Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ μπροστά στην 28η Οκτώβρη προτείνει

ΙΣΤΟΡΙΑ:

Αυγη­τί­δης Κ. Οι Σοβιε­τι­κοί μαχη­τές στις γραμ­μές της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης (ΕΛΑΣ)

Βογια­τζής Θ. Τα ΕΑΣΑΔια

Επι­τρο­πή Περιο­χής Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς & Εύβοιας του ΚΚΕ Θύμιος Καψής (Ανά­πο­δος). Κομ­μου­νι­στής λαϊ­κός ηγέ­της της Ρού­με­λης και της Εύβοιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:

Κορ­νά­ρος Θ. Στρα­τό­πε­δο του Χαϊδαριού

Κοτζιάς Κ. Καπνι­σμέ­νος ουρανός

Πέτρου­λα Δ. Πού ’ναι η μάνα σου, μωρή! Παπαν­δρε­ου Ν. Ιχνηλασίες

Ραβά­νης — Ρεντής Δ. Ο δρο­μά­κος με την πιπε­ριά + Δέκα ατε­λεί­ω­τες ώρες + Η σφηγκοφωλιά

Αντω­νο­πού­λου Θ. Αθη­νά Χατζηε­σμέρ, ετών 17

Γιάν­νης Ρίτσος Πέρα απ’ τον ίσκιο των κυπαρισσιών

Σακελ­λα­ρί­ου X. Το θέα­τρο της Αντίστασης

Γιάν­νης Ρίτσος Συντρο­φι­κά τραγούδια

Σύγχρονη Εποχή Η Γνώση είναι Δύναμη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:

Σακελ­λα­ρί­ου X. Η παι­δι­κή λογο­τε­χνία στην Αντίσταση

Δου­νιας Στρ. Ο θησαυ­ρός του παππού

Ραβά­νης — Ρεντής Δ. Παι­διά της Αθήνας

ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ Ηλί­ας Φέρ­της. Ζωγρα­φι­κή. Κατο­χή & Αντίσταση

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Ριζο­σπά­στης (1941–1945)

ΠΑΙΔΕΙΑ:

Σακελ­λα­ρί­ου X. Η παι­δεία στην Αντίσταση

Του Γιώρ­γη ΦΑΡΣΑΚΙΔΗ: Ημε­ρο­λό­γιο του βου­νού 1944

 ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ:

«Go Back» Ο Δεκέμ­βρης του 1944 στη Μυτιλήνη

Κάι­λας Δ. Κάτω από τις σημαί­ες του λαϊ­κού στρα­τού \ Έλλη­νες μόνι­μοι αξιω­μα­τι­κοί στις τάξεις του ΕΛΑΣ

Μαΐ­σκι Ι_Μ. Ποιος βοή­θη­σε τον Χίτλερ;

Μακρής Ορ. Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας

Μάστο­ρα-Ψαρο­γιάν­νη Ολ. Στο δρό­μο του χρέους

Μόσχος Β. Οι λογο­τέ­χνες στην ταξι­κή ανα­μέ­τρη­ση της δεκα­ε­τί­ας 1940–1950

Πολι­τό­που­λος Θ. Ο Ανταί­ος και οι Ανταί­οι + Η ενέδρα

Ρατζα­νί Πάλ­με Ντατ: Φασι­σμός και κοι­νω­νι­κή επανάσταση

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Δοκί­μιο Ιστο­ρί­ας του ΚΚΕ. 1939–1949 (Τόμ. Β1 & Β2)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 1944. Η απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας και η ταξι­κή σύγκρου­ση του Δεκέμβρη

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ Το ΚΚΕ στον ιτα­λο­ελ­λη­νι­κό πόλε­μο 1940–41.

Οι απο­φά­σεις της ΚΔ · Τα 3 γράμ­μα­τα του Ν. Ζαχα­ριά­δη · Η θέση της «Παλιάς Κεντρι­κής Επιτροπής»

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ Δεκέμ­βρης του ’44. Κρί­σι­μη ταξι­κή σύγκρου­ση (Άρθρα και ντοκουμέντα)

ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ «Εγώ είμαι ο Νάκος ο Μπελ­λής, καμά­ρι της Ομβρια­κής…» \ Νάκος Μπελ­λής, λαϊ­κός αγω­νι­στής, καπε­τά­νιος του ΕΛΑΣ, ταγ­μα­τάρ­χης του ΔΣΕ

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο