Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η σαπίλα του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ, αποφάσισε την άμεση αναστολή της απεργίας

Ενώ με την καθο­λι­κή συμ­με­το­χή τους οι ναυ­τερ­γά­τες στην απερ­γία έστει­λαν μήνυ­μα κατα­δί­κης της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης, της επι­θε­τι­κό­τη­τας των εφο­πλι­στών, για άλλη μια φορά την βρώ­μι­κη δου­λειά σε βάρος των ναυ­τερ­γα­τών ανέ­λα­βε η σαπί­λα του εργο­δο­τι­κού – κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού της ΠΝΟ, απο­φα­σί­ζο­ντας να στα­μα­τή­σει άμε­σα η απερ­γία των ναυ­τερ­γα­τών εκτε­λώ­ντας τις εντο­λές των εφο­πλι­στών, της κυβέρνησης.

Τα σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, εκφρά­ζο­ντας την αγω­νι­στι­κή θέλη­ση των ναυ­τερ­γα­τών όλων των κλά­δων μέσα από τα καρά­βια, απέρ­ρι­ψαν και κατα­ψή­φι­σαν την επαί­σχυ­ντη συμ­φω­νία εφο­πλι­στών – ΠΝΟ για αύξη­ση 2% το 2018, προ­τεί­νο­ντας την συνέ­χι­ση του αγώ­να με νέα 24 Πανελ­λα­δι­κή απερ­γία σε όλες τις κατη­γο­ρί­ες πλοί­ων, για την ικα­νο­ποί­η­ση των δίκαιων αιτη­μά­των των ναυτεργατών.

Πριν και κατά την διάρ­κεια της απερ­γί­ας ο εργο­δο­τι­κός – κυβερ­νη­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός με επι­κε­φα­λείς τους Γ. Χαλά Γ.Γ της ΠΝΟ, τον Ε. Τσι­κα­λά­κη πρό­ε­δρο της ΠΕΠΕΝ και Α. Ντα­λα­κο­γε­ώρ­γο πρό­ε­δρο της ΠΕΝΕΝ, σε συνα­ντή­σεις με τους εφο­πλι­στές και ΥΕΝ, υπο­νό­μευ­σαν την απεργία.

Οι ναυ­τερ­γά­τες έχουν μνή­μη και κρί­ση, δια­κρί­νουν τις σχέ­σεις του εργο­δο­τι­κού – κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού με τους εφο­πλι­στές – ΥΕΝ.

Η πεί­ρα και τα συμπε­ρά­σμα­τα από τους πολύ­χρο­νους αγώ­νες των ναυ­τερ­γα­τών με τα σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ανα­δει­κνύ­ουν την ανα­γκαιό­τη­τα της ενί­σχυ­σης σε όλους τους κλά­δους των ταξι­κών δυνά­με­ων, που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ.

Συνε­χί­ζου­με με όλες μας τις δυνά­μεις για την οργά­νω­ση της πάλης των ναυ­τερ­γα­τών, για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών μας και καλού­με τους ναυ­τερ­γά­τες, τους εργα­ζό­με­νους στην προ­ε­τοι­μα­σία των συλ­λα­λη­τη­ρί­ων των δυνά­με­ων του ΠΑΜΕ την Πέμ­πτη 13 Σεπτέμ­βρη, με κεντρι­κό σύν­θη­μα «μπρο­στά οι δικές μας ανάγκες».
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο