Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Σουηδία πάλι στην πρωτοπορία της απάτης

Από τα 61 στα 64 χρονών η πρόωρη σύνταξη, από 67 στα 69 χρονών η εθελοντική παραμονή στην δουλειά

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Eτοι­μη η συμ­φω­νία της κυβέρ­νη­σης Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών και πρά­σι­νων με την συν­δρο­μή των αστι­κών κομ­μά­των, Συντη­ρη­τι­κοί, κέντρο, Φιλε­λεύ­θε­ροι και χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες. Το Αρι­στε­ρό και το κόμ­μα των ξενό­φο­βων δεν καλέστηκαν.

Για Ιστο­ρι­κή συμ­φω­νία μιλά­ει η υπουρ­γός κοι­νω­νι­κών Annika Strandhäll σήμε­ρα 14/12/17.

”Θα  υπάρ­ξει κατα­νό­η­ση του Σου­η­δι­κού λαού μας λέει η υπουρ­γός αφού ζού­με περισ­σό­τε­ρο και οι συντά­ξεις στο σημε­ρι­νό σύστη­μα μειώ­νο­νται μετά τα 5 χρό­νια σύντα­ξης. Αρα δου­λεύ­εις παρα­πά­νω και παίρ­νεις περισ­σό­τε­ρο μισθο για να επι­μη­κυν­θεί ο χρό­νος με καλή σύνταξη.”

Από το 2020 αρχί­ζει η εφαρ­μο­γή, το 61 γίνε­ται 62χ και πάει λέγο­ντας κάθε επό­με­νο χρό­νο και θάχει ολο­κλη­ρω­θεί το 2026!

Ταυ­τό­χρο­να θα απα­γο­ρευ­τεί σε ύπο­πτα funds να επεν­δύ­ουν στις συντά­ξεις και η κυβέρ­νη­ση θα απο­φα­σί­ζει πια θα παρα­μεί­νουν στην αγορά(!)

Παγω­μέ­νο ντους σχο­λιά­ζει η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή εφη­με­ρί­δα Aftonbladet για αυτούς που ήθε­λαν να βγουν σε πρό­ω­ρη σύντα­ξη, έχο­ντας ήδη συμπλη­ρώ­σει 40 χρό­νια δουλειάς.

Η εκπρό­σω­πος των Εργο­δο­τών δηλώ­νει πως έπρε­πε ταυ­τό­χρο­να να παρα­με­ρι­στεί ο φραγ­μός της προ­στα­σί­ας πρό­σλη­ψης των ήδη εργα­ζο­μέ­νων να συνε­χί­σουν ώστε και αλλοι μεγά­λης ηλι­κί­ας να μπουν στις δου­λειές με συμ­βά­σεις αορίστου!

Οι συντά­ξεις στην Σου­η­δία απο­τε­λού­νται από τρία μέρη, την βασι­κή που παίρ­νουν ολοι, την υπη­ρε­σια­κά που βασί­ζε­ται στα εισο­δή­μα­τα όλης της εργα­σια­κής περιό­δου και την ενδε­χό­με­νη ιδιωτική.

Η βασι­κή είναι ιδια για όλους και δεν δια­φο­ρο­ποιεί­ται σε όλη την ζωή του συντα­ξιού­χου. Η υπαλ­λη­λι­κή όμως δια­φο­ρο­ποιεί­ται ανά­λο­γα με τα εισο­δή­μα­τα, εξαρ­τά­ται στο αν κανείς δού­λε­ψε 40 χρό­νια, αλλιώς είναι πολύ μικρή, απο­τε­λεί­ται από ένα συγκε­κρι­μέ­νο άθροι­σμα για τον καθέ­να όπου απο­φα­σί­ζει ο συντα­ξιού­χος αν θα το πάρει μοι­ρα­σμέ­νο σε μηνιαί­ες δόσεις σε 5, 10 και 15 χρό­νια. Μειώ­νε­ται δρα­μα­τι­κά για τους περισ­σο­τέ­ρους που το παίρ­νουν στα πέντε χρό­νια για να μπο­ρούν να έχουν ένα καλό επί­πε­δο ζωής. Ελά­χι­στοι ”μεγα­λο­συ­ντα­ξιού­χοι” έχουν την δυνα­τό­τη­τα να το μοι­ρά­σουν σε 10 χρό­νια.  Η σύντα­ξη στην Σου­η­δία, αν δεν υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα ιδιω­τι­κής, κυμαί­νε­ται στο 70 με 60% του τελι­κού μισθού. Είναι αδύ­να­τον να φτά­σει αν υπάρ­χουν ακό­μη δόσεις από σπί­τια, φοι­τη­τι­κά δάνεια για σπου­δές και άλλες υπο­χρε­ώ­σεις. Σε καμία περί­πτω­ση δεν φτά­νει αν κάποιος ζει στα νοί­κια. Αρα με την νέα συμ­φω­νία ο άνθρω­πος θα είναι υπο­χρε­ω­μέ­νος από την μια να απο­τα­μιεύ­ει για την σύντα­ξη και από την άλλη να δου­λεύ­ει σχε­δόν ολη του την ζωή μια που δεν συμ­φέ­ρει πια να βγει στην σύνταξη.

pinakas2

Ποσο­στό του πλη­θυ­σμού πάνω από 65 χρο­νών στην Σκαν­δι­να­βία ανά χώρα που κιν­δυ­νεύ­ει να βρε­θεί κάτω από το όριο της φτώ­χειας. Η Σου­η­δία πρώ­τη με 18,2%.

Στην πρώ­τη σει­ρά ο μέσος όρος της ΕΕ.

 

Πηγές:
Aftonbladet 14/12/ 2017
Pensionsmyndigheten, Οργα­νι­σμός συντάξεων!

 

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Δούλεψα σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης. Από το 2011 μένω στην Σουηδία στην πόλη Σβεγκ και δουλεύω στον δήμο της Χεργιεντάλεν σαν διευθυντής τεχνικών και κοινωνικής υποδομής.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο