Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ρωσία απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα σε 963 Αμερικανούς: Μπάιντεν, Ζούκι, Φρίμαν…

Από τον Τζο Μπάι­ντεν μέχρι τον Μαρκ Ζού­κερ­μπεργκ και τον Μόρ­γκαν Φρί­μαν: το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας έδω­σε σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα έναν κατά­λο­γο με 963 ονό­μα­τα Αμε­ρι­κα­νών στους οποί­ους απα­γο­ρεύ­ει την είσο­δο στη χώρα, σε αντί­ποι­να για αντί­στοι­χα μέτρα που έλα­βε η Ουά­σινγ­κτον μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία.

Η λίστα αυτή αναρ­τή­θη­κε στον ιστό­το­πο του υπουρ­γεί­ου. Περι­λαμ­βά­νει κατά κύριο λόγο κυβερ­νη­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους, βου­λευ­τές, γερου­σια­στές και εκπρο­σώ­πους της κοι­νω­νί­ας των πολι­τών.

Η Μόσχα είχε ήδη δημο­σιο­ποί­η­σει τα ονό­μα­τα ορι­σμέ­νων από τις προ­σω­πι­κό­τη­τες που περι­λαμ­βά­νο­νται στον κατά­λο­γο, όπως αυτά του Μπάι­ντεν, το υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίν­κεν και του υπουρ­γού Άμυ­νας Λόιντ Όστιν.

Στον Μόρ­γκαν Φρί­μαν απα­γο­ρεύ­τη­κε η είσο­δος στη Ρωσία επει­δή, σύμ­φω­να με τη Μόσχα, το 2017 συμ­με­τεί­χε σε ένα βίντεο και δήλω­νε ότι η Ρωσία «συνω­μο­τεί» σε βάρος των ΗΠΑ.

«Τα ρωσι­κά αντί­με­τρα είναι απα­ραί­τη­τα και στό­χος τους είναι να ανα­γκά­σουν την αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, η οποία προ­σπα­θεί να επι­βά­λει στον υπό­λοι­πο πλα­νή­τη μια νεο­α­ποι­κια­κή νέα τάξη, να αλλά­ξει στά­ση και να ανα­γνω­ρί­σει τη νέα γεω­πο­λι­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα» ανέ­φε­ρε στην ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο. Δια­βε­βαί­ω­σε ωστό­σο ότι η Μόσχα παρα­μέ­νει ανοι­χτή στον «έντι­μο διά­λο­γο» και δια­χω­ρί­ζει τον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό από τις αρχές που «υπο­κι­νούν τη ρωσοφοβία».

Νωρί­τε­ρα, η Μόσχα είχε ανα­κοι­νώ­σει επί­σης ότι απα­γο­ρεύ­ει την είσο­δο στη Ρωσία και σε άλλους 26 Κανα­δούς πολί­τες, μετα­ξύ των οποί­ων είναι και η Σοφί Τρι­ντό, η σύζυ­γος του Κανα­δού πρωθυπουργού.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο