Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια σε μια περίοδο όξυνσης των ανταγωνισμών

Η Ρωσία θα διε­ξα­γά­γει τον ερχό­με­νο μήνα τα μεγα­λύ­τε­ρα στρα­τιω­τι­κά γυμνά­σια που έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει τις τέσ­σε­ρις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες, δήλω­σε σήμε­ρα ο Ρώσος υπουρ­γός Άμυ­νας Σερ­γκέι Σόι­γκου σύμ­φω­να με ρωσι­κά πρα­κτο­ρεία ειδήσεων.

Τα γυμνά­σια με την ονο­μα­σία Vostok-2018 (Ανα­το­λή-2018) θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σε κεντρι­κές και ανα­το­λι­κές ρωσι­κές στρα­τιω­τι­κές περι­φέ­ρειες και θα συμ­με­τά­σχουν σ’ αυτά σχε­δόν 300.000 στρα­τιώ­τες, περισ­σό­τε­ρα από 1.000 στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη, δύο στό­λοι του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού και όλες οι αερο­με­τα­φε­ρό­με­νες μονά­δες, δήλω­σε ο Σόι­γκου, σύμ­φω­να πάντα με τα πρα­κτο­ρεία ειδήσεων.

Θα είναι τα μεγα­λύ­τε­ρα στρα­τιω­τι­κά γυμνά­σια από το 1981, πρό­σθε­σε ο Ρώσος υπουρ­γός Άμυ­νας, σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές.

Oι ασκή­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σε μια περί­ο­δο όξυν­σης των σχέ­σε­ων Δύσης — Ρωσί­ας, καθώς η Μόσχα ανη­συ­χεί ότι το ΝΑΤΟ προ­χω­ρά­ει σε αδι­καιο­λό­γη­τη στρα­τιω­τι­κή ανά­πτυ­ξη της Συμ­μα­χί­ας στις χώρες με τις οποί­ες συνο­ρεύ­ει. Από την πλευ­ρά του, το ΝΑΤΟ ισχυ­ρί­ζε­ται πως ενι­σχύ­ει τις δυνά­μεις του στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη για να απο­τρέ­ψει οποια­δή­πο­τε ρωσι­κή στρα­τιω­τι­κή δρά­ση μετά την προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας από τη Μόσχα το 2014.

Τα παι­χνί­δια πολέ­μου, που θα λάβουν χώρα από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμ­βρί­ου, είναι πιθα­νό να δυσα­ρε­στή­σουν την Ιαπω­νία, η οποία ήδη δια­μαρ­τύ­ρε­ται για τη συσ­σώ­ρευ­ση ρωσι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην Απω Ανα­το­λή. Ο Ιάπω­νας πρω­θυ­πουρ­γός Σίν­ζο Αμπε ανα­μέ­νε­ται να συμ­με­τά­σχει σε ημε­ρί­δα στο Βλα­δι­βο­στόκ την ίδια περί­ο­δο. Εκπρό­σω­πος του ιαπω­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών ανέ­φε­ρε χθες με νόη­μα πως το Τόκιο παρα­κο­λου­θεί στε­νά τις δια­κυ­μάν­σεις στη ρωσο­κι­νε­ζι­κή στρα­τιω­τι­κή συνεργασία.

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως στα επι­κεί­με­να γυμνά­σια ανα­μέ­νε­ται να πάρουν μέρος και μονά­δες του κινε­ζι­κού και μογ­γο­λι­κού στρα­τού. Ερω­τη­θείς κατά πόσον Μόσχα και Πεκί­νο οδεύ­ουν προς συμ­μα­χία, εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου διευ­κρί­νι­σε πως οι δύο χώρες συνερ­γά­ζο­νται σε όλους τους τομείς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο