Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Σουηδία και η Φινλανδία κατέθεσαν επισήμως αίτημα για την ένταξή τους στo NATO

Η Φιν­λαν­δία και η Σου­η­δία κατέ­θε­σαν σήμε­ρα επι­σή­μως αίτη­μα για την προ­σχώ­ρη­σή τους στο ΝΑΤΟ, ξεκι­νώ­ντας τη δια­δι­κα­σία για την έντα­ξή τους στη λυκο­συμ­μα­χία, η οποία εκτι­μά­ται ότι θα διαρ­κέ­σει λίγες εβδομάδες.

“Πρό­κει­ται για μια ιστο­ρι­κή στιγ­μή σε μια κρί­σι­μη περί­ο­δο για την ασφά­λειά μας”, δήλω­σε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ ο οποί­ος δέχθη­κε τα αιτή­μα­τα που του παρου­σί­α­σαν οι πρε­σβευ­τές της Φιν­λαν­δί­ας και της Σουηδίας.

“Ελπί­ζου­με να ολο­κλη­ρώ­σου­με γρή­γο­ρα” τη δια­δι­κα­σία, πρόσθεσε.

Ήδη έχουν ξεκι­νή­σει δια­βου­λεύ­σεις μετα­ξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ προ­κει­μέ­νου να αρθούν οι αντιρ­ρή­σεις της Τουρ­κί­αςΓενι­κή εκτί­μη­ση είναι ότι η Τουρ­κία δεν θα εμπο­δί­σει, τελι­κά, τη νέα διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία θα παρα­κο­λου­θεί στε­νά τις ΝΑΤΟϊ­κές κινή­σεις σε Φιν­λαν­δία – Σου­η­δία δήλω­σε χτες ο Σερ­γκεί Λαβρόφ.

Την πλή­ρη στή­ρι­ξη της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης στις αιτή­σεις έντα­ξης της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ έχουν οι δύο σκαν­δι­να­βι­κές χώρες, σύμ­φω­να με τον Ζοζέπ Μπο­ρέλ, ο οποί­ος τόνι­σε ότι θα συμ­βά­λει και στην ενό­τη­τα της Ε.Ε. Οι δύο χώρες δήλω­σαν ότι πρέ­πει η επι­κύ­ρω­ση της αίτη­σής τους από τις ΗΠΑ να γίνει το ταχύ­τε­ρο δυνα­τό και ότι μπο­ρούν να συζη­τή­σουν με την Άγκυ­ρα τις όποιες αντιρ­ρή­σεις της.

Στην κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου που έδω­σαν η πρω­θυ­πουρ­γός της Σου­η­δί­ας, Μαγκ­ντα­λέ­να Άντερ­σον και ο πρό­ε­δρος της Φιν­λαν­δί­ας, Σαού­λι Νιι­νί­στο, ο δεύ­τε­ρος επι­σή­μα­νε ότι «αν ακο­λου­θη­θεί μια γρή­γο­ρη δια­δι­κα­σία εκεί, βοη­θά την όλη δια­δι­κα­σία και το χρο­νο­διά­γραμ­μα. Αυτό είναι πολύ σημα­ντι­κό σε αυτό το πλαίσιο».

Επί αμε­ρι­κα­νι­κού εδά­φους είναι πιθα­νό να κρι­θεί το παζά­ρι που ξεκί­νη­σε ο Ταγίπ Ερντο­γάν με τη Δύση, όταν έρι­ξε στο τρα­πέ­ζι την απει­λή τουρ­κι­κού βέτο στη δρο­μο­λο­γη­μέ­νη έντα­ξη της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας στο ΝΑΤΟ, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι οι δύο σκαν­δι­να­βι­κές χώρες λει­τουρ­γούν ως «ξενώ­νες τρο­μο­κρα­τών». Ο Ταγίπ Ερντο­γάν κλι­μά­κω­σε την πίε­ση προς τις δύο χώρες το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας, όταν τις κάλε­σε «να μην μπουν στον κόπο» να στεί­λουν αντι­προ­σω­πεί­ες στην Αγκυ­ρα προς ανα­ζή­τη­ση κοι­νού τόπου.

Το θέμα ανα­μέ­νε­ται να κυριαρ­χή­σει στη συνά­ντη­ση που θα έχει σήμε­ρα Τετάρ­τη, στη Νέα Υόρ­κη, ο Τούρ­κος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου με τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του Αντο­νι Μπλίν­κεν, ενώ αύριο Πέμ­πτη ο Τζο Μπάι­ντεν θα συνα­ντη­θεί στην Ουά­σιγ­κτον με τον Φιν­λαν­δό πρό­ε­δρο Σάου­λι Νιι­νί­στο και τη Σου­η­δή πρω­θυ­πουρ­γό Μαγκ­ντα­λέ­να Αντερ­σον.

Η Μαγκ­ντα­λέ­να Άντερ­σον επι­σή­μα­νε ότι η Στοκ­χόλ­μη είναι έτοι­μη να συζη­τή­σει με την Τουρ­κία για την αίτη­σή της να εντα­χθεί στο ΝΑΤΟ και να επι­διώ­ξει να επι­λύ­σει όποια ζητή­μα­τα έχει η Άγκυ­ρα ανα­φο­ρι­κά με το αίτη­μά της αυτό.

«Ανα­ζη­τού­με επα­φή με την Τουρ­κία και είμα­στε έτοι­μοι να ταξι­δέ­ψου­με στην Τουρ­κία για να συζη­τή­σου­με και να δώσου­με απα­ντή­σεις σε τυχόν ερω­τή­μα­τα που θα υπάρ­χουν», είπε. Η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση έχει θέσει ζήτη­μα τρο­μο­κρα­τί­ας, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι κυρί­ως η Σου­η­δία «φιλο­ξε­νεί» πυρή­νες του PKK. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν λέει ότι δεν πρέ­πει να επι­τρα­πεί στις δύο χώρες να εισέλ­θουν επει­δή είναι πολύ χαλα­ρές στην αντι­με­τώ­πι­ση Κούρ­δων μαχη­τών, ενώ το PKK περι­λαμ­βά­νε­ται στη μαύ­ρη λίστα των «27» Ε.Ε. κατά της τρομοκρατίας.

Χθες, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Συμ­μα­χί­ας Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ δήλω­σε ότι βρί­σκει βάσι­μες ορι­σμέ­νες από τις ενστά­σεις και τα αιτή­μα­τα της Αγκυ­ρας. «Η Τουρ­κία είναι πολύ­τι­μος σύμ­μα­χος και οι όποιες ανη­συ­χί­ες της για την ασφά­λεια πρέ­πει να απα­ντη­θούν», δήλω­σε μέσω Twitter έπει­τα από τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία του με τον Τσαβούσογλου.

Από την πλευ­ρά του, ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Ολαφ Σολτς εμφα­νί­στη­κε αισιό­δο­ξος εκτι­μώ­ντας ότι η Τουρ­κία θα υπο­στη­ρί­ξει, τελι­κά, την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας στο ΝΑΤΟ. Ταυ­τό­ση­μες ήταν οι τοπο­θε­τή­σεις της Γερ­μα­νί­δας υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Ανα­λέ­να Μπέρ­μποκ και της υπουρ­γού Αμυ­νας Κρι­στί­νε Λάμπρεχτ, οι οποί­ες επί­σης τόνι­σαν την ανά­γκη να ληφθούν σοβα­ρά υπό­ψη οι ανη­συ­χί­ες της Αγκυ­ρας, χωρίς να διευ­κρι­νί­σουν αν αυτό θα σημά­νει και υπο­χω­ρή­σεις από γερ­μα­νι­κής πλευράς.

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών του Λου­ξεμ­βούρ­γου Ζαν Ασελ­μπορν έκα­νε λόγο για «νοο­τρο­πία παζα­ριού» και προ­σέ­θε­σε: «Αμφι­βάλ­λω ότι το θέμα για τον Τούρ­κο πρό­ε­δρο έχει να κάνει πράγ­μα­τι με τη Φιν­λαν­δία και τη Σου­η­δία και τις κουρ­δι­κές εξτρε­μι­στι­κές ομά­δες. Αντι­θέ­τως, ο Ερντο­γάν προ­σπα­θεί να ανε­βά­σει την τιμή, ελπί­ζο­ντας σε παρα­χω­ρή­σεις σε ό,τι αφο­ρά την πώλη­ση οπλι­κών συστημάτων».

Ζαχάροβα: «Μας λύνετε τα χέρια»

Στο μετα­ξύ, η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, Μαρία Ζαχά­ρο­βα, μιλώ­ντας στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Solovyov Live, υπο­στή­ρι­ξε ότι η έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ, κατό­πιν πίε­σης των ΗΠΑ, «λύνει τα χέρια της Ρωσίας».

Υπο­στή­ρι­ξε ότι την από­φα­ση για την έντα­ξη την πήραν οι πολι­τι­κές εξου­σί­ες και όχι οι λαοί των δύο χωρών. «Σήμε­ρα, κάτω από την πίε­ση της Ουά­σινγ­κτον, η Φιν­λαν­δία και η Σου­η­δία, που για δεκα­ε­τί­ες κρα­τού­σαν στά­ση ουδε­τε­ρό­τη­τας στα διε­θνή θέμα­τα και δεν συμ­με­τεί­χαν σε κανέ­να στρα­τιω­τι­κό μπλοκ, ανα­γκά­ζο­νται να εντα­χθούν στην Βορειο­α­τλα­ντι­κή συμ­μα­χία και να αλλά­ξουν την στρα­τη­γι­κή κατεύ­θυν­ση της πολι­τι­κής τους», είπε και πρό­σθε­σε ότι αυτή η από­φα­ση «μας λύνει τα χέρια» και η Δύση «πρέ­πει να το έχει υπ’ όψιν της».

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο