Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Σουηδική Ακαδημία — απονέμει τα Νόμπελ Λογοτεχνίας — σε κρίση λόγω σεξουαλικού σκανδάλου

Ελπί­ζο­ντας ότι θα ξεπε­ρά­σει την κρί­ση που προ­κλή­θη­κε από τις δια­δο­χι­κές παραι­τή­σεις, η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία επέ­λε­ξε προ­σω­ρι­νό γραμ­μα­τέα τον Αντερς Ολσον, συγ­γρα­φέα και καθη­γη­τή Λογο­τε­χνί­ας, 69 ετών. Ο Ολσον δήλω­σε πως ανέ­λα­βε την ευθύ­νη αφού είχε συνο­μι­λία μίας ώρας με τον Βασι­λιά της Σου­η­δί­ας, δήλω­ση που προ­κά­λε­σε την δυσα­ρέ­σκεια του Βασι­λιά Γουστάβου.

Η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία, που απο­νέ­μει το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, έκα­νε δεκτή χθες την παραί­τη­ση της δια βίου γραμ­μα­τέ­ως της, που υπήρ­ξε θύμα εσω­τε­ρι­κών διε­νέ­ξε­ων, μετά τις κατη­γο­ρί­ες για σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση ενα­ντί­ον δια­νο­ου­μέ­νου που είναι παντρε­μέ­νος με ακα­δη­μαϊ­κό, η οποία επί­σης παραιτήθηκε.

Τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βριο, η εφη­με­ρί­δα Dagens Nyheter είχε δημο­σιεύ­σει τις μαρ­τυ­ρί­ες 18 γυναι­κών, σύμ­φω­να με τις οποί­ες είχαν υπο­στεί σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση ή τις βίαιες επι­θέ­σεις ενός άνδρα γαλ­λι­κής κατα­γω­γής που είναι παντρε­μέ­νος με την ακα­δη­μαϊ­κό, ποι­ή­τρια και δρα­μα­τουρ­γό Κατα­ρί­να Φρό­στεν­σον, η οποία ανα­κοί­νω­σε χθες ότι απο­χω­ρεί από τη Σου­η­δι­κή Ακαδημία.

souidiki akadimia2

Η Ακα­δη­μία έχει δια­κό­ψει από τον Νοέμ­βριο κάθε σχέ­ση με τον σύζυ­γο της Κατα­ρί­να Φρό­στεν­σον, ο οποί­ος αρνεί­ται τις κατη­γο­ρί­ες, και έχει δια­κό­ψει κάθε χρη­μα­το­δό­τη­ση προς τον χώρο εκθέ­σε­ων και παρα­στά­σε­ων που εκεί­νος διευ­θύ­νει στην Στοκ­χόλ­μη, ενώ διε­ξά­γει εσω­τε­ρι­κή έρευ­να, τα απο­τε­λέ­σμα­τα της οποί­ας δεν έχουν γίνει γνω­στά. Διέρ­ρευ­σε όμως πως το ίδρυ­μα που ο κατη­γο­ρού­με­νος και η παραι­τη­θεί­σα γυναί­κα του κατέ­χουν, έπαιρ­νε παρά­νο­μα επι­δο­τή­σεις από την Ακα­δη­μία. Κατη­γο­ρεί­ται ακό­μη ο ίδιος ότι σε εφτά περι­πτώ­σεις απο­κά­λυ­ψε το όνο­μα του Νομπε­λί­στα πριν ανα­κοι­νω­θεί επίσημα.

Η υπό­θε­ση έχει συγκλο­νί­σει το «ιερό» της λογο­τε­χνί­ας της Σου­η­δί­ας, που φρο­ντί­ζει να δια­τη­ρεί πλή­ρη μυστι­κό­τη­τα για τις απο­φά­σεις του.

Μετά την παραί­τη­ση τριών από τα μέλη της, χθες ήρθε η σει­ρά της δια βίου γραμ­μα­τέ­ως . «Η βού­λη­ση της Ακα­δη­μί­ας είναι να απο­χω­ρή­σω από τη θέση μου», ανα­κοί­νω­σε η Σάρα Ντά­νιους μετά την ολο­κλή­ρω­ση συνε­δρί­α­σης των σοφών.

Ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του Ιδρύ­μα­τος Νόμπελ, ο Λαρς Χάι­κεν­στεν , εξέ­φρα­σε δημο­σί­ως την ανη­συ­χία του για μία «σοβα­ρή και δύσκο­λη κατά­στα­ση», ενώ και η ίδια η Σάρα Ντά­νιους παρα­δέ­χθη­κε ότι η κρί­ση «έχει επη­ρε­ά­σει μάλ­λον σοβα­ρά το Βρα­βείο Νόμπελ».

Σύμ­φω­να με τη Λίζα Ιρέ­νιους, επι­κε­φα­λής των πολι­τι­στι­κών σελί­δων της εφη­με­ρί­δας Svenska Dagbladet, με τη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση «είναι δύσκο­λο να δια­τη­ρή­σει κανείς πολ­λές ελπί­δες για την Ακαδημία».

Ορι­σμέ­να μέλη της Ακα­δη­μί­ας θεω­ρούν ότι η γραμ­μα­τέ­ας είναι θύμα αδι­κί­ας, άλλοι θεω­ρούν ότι «υπάρ­χει πρό­βλη­μα ηγε­σί­ας» και ότι απαι­τεί­ται κάτι ριζι­κό για να δημιουρ­γη­θούν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις μίας νέας εκκί­νη­σης. Μετα­ξύ των υπο­στη­ρι­κτών της οι υπουρ­γοί Οικο­νο­μι­κών, Υπο­δο­μής και Πολιτισμού.

Καθη­γή­τρια Λογο­τε­χνί­ας στο Πανε­πι­στή­μιο της Στοκ­χόλ­μης, η Σάρα Ντά­νιους ήταν η πρώ­τη γυναί­κα στην θέση αυτή.

Οι ακα­δη­μαϊ­κοί είναι μέλη ισό­βια μέλη της Σου­η­δι­κής Ακα­δη­μί­ας και , επί της αρχής, δεν μπο­ρούν να παραι­τη­θούν. Μπο­ρούν να αφή­σουν κενές τις θέσεις τους.

Από τα 18 ισό­βια μέλη, επτά δεν είναι πλέ­ον ενερ­γά, αφού άλλα δύο μέλη τέθη­καν «σε δια­θε­σι­μό­τη­τα» εδώ και πολ­λά χρόνια.

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία αντι­με­τω­πί­ζει κύμα παραιτήσεων.

Τρεις ακα­δη­μαϊ­κοί απο­φά­σι­σαν να αφή­σουν κενές τις θέσεις τους το 1989, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για την από­φα­ση του θεσμού να μην κατα­δι­κά­σει την φάτουα κατά του Σαλ­μάν Ρούσ­ντι για το βιβλίο του «Σατα­νι­κοί Στί­χοι», την οποία τελι­κά κατα­δί­κα­σε 27 χρό­νια μετά.

Η κρί­ση αυτή απει­λεί να πλή­ξει το κύρος του Νόμπελ. «Είναι κατα­στρο­φι­κό για το Νόμπελ», εξή­γη­σε ο δημο­σιο­γρά­φος Ματί­ας Μπεργκ, του ραδιο­φω­νι­κού δικτύ­ου SP.

«Το βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, το σημα­ντι­κό­τε­ρο λογο­τε­χνι­κό βρα­βείο του κόσμου, απο­νέ­με­ται από μία Ακα­δη­μία που έδει­ξε οτι­δή­πο­τε εκτός κρί­σης και ακεραιότητας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο