Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ρωσία αποτρέπει τα ταξίδια των πολιτών της στη Μέση Ανατολή

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών κάλε­σε σήμε­ρα τους πολί­τες να απο­φεύ­γουν τα ταξί­δια στη Μέση Ανα­το­λή, ειδι­κά στο Ισρα­ήλ, τον Λίβα­νο και τα Παλαι­στι­νια­κά Εδάφη.

“Η τετα­μέ­νη κατά­στα­ση στην περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής παρα­μέ­νει”, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, το οποίο εξέ­δω­σε για πρώ­τη φορά αυτή την ταξι­διω­τι­κή οδη­γία τον Οκτώ­βριο όταν κάλε­σε τους Ρώσους να μην επι­σκέ­πτο­νται το Ισρα­ήλ και τα Παλαι­στι­νια­κά Εδά­φη μετά την επί­θε­ση της Χαμάς στο Ισραήλ.

“Η κατά­στα­ση στην εμπό­λε­μη ζώνη Παλαι­στι­νια­κών Εδα­φών-Ισρα­ήλ, καθώς και στην περιο­χή της (δια­χω­ρι­στι­κής) ‘Μπλε Γραμ­μής’ ανά­με­σα στον Λίβα­νο και το Ισρα­ήλ, παρα­μέ­νει αστα­θής. Συστή­νου­με στους Ρώσους πολί­τες να απο­φεύ­γουν να ταξι­δεύ­ουν στην περιο­χή, ειδι­κά στο Ισρα­ήλ, τον Λίβα­νο και τα Παλαι­στι­νια­κά Εδά­φη παρά μόνο για περι­πτώ­σεις μεγά­λης ανά­γκης”, αναφέρεται.

Η Ρωσία είπε ότι η κατά­στα­ση ασφα­λεί­ας στην Ιορ­δα­νία παρα­μέ­νει σταθερή.

Οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους θεω­ρούν ότι επί­κει­νται μεγά­λες πυραυ­λι­κές επι­θέ­σεις ή πλήγ­μα­τα με drone από το Ιράν ή από πλη­ρε­ξού­σιους της Τεχε­ρά­νης ενα­ντί­ον στρα­τιω­τι­κών ή κυβερ­νη­τι­κών στό­χων, όπως μετέ­δω­σε χθες Τετάρ­τη το Bloomberg επι­κα­λού­με­νο αμε­ρι­κα­νι­κές και ισραη­λι­νές πηγές ασφαλείας.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο