Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ρούλα Πισπιρίγκου διώκεται για τη δολοφονία και των δύο άλλων παιδιών της

Υπαί­τια για τους θανά­τους των άλλων δύο παι­διών της, της Μαλέ­νας και της Ίρι­δας, είναι η προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νη για τη δολο­φο­νία της πρω­τό­το­κης κόρης της Τζωρ­τζί­νας, Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου σύμ­φω­να με την Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών που σήμε­ρα άσκη­σε ποι­νι­κή δίω­ξη σε βάρος της 33χρονης γυναί­κας για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση κατά συρροή.

Έπει­τα από έρευ­να που διε­νέρ­γη­σαν, από τον περα­σμέ­νο Απρί­λιο, οι εισαγ­γε­λείς Πρω­το­δι­κών Από­στο­λος Ανδρέ­ου και Αντώ­νης Ελευ­θε­ριά­νος για τους θανά­τους των δύο μικρό­τε­ρων αδελ­φών της Τζωρ­τζί­νας, κατέ­λη­ξαν σήμε­ρα στην άσκη­ση ποι­νι­κής δίω­ξης σε βάρος της μητέ­ρας των παι­διών κρί­νο­ντας πως τα δύο κορι­τσά­κια «χάθη­καν» εξαι­τί­ας εγκλη­μα­τι­κών ενερ­γειών της 33χρονης. Σύμ­φω­να με την δίω­ξη σε βάρος της μητέ­ρας των τριών παι­διών, προ­έ­κυ­ψαν «ισχυ­ρές ενδεί­ξεις» ότι η μητέ­ρα αφαί­ρε­σε τη ζωή των δύο μικρό­τε­ρων παι­διών της.

Η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου, κατη­γο­ρού­με­νη ήδη για ανθρω­πο­κτο­νία αλλά και από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε βάρος της Τζωρ­τζί­νας, είναι από σήμε­ρα υπό­λο­γη και για τη δολο­φο­νία της Μαλέ­νας, 3,5 ετών, στις 13 Απρι­λί­ου 2019, ενώ είχε κάνει επι­τυ­χή θερα­πεία για «λεμ­φα­δε­νί­τι­δα τρα­χή­λου δεξιάς γνά­θου» αλλά και την μόλις 6 μηνών Ίρι­δας στις 21 Μαρ­τί­ου 2021.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, βασι­κό εύρη­μα πάνω στο οποίο στη­ρί­χθη­κε η δίω­ξη είναι η ιατρο­δι­κα­στι­κή έκθε­ση των ιατρο­δι­κα­στών Νίκου Καρα­κού­κη και Νίκου Καλό­γρηα, χωρίς ωστό­σο να είναι το μονα­δι­κό στοι­χείο που αξιο­λο­γή­θη­κε από τους δύο εισαγ­γε­λι­κούς λει­τουρ­γούς. Από τα στοι­χεία που λει­τούρ­γη­σαν ιδιαί­τε­ρα επι­βα­ρυ­ντι­κά για την Πισπι­ρί­γκου είναι η απο­δε­δειγ­μέ­νη παρου­σία της στους επί­μα­χους χρό­νους και τόπους που συνέ­βη­σαν τα δύο μοι­ραία για τα κορι­τσά­κια περι­στα­τι­κά, γεγο­νός που σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από εισαγ­γε­λι­κές πηγές δηλώ­νει ένα modus opernadi της μητέρας.

Για τον θάνα­το της Μαλέ­νας, που συνέ­βη ενό­σω το παι­δί βρι­σκό­ταν στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων «Αγλα­ΐα Κυρια­κού» υπάρ­χουν κατα­θέ­σεις για­τρών, με ιδιαί­τε­ρα κατα­το­πι­στι­κή μία από αυτές, σύμ­φω­να με τις οποί­ες η μητέ­ρα της Μαλέ­νας πιθα­νό­τα­τα καθυ­στέ­ρη­σε να ειδο­ποι­ή­σει τους για­τρούς και όταν τελι­κά άρχι­σε να φωνά­ζει «το παι­δί ήταν κρύο».

Μάλι­στα ένας εκ των για­τρών που κατέ­θε­σαν φαί­νε­ται να είπε πως η όλη κατά­στα­ση που αντι­λή­φθη­κε με τις αντι­δρά­σεις της μητέ­ρας ήταν μια «εικό­να δια­κο­μι­δής με ασθε­νο­φό­ρο από απόσταση».

Στη δικο­γρα­φία για την ανθρω­πο­κτο­νία κατά συρ­ροή που καλεί­ται να αντι­κρού­σει η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου, η Μαλέ­να φαί­νε­ται να περι­γρά­φε­ται ως ένα κορι­τσά­κι που έχει ξεπε­ρά­σει την λευ­χαι­μία, «ένα παι­δί κοι­νω­νι­κό και πρό­σχα­ρο». Η Μαλέ­να, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που έχουν στη διά­θε­σή τους οι δικα­στι­κές αρχές, «έφυ­γε εντε­λώς ξαφ­νι­κά», ενώ είχε ξεπε­ρά­σει το πρό­βλη­μα της λευ­χαι­μί­ας και είχε ελεγ­χθεί ιατρι­κά πριν ξεκι­νή­σει την χημειο­θε­ρα­πεία χωρίς να εντο­πι­στεί άλλο ζήτη­μα υγείας.

Όσον αφο­ρά το μικρό­τε­ρο παι­δί της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη, την Ίρι­δα που πέθα­νε στο δωμά­τιο όπου κοι­μό­ταν μαζί με την Τζωρ­τζί­να, η εκτί­μη­ση των εισαγ­γε­λέ­ων περί εγκλη­μα­τι­κής ενέρ­γειας της μητέ­ρας βασί­ζο­νται κυρί­ως στα σημά­δια αίμα­τος στο στό­μα της. Και σε αυτήν την, κατά τις αρχές, δολο­φο­νία η μητέ­ρα φαί­νε­ται να καθυ­στέ­ρη­σε να ειδο­ποι­ή­σει τις ιατρι­κές υπη­ρε­σί­ες, γεγο­νός που προ­κύ­πτει από τη νεκρι­κή ακαμ­ψία που είχε επέλ­θει όταν πήγαν στο σπί­τι της οικο­γέ­νειας. Κατά την εκτί­μη­ση των εισαγ­γε­λι­κών αρχών, ο θάνα­τος του μόλις 6 μηνών βρέ­φους είχε επέλ­θει ώρες πριν κλη­θούν οι δια­σώ­στες να συνδράμουν.

Η δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε δια­βι­βά­στη­κε ήδη σε ανα­κρι­τι­κό γρα­φείο για την έναρ­ξη κύριας ανά­κρι­σης, οπό­τε και σύντο­μα η 33χρονη κατη­γο­ρού­με­νη πλέ­ον για τους θανά­τους και των τριών των παι­διών της θα κλη­θεί σε απολογία.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο