Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η στήριξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου και η «τρικυμία στο κρανίο»

Πρό­σφα­τα στην ιστο­σε­λί­δα του Κομ­μου­νι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Ρωσί­ας (ΚΕΚΡ) δημο­σιεύ­τη­κε συνέ­ντευ­ξη του Χαζ Αλ-Ντιν, Αμε­ρι­κα­νού πολί­τη αρα­βι­κής κατα­γω­γής, ο οποί­ος μαζί με άλλους έχουν φτιά­ξει τη «δια­δι­κτυα­κή κολε­κτί­βα» (ιστο­σε­λί­δα) «Infrared». Ο συγκε­κρι­μέ­νος δηλώ­νει «μαρ­ξι­στής — λενι­νι­στής» και όπως μας ενη­με­ρώ­νει εισα­γω­γι­κά η ιστο­σε­λί­δα του ΚΕΚΡ, κάνει «εισο­δι­σμό» στο Ρεπου­μπλι­κα­νι­κό Κόμ­μα των ΗΠΑ, κάτι που το ΚΕΚΡ το βρί­σκει ενδια­φέ­ρον και απο­φά­σι­σε να παρου­σιά­σει τις από­ψεις του στη Ρωσία.

Ο Χαζ Αλ-Ντιν, που δηλώ­νει πως έχει στό­χο να φέρει τις κομ­μου­νι­στι­κές ιδέ­ες στο υγιές κομ­μά­τι των Ρεπου­μπλι­κά­νων, δηλώ­νει οπα­δός του «πατριω­τι­κού σοσια­λι­σμού» και ηγε­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα του κινή­μα­τος των «MAGA κομ­μου­νι­στών» στις ΗΠΑ, εκ του «Make America Great Again» («Κάντε την Αμε­ρι­κή Ξανά Μεγά­λη»), που είναι το βασι­κό σύν­θη­μα του Ντό­ναλντ Τραμπ.

Σύμ­φω­να με την «τρι­κυ­μία στο κρα­νίο», που κυριαρ­χεί στις δηλώ­σεις του συγκε­κρι­μέ­νου, «με δια­φο­ρά, το πιο σημα­ντι­κό κίνη­μα της εργα­τι­κής τάξης τις τελευ­ταί­ες τρεις δεκα­ε­τί­ες στις ΗΠΑ ήταν το κίνη­μα MAGA του Τραμπ» και επο­μέ­νως «οι Αμε­ρι­κα­νοί κομ­μου­νι­στές θα πρέ­πει να “κατέ­βουν στον λαό” αντί να παρα­μεί­νουν άνε­τα στις φού­σκες τους (…)», κι αυτό για­τί «οι Ρεπου­μπλι­κά­νοι του MAGA είναι η πραγ­μα­τι­κή δια­φω­νού­σα και αντι-ηγε­μο­νι­κή δύνα­μη. Αντι­τί­θε­νται στο status quo και έχουν αυθε­ντι­κή βάση στον λαό».

Να θυμί­σου­με πως το ΚΕΚΡ προ­σχώ­ρη­σε στη γραμ­μή στή­ρι­ξης του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, με το πρό­σχη­μα του «αντι­φα­σι­σμού» και της δήθεν «σωτη­ρί­ας του λαού του Ντον­μπάς». Αυτό οδή­γη­σε στην απο­χώ­ρη­ση πολ­λών στε­λε­χών του, όπως και της νεο­λαί­ας του. Μετά από αυτές τις εξε­λί­ξεις, το ΚΕΚΡ πραγ­μα­το­ποί­η­σε συνα­ντή­σεις με Ρώσους ακρο­δε­ξιούς, της φασί­ζου­σας οργά­νω­σης των «εθνι­κο-μπολ­σε­βί­κων» και αστούς πολι­τι­κούς, που στη­ρί­ζουν τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, με στό­χο την κοι­νή κάθο­δο στις προ­σε­χείς εκλογές.

Φαί­νε­ται, λοι­πόν, πως αυτή η …«μέντα», της συμπό­ρευ­σης με ακρο­δε­ξιές δυνά­μεις, με στό­χο τη «δια­φώ­τι­σή» τους και την κοι­νή πάλη ενά­ντια στον «φασι­σμό» της άλλης πλευ­ράς, έχει και υπε­ρα­τλα­ντι­κές προ­ε­κτά­σεις. Έτσι, είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως ο Χαζ Αλ-Ντιν, την ώρα που υμνεί τον Τραμπ, χαρα­κτη­ρί­ζει «χιτλε­ρι­κή» την ατζέ­ντα του Δημο­κρα­τι­κού Κόμματος.

Είναι, βέβαια, γνω­στό πως το ΚΚ ΗΠΑ εδώ και χρό­νια ακο­λου­θεί πολι­τι­κή «ουράς» πίσω από το Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα, που είναι ο άλλος «πυλώ­νας» του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος των ΗΠΑ. Ωστό­σο, το ζητού­με­νο δεν μπο­ρεί να είναι η επι­λο­γή ανά­με­σα στις δύο μορ­φές δια­χεί­ρι­σης του καπι­τα­λι­σμού στις ΗΠΑ (Ρεπου­μπλι­κά­νοι ή Δημο­κρα­τι­κοί), ούτε βέβαια η επι­λο­γή της μιας ή της άλλης πλευ­ράς του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Το ζητού­με­νο είναι η αυτο­τε­λής γραμ­μή του Κομ­μου­νι­στι­κού Κινή­μα­τος ενά­ντια στα μονο­πώ­λια, στον καπι­τα­λι­σμό, στις αστι­κές τάξεις, για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας και την οικο­δό­μη­ση της σοσια­λι­στι­κής — κομ­μου­νι­στι­κής κοινωνίας.

Οι εξε­λί­ξεις δεί­χνουν πως η στή­ρι­ξη του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου από ορι­σμέ­να Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα, με τα διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα που αξιο­ποιούν οι αστι­κές τάξεις, δεν είναι απλώς μια λαθε­μέ­νη από­φα­ση, αλλά μια στά­ση που επι­φέ­ρει συνο­λι­κές ανι­σορ­ρο­πί­ες και μετάλ­λα­ξη της πολι­τι­κής γραμ­μής και των θεω­ρη­τι­κών τους θέσεων.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο