Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ρωσία χρησιμοποιεί νέας γενιάς όπλα λέιζερ στην Ουκρανία

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι χρη­σι­μο­ποιεί νέας γενιάς ισχυ­ρά όπλα λέι­ζερ που καί­νε τα μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη (drones), ανα­πτύσ­σο­ντας μερι­κά από τα μυστι­κά όπλα της Μόσχας για να αντι­με­τω­πί­σει μια πλη­θώ­ρα από δυτι­κά όπλα με τα οποία προ­μη­θεύ­ει η Δύση την Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν το 2018 είχε παρου­σιά­σει μια σει­ρά νέων όπλων που περι­λάμ­βα­ναν έναν νέο διη­πει­ρω­τι­κό βαλ­λι­στι­κό πύραυ­λο, υπο­βρύ­χια drones, έναν υπε­ρη­χη­τι­κό όπλο και ένα νέο όπλο λέιζερ.

Ελά­χι­στα στοι­χεία είναι γνω­στά για τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του νέου όπλου λέι­ζερ. Ο Πού­τιν είχε ανα­φέ­ρει ένα που ονο­μά­ζε­ται Peresvet, το οποίο πήρε το όνο­μά του από έναν μεσαιω­νι­κό ορθό­δο­ξο πολε­μι­στή μονα­χό, τον Αλε­ξά­ντερ Περε­σβέτ που σκο­τώ­θη­κε σε μια μάχη.

Ο Γιού­ρι Μπο­ρί­σοφ, ανα­πλη­ρω­τής πρω­θυ­πουρ­γός αρμό­διος για τη στρα­τιω­τι­κή ανά­πτυ­ξη, δήλω­σε σε συνέ­δριο στη Μόσχα ότι το Peresvet έχει ήδη ανα­πτυ­χθεί ευρέ­ως και μπο­ρεί να τυφλώ­σει δορυ­φό­ρους που βρί­σκο­νται σε από­στα­ση έως 1.500 χιλιο­μέ­τρων πάνω από την επι­φά­νεια της Γης.

Ο ίδιος είπε ότι ωστό­σο υπάρ­χουν ήδη άλλα πιο ισχυ­ρά ρωσι­κά οπλι­κά συστή­μα­τα από το Peresvet που μπο­ρούν να κάψουν μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη και άλλον εξο­πλι­σμό. Ο Μπο­ρί­σοφ ανα­φέρ­θη­κε σε μια δοκι­μή που έγι­νε χθες Τρί­τη κατά την οποία το Peresvet έκα­ψε ένα μη επαν­δρω­μέ­νο αερο­σκά­φος σε από­στα­ση 5 χιλιο­μέ­τρων σε πέντε δευτερόλεπτα.

«Εάν το Peresvet τυφλώ­νει, η νέα γενιά των όπλων λέι­ζερ επι­τυγ­χά­νει την φυσι­κή κατα­στρο­φή του στό­χου, την θερ­μι­κή κατα­στρο­φή, τον καί­νε» δήλω­σε ο Μπο­ρί­σοφ, μιλώ­ντας στη ρωσι­κή κρα­τι­κή τηλεόραση.

Ερω­τη­θείς αν τα όπλα αυτά χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στην Ουκρα­νία, ο Μπο­ρί­σοφ είπε: «Ναι, τα πρώ­τα πρω­τό­τυ­πα έχουν ήδη χρη­σι­μο­ποι­η­θεί εκεί» και λέγο­νται Zadira.

Σχε­δόν τίπο­τα δεν έχει δημο­σιο­ποι­η­θεί για το Zadira, αλλά το 2017 τα ρωσι­κά ΜΜΕ είχαν ανα­φέ­ρει ότι η κρα­τι­κή εται­ρεία πυρη­νι­κής ενέρ­γειας Rosatom βοή­θη­σε στην ανά­πτυ­ξη ενός προ­γράμ­μα­τος δημιουρ­γί­ας όπλων στη βάση των αρχών της φυσι­κής γνω­στό με το ρωσι­κά αρχι­κά ως ONFP.

Η εισβο­λή της 24 Φεβρουα­ρί­ου που πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Πού­τιν στην Ουκρα­νία, έδει­ξε τις ορια­κές δυνα­τό­τη­τες των μετα­σο­βιε­τι­κών συμ­βα­τι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων, αν και ο ίδιος είπε ότι η «ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση» προ­χω­ρά­ει βάσει σχε­δί­ου και θα επι­τύ­χει όλους τους στό­χους που έχει θέσει η Μόσχα.

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες δεν στέλ­νουν δικές τους στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις ή δυνά­μεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρα­νία, αλλά η Ουά­σιγ­κτον και οι σύμ­μα­χοι της προ­μη­θεύ­ουν το Κίε­βο με όπλα αξί­ας δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, όπως μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη, βαριά ολμο­βό­λα, αντια­ε­ρο­πο­ρι­κά Stinger και αντιαρ­μα­τι­κούς πυραύ­λους Javelin.

Ο Πού­τιν θεω­ρεί τις μεγά­λες αυτές απο­στο­λές όπλων ως μέρος ενός ευρύ­τε­ρου σχε­δί­ου των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών που απο­σκο­πεί στην κατα­στρο­φή της Ρωσί­ας, υπο­σχό­με­νος ότι αυτό δεν θα επι­τευ­χθεί ποτέ.

Τα σχό­λια του Μπο­ρί­σοφ δεί­χνουν ότι η Ρωσία έχει σημειώ­σει σημα­ντι­κή πρό­ο­δο με τα όπλα λέι­ζερ, μια τάση που ενδια­φέ­ρει σημα­ντι­κά άλλες πυρη­νι­κές δυνά­μεις όπως τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και την Κίνα.

Η χρή­ση των λέι­ζερ για την τύφλω­ση δορυ­φό­ρων, ή ακό­μη και για το κάψι­μο τους ήταν κάπο­τε κάτι από το χώρο της επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, αλλά οι μεγά­λες δυνά­μεις όπως οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, η Κίνα και η Ρωσία εργά­ζο­νται εδώ και χρό­νια πάνω σε παραλ­λα­γές τέτοιων όπλων.

Εκτός από τα οφέ­λη στον συμ­βα­τι­κό πόλε­μο από το κάψι­μο των μη επαν­δρω­μέ­νων αερο­σκα­φών, η τύφλω­ση των συστη­μά­των ανα­γνώ­ρι­σης έχει επί­σης στρα­τη­γι­κό αντί­κτυ­πο, καθώς οι δορυ­φό­ροι χρη­σι­μο­ποιού­νται για την παρα­κο­λού­θη­ση διη­πει­ρω­τι­κών βαλ­λι­στι­κών πυραύ­λων που μετα­φέ­ρουν πυρη­νι­κά όπλα.

Ο Μπο­ρι­σόφ δήλω­σε ότι μόλις είχε επι­στρέ­ψει από τον Σάροφ , μια κλει­στή πόλη στην περιο­χή του Νίζ­νι­νο­βγκο­ροντ, που ήταν κάπο­τε γνω­στή ως Arzamas-16 επει­δή ήταν τόσο μυστι­κή, καθώς είναι το κέντρο έρευ­νας των πυρη­νι­κών όπλων της Ρωσίας.

Είπε επί­σης ότι μια νέα γενιά όπλων λέι­ζερ που χρη­σι­μο­ποιούν μια ευρεία ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κή ζώνη θα αντι­κα­τα­στή­σει τελι­κά τα συμ­βα­τι­κά όπλα.

«Αυτή δεν είναι κάποιο είδος εξω­τι­κής ιδέ­ας, αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα», δήλω­σε ο Μπορίσοφ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο