Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ρωσία καταγράφει νέα εδαφικά κέρδη στην Ουκρανία, αλλά απομακρύνει εσπευσμένα 9.000 πολίτες από παραμεθόρια περιοχή

Η Μόσχα δια­βε­βαί­ω­σε χθες Τρί­τη πως ο στρα­τός της κυρί­ευ­σε ακό­μη ένα ουκρα­νι­κό χωριό στο Ντον­μπάς, το βασι­κό μέτω­πο του πολέ­μου, ωστό­σο ταυ­τό­χρο­να ανα­κοί­νω­σε νέα εσπευ­σμέ­νη απο­μά­κρυν­ση κατοί­κων από την περι­φέ­ρεια Μπέλ­γκο­ροντ, εξαι­τί­ας των ουκρα­νι­κών βομ­βαρ­δι­σμών και των χερ­σαί­ων εισβο­λών Ρώσων παρα­στρα­τιω­τι­κών που πολε­μούν στις τάξεις των δυνά­με­ων της Ουκρα­νί­ας, τους οποί­ους ο πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν απο­κα­λεί «προ­δό­τες».

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε πως κατα­λή­φθη­κε το χωριό Ορλίβ­κα, όχι μακριά από τη σχε­δόν ολο­σχε­ρώς κατε­στραμ­μέ­νη βιο­μη­χα­νι­κή πόλη Αβντι­ίβ­κα, ουκρα­νι­κό οχυ­ρό που έπε­σε στα χέρια των ρωσι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων πριν από έναν μήνα και πλέον.

Η προ­έ­λα­ση «βελ­τί­ω­σε την κατά­στα­ση κατά μήκος της γραμ­μής του μετώ­που», διαβεβαίωσε.

Το ουκρα­νι­κό γενι­κό επι­τε­λείο νωρί­τε­ρα ανέ­φε­ρε πως απω­θή­θη­καν ρωσι­κές επι­θέ­σεις στην περιο­χή όπου βρί­σκε­ται η κοι­νό­τη­τα, ωστό­σο χάρ­τες που ενη­με­ρώ­νο­νται από παρα­τη­ρη­τές προ­σκεί­με­νους στο Κίε­βο μοιά­ζουν να επι­βε­βαιώ­νουν τη μετα­κί­νη­ση της γραμ­μής του μετώπου.

Δυτι­κοί ανα­λυ­τές απο­δί­δουν εν μέρει τη ρωσι­κή προ­έ­λα­ση στις ελλεί­ψεις πυρο­μα­χι­κών και εμπει­ρο­πό­λε­μου προσωπικού.

Ωστό­σο, ο περι­φε­ρειάρ­χης του Μπέλ­γκο­ροντ διέ­τα­ξε την εσπευ­σμέ­νη απο­μά­κρυν­ση 9.000 παιδιών.

Η ομώ­νυ­μη πόλη και η περι­φέ­ρεια αυτή, απέ­να­ντι στην ουκρα­νι­κή πόλη Χαρ­κίβ, υφί­στα­ται το τελευ­ταίο διά­στη­μα συνε­χείς βομ­βαρ­δι­σμούς από ουκρα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα και επι­θέ­σεις από Ρώσους παρα­στρα­τιω­τι­κούς που πολε­μούν για το Κίε­βο. Εντά­θη­καν τις ημέ­ρες των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στη Ρωσία.

Από την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, 16 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και άλλοι 100 τραυ­μα­τί­στη­καν στην περι­φέ­ρεια, δήλω­σε ο Βιτσι­σλάβ Γκλά­ντ­κοφ κατά τη διάρ­κεια συνε­δρί­α­σης του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος («Ενω­μέ­νη Ρωσία») στη Μόσχα. Τρεις άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν χθες το πρωί, πρόσθεσε.

Ήδη από πέρυ­σι, οι ρωσι­κές αρχές απο­μά­κρυ­ναν μαζι­κά κατοίκους.

Την Παρα­σκευή, 1.200 παι­διά μετα­φέρ­θη­καν από το Μπέλ­γκο­ροντ σε άλλες περιο­χές της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Πού­τιν μετά την εκλο­γι­κή του νίκη δεν απέ­κλει­σε να δημιουρ­γη­θεί «ουδέ­τε­ρη ζώνη» στα σύνο­ρα για την απο­τρο­πή βομ­βαρ­δι­σμών και επι­θέ­σε­ων. Στο Κίε­βο, η δήλω­ση αυτή εκλαμ­βά­νε­ται ως αναγ­γε­λία κλι­μά­κω­σης των ρωσι­κών επιθέσεων.

Η Χαρ­κίβ (Χάρ­καφ στα ρωσι­κά, γνω­στή επί­σης ως Χάρ­κο­βο) έχουν γίνει προ­σπά­θειες να κατα­λη­φθεί από τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου, όμως απο­κρού­στη­καν. Η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη ουκρα­νι­κή πόλη υφί­στα­ται σχε­δόν καθη­με­ρι­νά ρωσι­κούς βομβαρδισμούς.

Ο πρό­ε­δρος Πού­τιν, ανα­φε­ρό­με­νος στους Ρώσους «προ­δό­τες» που εξα­πο­λύ­ουν επι­θέ­σεις στη χώρα, απαί­τη­σε απευ­θυ­νό­με­νος στο προ­σω­πι­κό της υπη­ρε­σί­ας εσω­τε­ρι­κής ασφα­λεί­ας FSB να κατα­διω­χθούν. «Θα τους τιμω­ρή­σου­με χωρίς χρο­νι­κό περιο­ρι­σμό, όπου κι αν είναι», διε­μή­νυ­σε, προ­σθέ­το­ντας πως η Ρωσία δεν θα ξεχά­σει ποτέ αυτούς που δια­πράτ­τουν επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον της χώρας τους.

Κατη­γό­ρη­σε ομά­δες «δολιο­φθο­ρέ­ων» και «τρο­μο­κρα­τών», μισθο­φό­ρων και άλλων πως προ­σπά­θη­σαν να προ­κα­λέ­σουν προ­βλή­μα­τα στις εκλογές.

Γενι­κό­τε­ρα, η Ρωσία αντι­με­τω­πί­ζει «ισχυ­ρό και επι­κίν­δυ­νο αντί­πα­λο, που έχει ευρύ φάσμα πλη­ρο­φό­ρη­σης, τεχνι­κών και οικο­νο­μι­κών πόρων στο οπλο­στά­σιό του».

Η Μόσχα εξάλ­λου έχει υπο­στεί ήττες εξαι­τί­ας ασύμ­με­τρων απει­λών στη θάλασ­σα. Σύμ­φω­να με το βρε­τα­νι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας, ο ρωσι­κός στό­λος της Μαύ­ρης Θάλασ­σας έχει περιο­ρι­στεί στο ανα­το­λι­κό τμή­μα του τομέα ευθύ­νης του, εξαι­τί­ας αλλε­πάλ­λη­λων ουκρα­νι­κών επι­θέ­σε­ων. Μολο­νό­τι η Ουκρα­νία δεν δια­θέ­τει από το αρχι­κό στά­διο της σύρ­ρα­ξης ναυ­τι­κό, λέει πως έχει βυθί­σει ή προ­κα­λέ­σει ζημιές σε 26 πλοία του στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας ‑σχε­δόν το ένα τρί­το της δύνα­μής του- με πυραύ­λους, ενα­έ­ρια και θαλάσ­σια τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­να οχή­μα­τα φορ­τω­μέ­να με μεγά­λες ποσό­τη­τες εκρη­κτι­κών υλών.

Ρωσι­κά πρα­κτο­ρεία ειδή­σε­ων ανέ­φε­ραν πως ο ναύ­αρ­χος Αλε­ξά­ντερ Μαϊ­σέ­εφ, 62 ετών, ονο­μά­στη­κε νέος αρχη­γός του ρωσι­κού γενι­κού επι­τε­λεί­ου ναυ­τι­κού. Πάντως, στον ιστό­το­πο του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας εξα­κο­λου­θεί να ανα­φέ­ρε­ται πως επι­κε­φα­λής του είναι ο ναύ­αρ­χος Νικο­λάι Γεβ­μό­ναφ. Σε κάθε περί­πτω­ση, ο ναύ­αρ­χος Μαϊ­σέ­εφ συνό­δευ­σε τον υπουρ­γό Άμυ­νας Σερ­γκέι Σαϊ­γκού στην επι­θε­ώ­ρη­ση του στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας στην προ­σαρ­τη­μέ­νη Κρι­μαία. Ο υπουρ­γός έδω­σε δια­τα­γές στους αξιω­μα­τι­κούς να εντεί­νουν την εκπαί­δευ­ση για την αντι­με­τώ­πι­ση ουκρα­νι­κών drones.

Τον Φεβρουά­ριο, ουκρα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης μετέ­δω­σαν πως ο διοι­κη­τής του στό­λου Βίκταρ Σακα­λόφ αντικαταστάθηκε.

Στο Κίε­βο, αργά το βρά­δυ ο πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι εξέ­φρα­σε την ευγνω­μο­σύ­νη του στους δυτι­κούς συμ­μά­χους της Ουκρα­νί­ας μετά τις υπο­σχέ­σεις για τις παρα­δό­σεις νέας στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας έπει­τα από τη συνε­δρί­α­ση της λεγό­με­νης ομά­δας επα­φής στην αμε­ρι­κα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή βάση Ράμ­σταϊν, στη Γερ­μα­νία. Θα φθά­σουν νέα πακέ­τα, ειδι­κά «πυρο­μα­χι­κών για το πυρο­βο­λι­κό», που πλέ­ον λεί­πουν, δια­βε­βαί­ω­σε στο διάγ­γελ­μά του. Ευχα­ρί­στη­σε ειδι­κά τη Γερ­μα­νία, που υπο­σχέ­θη­κε πακέ­το εξο­πλι­σμών με αξία 500 εκατ. ευρώ.

Δίνει έμφα­ση στην αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να, τον εξο­πλι­σμό ηλε­κτρο­νι­κού πολέ­μου και στα drones, διευ­κρί­νι­σε. Εξή­ρε ακό­μη τις χώρες που εντά­χθη­καν ή υπο­στη­ρί­ζουν την πρω­το­βου­λία της Τσε­χί­ας για την αγο­ρά πυρο­μα­χι­κών, ειδι­κά για το πυρο­βο­λι­κό, από κρά­τη εκτός Ευρώ­πης. Ταυ­τό­χρο­να, ο πρό­ε­δρος Ζελέν­σκι ζήτη­σε να επι­τα­χυν­θεί η δια­δι­κα­σία της παρά­δο­σης μαχη­τι­κών F‑16 στην ουκρα­νι­κή πολε­μι­κή αερο­πο­ρία «όσο περισ­σό­τε­ρο είναι δυνατόν».

 

Επί­θε­ση της Ουκρα­νί­ας με drones σε πόλη της Ρωσί­ας, όχι μακριά από βάση βομβαρδιστικών

Η ρωσι­κή αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να κατέρ­ρι­ψε τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες δύο ουκρα­νι­κά drones στη νοτιο­δυ­τι­κή ρωσι­κή περι­φέ­ρεια Σαρά­ταφ, στον ενα­έ­ριο χώρο της πόλης Ένγκελς, σύμ­φω­να με τις τοπι­κές αρχές.

Ο περι­φε­ρειάρ­χης Ρομάν Μπου­σάρ­γκιν ανέ­φε­ρε μέσω Telegram ότι με βάση τα πρώ­τα στοι­χεία, δεν υπήρ­ξαν τραυ­μα­τι­σμοί ούτε ζημιές από την πτώ­ση των συντριμ­μιών τους στην πόλη περί­που 200.000 κατοί­κων, 500 χιλιό­με­τρα και πλέ­ον από τα σύνο­ρα με την Ουκρανία.

Οι ρωσι­κές ένο­πλες δυνά­μεις λένε πως έχουν απο­κρού­σει επα­νει­λημ­μέ­να ουκρα­νι­κές επι­θέ­σεις με UAVs στη Σαρά­ταφ, όπου βρί­σκε­ται η αερο­πο­ρι­κή βάση Ένγκελς‑2. Από αυτή την τελευ­ταία απο­γειώ­νο­νται συχνά στρα­τη­γι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά που συμ­με­τέ­χουν σε βομ­βαρ­δι­σμούς στην ουκρα­νι­κή επικράτεια.

Δεν είναι σαφές αν κάποιο από τα UAVs πέτυ­χε τον στό­χο. Γενι­κά, η ρωσι­κή πλευ­ρά τεί­νει να ανα­κοι­νώ­νει μόνο τις επι­τυ­χί­ες της αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής της άμυνας.

Επι­θέ­σεις ουκρα­νι­κών drones απο­κρού­στη­καν επί­σης στον ενα­έ­ριο χώρο των ρωσι­κών περι­φε­ρειών Βαρό­νεζ, Κουρσκ και Μπέλ­γκο­ροντ τη νύχτα, σύμ­φω­να με τις αρχές.

Στην άλλη πλευ­ρά, η Ουκρα­νία καταγ­γέλ­λει αστα­μά­τη­τους ρωσι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς στη Σού­μι, από όπου το τελευ­ταία διά­στη­μα απο­μα­κρύ­νο­νται εσπευ­σμέ­να κάτοι­κοι. Στο νυχτε­ρι­νό διάγ­γελ­μά του, ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι ανέ­φε­ρε πως «από την αρχή αυτού του μήνα, η ρωσι­κή αερο­πο­ρία έχει προ­χω­ρή­σει σε ρίψεις σχε­δόν 200 βομ­βών» σε κοι­νό­τη­τες της συγκε­κρι­μέ­νης περιφέρειας.

Από τη Σού­μι απο­μα­κρύν­θη­καν εκα­το­ντά­δες κάτοι­κοι το τελευ­ταίο διάστημα.

Αλλά και στη Ρωσία, ο περι­φε­ρειάρ­χης του Μπέλ­γκο­ροντ Βιτσι­σλάβ Γκλά­ντ­κοφ ανέ­φε­ρε πως συνο­λι­κά 9.000 άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους 1.200 παι­διά, θα μετα­φερ­θούν σε άλλες περιο­χές της Ρωσίας.

Οι δυο πλευ­ρές αλλη­λο­κα­τη­γο­ρού­νται συχνά πως βάζουν στο στό­χα­στρο αμά­χους στον πόλε­μο που διαρ­κεί πάνω από δυο χρόνια.

Η μαζι­κή χρή­ση drones άλλα­ξε εντε­λώς τη φύση του πολέ­μου, στα μέτω­πα όσο και στα μετό­πι­σθεν, τάση που παρα­κο­λου­θούν στε­νά στρα­τιω­τι­κοί ανα­λυ­τές. Και τα δυο μέρη ανα­πτύσ­σουν και χρη­σι­μο­ποιούν όπλα του είδους για να πλήτ­τουν στρα­τιω­τι­κές, ενερ­γεια­κές, συγκοι­νω­νια­κές και άλλες υπο­δο­μές του αντιπάλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο