Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων, το θέμα με τα περισσότερα τουίτ το 2019

Η πυρ­κα­γιά στην Πανα­γία των Παρι­σί­ων τον Απρί­λιο ήταν το θέμα της επι­και­ρό­τη­τας που είχε τα περισ­σό­τε­ρα σχό­λια στο Twitter το 2019, σύμ­φω­να με κατά­τα­ξη που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Η λέξη κλει­δί “#NotreDame” είναι η πρώ­τη στην κατά­τα­ξη των hashtags σε σχέ­ση με τα θέμα­τα της επι­και­ρό­τη­τας που είχαν τις περισ­σό­τε­ρες ανα­φο­ρές φέτος παγκο­σμί­ως, σύμ­φω­να με το Twitter, το οποίο ωστό­σο δεν ανα­φέ­ρει αριθμούς.

Ακο­λου­θούν η νέα αυτο­κρα­το­ρι­κή επο­χή στην Ιαπω­νία “Reiwa” και οι δια­δη­λώ­σεις στη Βενεζουέλα.

Στις 15 Απρι­λί­ου, πυρ­κα­γιά έπλη­ξε τον ξύλι­νο σκε­λε­τό του καθε­δρι­κού ναού της Πανα­γί­ας των Παρι­σί­ων, ένα από τα πιο επι­σκέ­ψι­μα αξιο­θέ­α­τα της Ευρώ­πης. Το βέλος κατέρ­ρευ­σε φλε­γό­με­νο και μεγά­λο μέρος της ορο­φής έγι­νε στά­χτη, προ­κα­λώ­ντας παγκό­σμια συγκίνηση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο