Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ των δυνά­με­ων του Ευρω­α­τλα­ντι­σμου (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και της Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρα­νία φέρ­νει ανα­πό­φευ­κτα στο προ­σκή­νιο σοβα­ρές ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κές δια­φω­νί­ες και χρό­νιες αντι­φά­σεις που ταλα­νί­ζουν το διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα. Η έναρ­ξη των εχθρο­πρα­ξιών στην Ουκρα­νία, με την ρωσι­κή εισβο­λή, έρχε­ται να ανα­δεί­ξει με εμφα­τι­κό τρό­πο την λαν­θα­σμέ­νη αντί­λη­ψη … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η στά­ση των κομ­μου­νι­στών απέ­να­ντι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας.