρατού πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 1918 στο πεδίο Khodynka (Ходынском поле) στη Μόσχα. Παρευρέθηκε ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν

Το τρα­γού­δι από την ται­νία “Bumbarash”
Μου­σι­κή: V. Dashkevich Στί­χοι: Y. Kim Ερμη­νεία: V. Zolotukhin, A. Khochinsky

Τρέ­με, αστέ, ήρθε η τελευ­ταία μάχη.
Όλη η τάξη των κολα­σμέ­νων ξεση­κώ­θη­κε ενα­ντί­ον σου,
Χαμο­γέ­λα­σε, γέλα­σε, έσπα­σε τις αλυσίδες,
Και πάλε­ψε για την ελευ­θε­ρία σαν ήρωας.

Χορω­δία…
Τίπο­τα, τίπο­τα, τίποτα

Σπα­θί, σφαί­ρα, ξιφο­λόγ­χες — δεν με τρομάζει
Και εσύ αγά­πη μου, ναι, με περιμένεις,
Και θα έρθω.
Θα έρθω να σε αγκαλιάσω
Αν δεν πεθά­νω στη μάχη
Σε εκεί­νη τη δύσκο­λη ώρα

Για την εργα­τι­κή τάξη
Για όλη τη χώρα.

Θα κερ­δί­σου­με, για εμάς τον κόσμο ολόκληρο,
Θα κατα­στρέ­ψου­με τις φυλα­κές, θα δια­λύ­σου­με τους εχθρούς,

Είμα­στε εμείς, που θα χτί­σου­με έναν νέο κόσμο,
Δου­λειά για όλους,
Και ας ζήσου­με ως Παγκό­σμια Κομμούνα.
Χορωδία…

Δεί­τε:
Η Μέρα του “Κόκ­κι­νου Στρατού 
των Εργα­τών & Αγροτών”

22 χρόνια πριν επί τσάρου χιλιάδες νεκροί για ένα ψωμάκι, ένα κομμάτι λουκάνικο κι ένα αναμνηστικό φλιτζάνι…

Το σημείο είναι συν­δε­μέ­νο με μια μεγά­λη τρα­γω­δία (Ходынская трагедия) όταν στις 18 Μαΐ­ου 1896 [30 με το παλιό ημε­ρο­λό­γιο] κατά τη διάρ­κεια των εορ­τα­σμών μετά τη στέ­ψη του τελευ­ταί­ου Αυτο­κρά­το­ρα της Ρωσί­ας, Νικο­λά­ου Β’, χιλιά­δες λαού (έως και 20.000) ποδο­πα­τή­θη­κε σε φιέ­στα όπου θα είχαν το δικαί­ω­μα σε ένα ψωμά­κι, ένα κομ­μά­τι λου­κά­νι­κο, λίγο μελό­ψω­μο και ένα ανα­μνη­στι­κό φλιτζάνι…

Στη Μόσχα που πει­νού­σε στή­θη­καν πλα­τώ­μα­τα και 150 μπου­φέ­δες, θέα­τρα και παμπ για τη δια­νο­μή των ματω­μέ­νων δώρων.

Στις 6 το πρωί της ημέ­ρας του εορ­τα­σμού, αρκε­τές χιλιά­δες εξα­θλιω­μέ­νου λαού (οι εκτι­μή­σεις της επο­χής μιλούν για 500.000) ήταν ήδη συγκε­ντρω­μέ­νοι μετά από φήμες –ράδιο αρβύ­λα για αρκε­τή μπύ­ρα καλού­δια για όλους και εμα­γιέ κύπελ­λα που περιεί­χαν ένα χρυ­σό νόμι­σμα. Μια ισχυ­ρή αστυ­νο­μι­κή δύνα­μη απέ­τυ­χε να δια­τη­ρή­σει την τάξη και μέσα σε πανι­κό ο κόσμος εγκλω­βί­στη­καν σε μια χαρά­δρα όπου ποδοπατήθηκε.

Παρά την τρα­γω­δία, το πρό­γραμ­μα των εορ­τα­σμών συνε­χί­στη­κε όπως είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί αλλού με τον Αυτο­κρά­το­ρα και την Αυτο­κρά­τει­ρα να κάνουν θριαμ­βευ­τι­κή εμφά­νι­ση μπρο­στά στα πλή­θη (στο τσα­ρι­κό μπαλ­κό­νι του Περί­πτε­ρου) και στη συνέ­χεια στην προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη χορο­ε­σπε­ρί­δα το ίδιο βρά­δυ στη γαλ­λι­κή πρεσβεία.

Ο Λι Χονγ­κ­τζάνγκ, αυτο­κρα­το­ρι­κός επί­τρο­πος της Κίνας σε ευρω­παϊ­κή περιο­δεία, αφη­γεί­ται πως (όταν ο Νικό­λα­ος έμα­θε τα μαντά­τα) «δεν έδει­ξε την παρα­μι­κρή συγκί­νη­ση και εκεί­νο το βρά­δυ δια­σκέ­δα­ζε σε χορούς και πανη­γύ­ρια που δόθη­κε προς τιμήν του

(ο τσά­ρος)

Μέχρι τώρα όλα πήγαι­ναν, δόξα τω Θεώ, σαν ρολόι, αλλά σήμε­ρα είχα­με μια ατυ­χία… Το πλή­θος που δια­νυ­κτέ­ρευ­σε στο Khodynka, περι­μέ­νο­ντας τις κού­πες σπρώ­χτη­κε και υπήρ­ξε μια τρο­με­ρή ‑απαί­σια να πού­με σύνθλιψη.

Στις 12+1⁄2 φάγα­με μεση­με­ρια­νό και μετά η Alix [Czarina] και εγώ πήγα­με στην Khodynka για να είμα­στε παρό­ντες σε αυτή τη θλι­βε­ρή «εθνι­κή γιορτή».

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν συνέ­βαι­νε τίπο­τα: κοι­τά­ξα­με από το περί­πτε­ρο το τερά­στιο πλή­θος που περιέ­βαλ­λε τη σκη­νή από την οποία η ορχή­στρα έπαι­ζε όλη την ώρα ύμνους και το “Δόξα-Δόξα”.

Πήγα στο Petrovsky [παλά­τι], όπου στην πύλη δέχτη­κα πολ­λές αντι­προ­σω­πεί­ες και μετά μπή­κα στην αυλή. Εδώ το δεί­πνο σερ­βί­ρε­ται κάτω από τέσ­σε­ρις σκη­νές και έπρε­πε να κάνω μια ομι­λία και μετά μια άλλη για τους συγκε­ντρω­μέ­νους στρα­τάρ­χες των ευγενών.

Αφού γυρί­σα­με όλα τα τρα­πέ­ζια, φύγα­με για το Κρεμ­λί­νο. Δεί­πνο στις 8 και μετά χορός

Ήταν πολύ όμορ­φα και τακτο­ποι­η­μέ­να, αλλά η ζέστη ήταν αφό­ρη­τη. Μεί­να­με ως τις 2 τα ξημερώματα.

— Από το ημε­ρο­λό­γιο του τσά­ρου Νικο­λά­ου Β’

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο