Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η σήψη της «αμερικανικής δημοκρατίας»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Οι εικό­νες από την Ουά­σινγ­κτον, με τα πλή­θη των οπα­δών του Τραμπ να εισβά­λουν στο Καπι­τώ­λιο, τους πάνο­πλους αστυ­νο­μι­κούς και την εθνο­φρου­ρά, τους πυρο­βο­λι­σμούς και το χάος που επι­κρά­τη­σε στην πρω­τεύ­ου­σα των ΗΠΑ, είναι ο καθρέ­φτης μιας δημο­κρα­τί­ας σε προ­χω­ρη­μέ­νη σήψη.

Για δεκα­ε­τί­ες ολό­κλη­ρες, η βιτρί­να του πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νου «Αμε­ρι­κα­νι­κού ονεί­ρου» και της επί­πλα­στης ευη­με­ρί­ας έκρυ­βε την συσ­σω­ρευ­μέ­νη σαπί­λα ενός ολό­κλη­ρου συστή­μα­τος. Ενός συστή­μα­τος – του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος – που γεν­νά και ανα­πα­ρά­γει την ταξι­κή κατα­πί­ε­ση και εκμε­τάλ­λευ­ση, την διεύ­ρυν­ση των κοι­νω­νι­κών ανι­σο­τή­των, το ρατσι­σμό, τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, την βία ως μέσο επι­βο­λής και κυριαρχίας.

Αυτή ήταν και είναι η περί­φη­μη αστι­κή δημο­κρα­τία της Αμε­ρι­κής. Σήμε­ρα, που το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα τις ΗΠΑ βιώ­νει τις δικές του αντι­θέ­σεις και αντι­φά­σεις, τώρα που η ενδο­α­στι­κή σύγκρου­ση εντεί­νε­ται, απο­κα­λύ­πτε­ται στο μεγα­λείο του το σάπιο κου­φά­ρι του «Αμε­ρι­κα­νι­κού ονεί­ρου» εκπέ­μπο­ντας έντο­νες μυρω­διές φασισμού.

Είτε με τον ακρο­δε­ξιό Τραμπ, είτε με τον «προ­ο­δευ­τι­κό» Μπάι­ντεν στην εξου­σία, είτε με Δημο­κρα­τι­κούς είτε με Ρεπου­μπλι­κά­νους, η αμε­ρι­κα­νι­κή υπερ­δύ­να­μη έχει πάρει ορι­στι­κά τον δρό­μο χωρίς επιστροφή.

«Όπως διδά­σκει η Ιστο­ρία, όλες οι αυτο­κρα­το­ρί­ες έχουν και τελευ­ταίο κύκλο», έλε­γε ο αεί­μνη­στος Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης. Έγκει­ται στον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό και τους λαούς όλου του κόσμου να επι­σπεύ­σουν, με τους αγώ­νες και την πάλη τους, το ορι­στι­κό γκρέ­μι­σμα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής υπερ­δύ­να­μης και, μαζί με αυτήν, του σάπιου, απε­χθούς και βάρ­βα­ρου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστήματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο