Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η σημαία του ΚΚΕ στην κορυφή του Γράμμου (VIDEO)

Περι­η­γή­σεις σε τόπους επο­ποι­ί­ας του ΔΣΕ, περιε­λάμ­βα­νε η δεύ­τε­ρη ημέ­ρα των εκδη­λώ­σε­ων της κατα­σκή­νω­σης που διορ­γα­νώ­νουν στο Νεστό­ριο Καστο­ριάς οι Οργα­νώ­σεις Περιο­χής Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Η σημε­ρι­νή ημέ­ρα περιε­λά­βα­νε ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα με επί­κε­ντρο την τερά­στια ιστο­ρία που γρά­φτη­κε στον Γράμ­μο τόσο την περί­ο­δο της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, όσο και τα χρό­νια της επο­ποι­ΐ­ας του ΔΣΕ.

Οι κατα­σκη­νω­τές, μέλη και φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ όλων των ηλι­κιών είχαν την ευκαι­ρία να περ­πα­τή­σουν στα χνά­ρια των μαχη­τών του ΔΣΕ, να περι­η­γη­θούν στη «Νοσο­κο­μειού­πο­λη» του Γράμ­μου και να δοκι­μά­σουν τις αντο­χές στους στην ανά­βα­ση στο «2520» την ψηλό­τε­ρη κορυ­φή του βου­νού, ενώ το από­γευ­μα, συμ­με­τεί­χαν σε ξενα­γή­σεις στο Μου­σείο των ΕΑΜ – ΕΛΑΣ — ΔΣΕ στο Νεστόριο.

Στο «2520» η σημαία του ΚΚΕ

Η πρώ­τη ομά­δα κατα­σκη­νω­τών ξεκί­νη­σε νωρίς το πρωί, εκμε­ταλ­λευό­με­νη πλή­ρως τον πολύ καλό και­ρό για να «κατα­κτή­σει» το «2520», την τέταρ­τη ψηλό­τε­ρη κορυ­φή της Ελλά­δας, εκεί όπου οι μαχη­τές και οι μαχή­τριες του ΔΣΕ έδω­σαν μερι­κές από τις πιο σκλη­ρές μάχες στον αγώ­να ενά­ντια στην εγχώ­ρια αστι­κή τάξη αλλά και τους Βρε­τα­νούς και Αμε­ρι­κά­νους ιμπεριαλιστές.

Με οδη­γό τον Θωμά Ντα­ού­τη από το Νεστό­ριο, μέσα σε λίγες ώρες ‑και τα απα­ραί­τη­τα δια­λείμ­μα­τα- κατά­φε­ραν να υψώ­σουν τη σημαία του Κόμ­μα­τος στη κορυ­φή, δίπλα σε απο­μει­νά­ρια των θαλά­μων και πολυ­βο­λεί­ων του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού, από όπου ο αέρας ταξί­δε­ψε στις πλα­γιές του Γράμ­μου τα συν­θή­μα­τα «Οι μαχη­τές του Γράμ­μου δε λύγι­σαν ποτέ, δόξα και τιμή στο ΚΚΕ» και «Ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία, το ΚΚΕ στη πρω­το­πο­ρία».

Εκεί, ο Κων­στα­ντί­νος Χατζη­δα­μια­νός, Γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Καστο­ριάς – Βοϊ­ου του ΚΚΕ, μετέ­φε­ρε ορι­σμέ­να ιστο­ρι­κά στοι­χεία για τον αγώ­να του ΔΣΕ που δόθη­κε στα μέρη αυτά, τις μεγά­λες μάχες, αλλά και για τον χαρα­κτή­ρα της πάλης του ΔΣΕ ενά­ντια στην εκμετάλλευση.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο