Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η συνέντευξη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω»: Αυτός είμαι

Σε μία συνέ­ντευ­ξη εφ’ όλης της ύλης προ­χώ­ρη­σε ο γγ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, το βρά­δυ της Πέμ­πτης, στην εκπο­μπή «Ενώ­πιος Ενωπίω»

«Αυτός είμαι» ξεκί­νη­σε με χιού­μορ ο Δ. Κου­τσού­μπας τη συνέ­ντευ­ξη ερω­τη­θείς για την όχι τόσο ξύλι­νη γλώσ­σα που χρη­σι­μο­ποιεί. «Ούτε εται­ρεία έχου­με, ούτε τέτοια σχή­μα­τα ποτέ χρη­σι­μο­ποι­ή­σα­με. Είναι ο Κου­τσού­μπας. Αυτός είμαι… Αλλά νομί­ζω ότι δεν θα συμ­φω­νή­σω μαζί σας ότι πρώ­τη φορά που κομ­μου­νι­στής, Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος έχει τέτοιο λόγο. Να σας θυμί­σω πως αντί­στοι­χα πράγ­μα­τα έλε­γαν και για τον Χαρί­λαο Φλω­ρά­κη και για την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα. Και για τις ατά­κες τους και για την… γλώσ­σα την κατα­νοη­τή. Αυτή που προ­σεγ­γί­ζει τον εργα­ζό­με­νο λαό και κατα­λα­βαί­νει αυτά που νιώ­θει. Βέβαια ο καθέ­νας ανά­λο­γα με το ιδιό­χρω­μα της κατα­γω­γής του, με τον χαρα­κτή­ρα του».

Όσον αφο­ρά τις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές ατά­κες του που έχουν γίνει viral o κ. Κου­τσού­μπας απά­ντη­σε: «Νομί­ζω ότι παί­ζουν μεγά­λο ρόλο τα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης ή τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, είναι πιο εξοι­κειω­μέ­νη η νεο­λαία με αυτά και φυσι­κά, τώρα ο νέος άνθρω­πος γεν­νιέ­ται με την τηλε­ό­ρα­ση στο σπί­τι, με το tablet, με το κινη­τό… Είναι πολύ οικεία αυτά. Εγώ για παρά­δειγ­μα είχα δει τηλε­ό­ρα­ση όταν ήμουν ήδη στο Δημο­τι­κό και μάλι­στα στη γειτονιά».

Σχε­τι­κά με το αν τις σχο­λιά­ζει ο κόσμος, ο κ. Κου­τσού­μπας απά­ντη­σε: «Τα σχο­λιά­ζει ο κόσμος. Ιδιαί­τε­ρα την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο που ήταν καθη­με­ρι­νή η επα­φή με τον κόσμο έξω στους δρό­μους, στα μαγα­ζιά, στις λαϊ­κές, σε σχο­λεία, σε νοσο­κο­μεία παντού, μου έκα­ναν ανα­φο­ρά είτε εδώ στους δρό­μους της Αθή­νας είτε στη Λαμία και μου φώνα­ζαν τα παι­διά «Αυτοί είστε» ή «που τα βρή­κα­τε αυτά τα φυντάνια»».

«Επικίνδυνη εξέλιξη η επιστολική ψήφος»

«Θεω­ρού­με ότι είναι επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη. Ανοί­γει επι­κίν­δυ­νους δρό­μους για αλλοί­ω­ση του εκλο­γι­κού σώμα­τος για αλλοί­ω­ση της ψήφου και εκτός των άλλων έτσι κι αλλιώς οι ψηφο­φό­ροι, οι απλοί εργα­ζό­με­νοι είτε μένουν στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας είτε στο εξω­τε­ρι­κό, δέχο­νται πιέ­σεις κατά τη διάρ­κεια των εκλο­γών. Από διά­φο­ρους», ανέ­φε­ρε ο κ. Κου­τσού­μπας για την επι­στο­λι­κή ψήφο.

Για τα Γλυ­πτά του Παρθενώνα
«Απα­ρά­δε­κτο ήταν. Και διπλω­μα­τι­κά και πολι­τι­κά να ανα­βάλ­λεις συνά­ντη­ση τελευ­ταία στιγ­μή και μάλι­στα χωρίς εξή­γη­ση», τόνι­σε αρχι­κά ο κ. Κουτσούμπας.

Και συνέ­χι­σε: «Αλλά όποια και να ήταν η εξή­γη­ση… Αν ήταν για τα μάρ­μα­ρα του Παρ­θε­νώ­να, τα Ελγί­νεια είναι επί­σης απα­ρά­δε­κτο. Εγώ πριν από 4–5 χρό­νια πήγα στο βρε­τα­νι­κό μου­σείο και είχα κάνει δήλω­ση. Αυτό που λέγε­ται ότι δεν είναι θέμα ιδιο­κτη­σί­ας είναι μόνο επα­νέ­νω­σης δεν έχει βάση. Διό­τι κλά­πη­καν τα μάρ­μα­ρα αυτά. Ανή­κουν στην Ελλά­δα. Υπάρ­χει και θέμα ιδιο­κτη­σί­ας από αυτή τη σκο­πιά», είπε καταλήγοντας.

Για Κασσελάκη: Τον συνάντησα μία φορά στο Ηρώδειο

Για τον νεο­ε­κλε­γέ­ντα πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέ­φα­νο Κασ­σε­λά­κη είπε: «Τον έχω συνα­ντή­σει μια φορά στο Ηρώ­δειο. Έτυ­χε σε μια συναυ­λία να είμα­στε μαζί… Χαι­ρε­τη­θή­κα­με τυπικά».

Για Ερντογάν

«Εμείς δεν είμα­στε της άπο­ψης ότι δεν πρέ­πει να γίνο­νται συζη­τή­σεις ή ότι δεν πρέ­πει να υπάρ­χει διά­λο­γος ενός κρά­τους με ένα άλλο κρά­τος των κυβερ­νή­σε­ων ιδιαί­τε­ρα αν είναι γει­το­νι­κά κρά­τη και μάλι­στα Ελλά­δας-Τουρ­κί­ας», είπε ο κ. Κου­τσού­μπας σχε­τι­κά με την επί­σκε­ψη του Ταγίπ Ερντο­γάν στην Ελλάδα.

Για νομοσχέδιο για γάμο ομόφυλων ζευγαριών

Σχε­τι­κά με το νομο­σχέ­διο για τον γάμο των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών και αν το ΚΚΕ θα το ψηφί­σει ο κ. Κου­τσού­μπας τόνι­σε ότι: «Καταρ­χάς θέλου­με να δού­με το νομο­σχέ­διο. Έχου­με έναν προ­βλη­μα­τι­σμό αυτή τη στιγ­μή, για­τί επι­κε­ντρώ­νε­ται μόνο στο ζήτη­μα του γάμου. Για­τί πιστεύ­ου­με ότι υπάρ­χουν μια σει­ρά από ζητή­μα­τα που δεν έχουν ξεκα­θα­ρι­στεί και δεν έχουν νομοθετηθεί».

Για την περιπέτεια με την υγεία του

Ερω­τη­θείς για το αν η περι­πέ­τεια με την υγεία του άλλα­ξε τον τρό­πο με τον οποίο βλέ­πει τα πράγ­μα­τα, ο ΓΓ του ΚΚΕ απά­ντη­σε: «Δεν νομί­ζω. Περισ­σό­τε­ρο, θα έλε­γα, ήταν επι­βε­βαί­ω­ση κάποιων ζητη­μά­των που ήταν κατα­στα­λαγ­μέ­να στο μυα­λό μου. Όπως για παρά­δειγ­μα ότι βρί­σκε­σαι σε ένα νοσο­κο­μείο και βλέ­πεις από μέσα την τιτά­νια μάχη που δίνει το υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό, οι για­τροί μας οι νοση­λευ­τές… Ένα επι­στη­μο­νι­κό δυνα­μι­κό πολύ αξιό­λο­γο και χρή­σι­μο που πραγ­μα­τι­κά δίνει μάχη καθη­με­ρι­νή και στα χει­ρουρ­γεία και στις αίθου­σες ανάρ­ρω­σης των νοσο­κο­μεί­ων… Εγώ θα ήθε­λα να ευχα­ρι­στή­σω στο Θριά­σιο και το υπό­λοι­πο προσωπικό…».

Για την οικογένειά του

«Προ­σπα­θώ όσο γίνε­ται να είμαι κοντά στην σύζυ­γο. Ε φυσι­κά τώρα και η κόρη είναι μεγά­λη. Έχει τελειώ­σει τις σπου­δές της, έχει κάνει τα μετα­πτυ­χια­κά της. Δου­λεύ­ει ανα­πλη­ρώ­τρια σε νηπια­γω­γείο… Σιγά σιγά παίρ­νει τον δρό­μο της», είπε ο κ. Κου­τσού­μπας ανα­φε­ρό­με­νος στην οικο­γέ­νειά του.

Μάλι­στα, ο ΓΓ του ΚΚΕ προ­έ­βη και στην απο­κά­λυ­ψη ενός περι­στα­τι­κού, το οποίο αφο­ρά στην κόρη του. «Όταν ήταν στο πρώ­το έτος στο Πανε­πι­στή­μιο των Ιωαν­νί­νων, έτυ­χε σε μια εξόρ­μη­ση που είχε με ανα­κοι­νώ­σεις, προ­κη­ρύ­ξεις και τέτοια και της λέει μια κυρία εκεί “αα σας κοροϊ­δεύ­ει αυτός ο Κου­τσού­μπας ο και­νού­ριος που μπή­κε στη θέση της Παπα­ρή­γα. Και αυτός έχει την κόρη του στην Αμε­ρι­κή σε κολέ­για και σπου­δά­ζει, όπως έχει και η Παπα­ρή­γα και κάτι τέτοια”. Λέω “τι της είπες;” Λέει δεν της είπα τίπο­τα. Την κατα­χέ­ρια­σαν οι υπό­λοι­ποι σύντρο­φοι που ήταν εκεί, τι να της πω;” Λέω: “Δεν της είπες ότι εγώ είμαι η κόρη του Κου­τσού­μπα και είμαι εδώ και σπου­δά­ζω εδώ;”».

Η σπάνια εμφάνιση της Αλ. Παπαρήγα: Ο Δ. Κουτσούμπας δεν πήρε «δαχτυλίδι»

Σε μία σπά­νια παρέμ­βα­ση προ­χώ­ρη­σε η πρώ­ην ΓΓ του ΚΚΕ Αλέ­κα Παπα­ρή­γα και μίλη­σε τον νυν Γραμ­μα­τέα του κόμ­μα­τος, Δ. Κουτσούμπα.

«Να σας πω την αλή­θεια, έχω ξεχά­σει από πότε τον γνω­ρί­ζω. Σίγου­ρα από τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 80», είπε αρχι­κά η πρώ­ην γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλάδος.

Στη συνέ­χεια πρό­σθε­σε: «Η ανά­δει­ξή του ήταν απο­λύ­τως φυσιο­λο­γι­κή. Δεν ήταν διάτ­των αστέ­ρας, ούτε πήρε από κανέ­ναν, κανέ­να δαχτυ­λί­δι. Συγκέ­ντρω­νε και συγκε­ντρώ­νει ακό­μα βεβαί­ως, όλες εκεί­νες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που το Κομ­μου­νι­στι­κό Ελλά­δας έχει… ανα­γο­ρεύ­σει έχει συγκε­ντρώ­σει, έχει τοπο­θε­τή­σει για να γίνει κάποιος Γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής. Παρα­δείγ­μα­τος χάριν, είναι ένας άνθρω­πος που ανα­δεί­χθη­κε από τα κάτω. Από τα κάτω προς τα πάνω. Δια­δο­χι­κά. Ένας άνθρω­πος που πέρα­σε από πολ­λούς τομείς δου­λειάς. Από τους περισ­σό­τε­ρους τομείς δου­λειάς που υπάρ­χουν μέσα στο κόμ­μα. Ο Γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής βεβαί­ως κρί­νε­ται από τον πολύ κόσμο πέρα από τις θέσεις του κόμ­μα­τος, από την ικα­νό­τη­τά του να μιλά­ει, από τα χαρί­σμα­τά του, να έχει επι­χει­ρή­μα­τα, να είναι σοβα­ρός αλλά και πρό­σχα­ρος ακόμα.

Αλλά ταυ­τό­χρο­να ο γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής πρέ­πει να έχει ένα επί­πε­δο γνώ­σε­ων, πεί­ρας, εικό­νες για όλους τους τομείς της δου­λειάς. Βεβαί­ως υπάρ­χουν κατα­με­ρι­σμοί, δρού­με συλ­λο­γι­κά, αλλά ο γραμ­μα­τέ­ας πρέ­πει να συγκε­ντρώ­νει την πεί­ρα και την ικα­νό­τη­τα πολ­λών τομέ­ων δου­λειάς και αν θέλε­τε… να έχει και ικα­νό­τη­τες, οι οποί­ες πολ­λές φορές μπο­ρεί να μην φαί­νο­νται προς τα έξω. Πνεύ­μα συλ­λο­γι­κό­τη­τας που το έχει, να ενθαρ­ρύ­νει την ανά­δει­ξη νέων συντρό­φων, να βοη­θά­ει την ΚΝΕ…

Είναι δηλα­δή… να μπο­ρεί να χει­ρί­ζε­ται δύσκο­λες κατα­στά­σεις, να μη χάνει την ψυχραι­μία του. Τα είχε και τα ανα­πτύσ­σει βεβαί­ως, και επο­μέ­νως ήταν μια απο­λύ­τως φυσιο­λο­γι­κή ανά­δει­ξη για μας που ξέρου­με και τα κρι­τή­ρια του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας και γνω­ρί­ζου­με τον ίδιο προ­σω­πι­κά», είπε η κυρία Παπαρήγα.

«Τα πολι­τι­κά χαρί­σμα­τα για ένα στέ­λε­χος δεν αρκούν», ξεκα­θά­ρι­σε και συνέ­χι­σε: Χρειά­ζε­ται και ορι­σμέ­να προ­σω­πι­κά, χωρίς να τυπο­ποιού­με. Δεν είμα­στε Lego. Ξέρε­τε, όλοι ίδιοι, αλλά και τα προ­σω­πι­κά χαρί­σμα­τα. Ας πού­με αυτό που είπα. Το πνεύ­μα της συλ­λο­γι­κό­τη­τας. Να ακού­ει τους ανθρώ­πους να ζητά­ει τη γνώ­μη, να μην είναι αυταρχικός.

Να δεί­χνει συντρο­φι­κό­τη­τα, φιλι­κό­τη­τα με την καλή έννοια της φιλι­κό­τη­τας με τη σοβα­ρή, βεβαί­ως χρειά­ζο­νται και προ­σω­πι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά και από αυτή την άπο­ψη πιστεύω ότι όταν ανα­δεί­χθη­κε και όταν τον ψηφί­σα­με και τον ψηφί­ζου­με, είχα­με στο νου μας όλα αυτά τα θετι­κά, βεβαί­ως από κει και πέρα το ότι είναι άνθρω­πος που και γελά­ει και χορεύ­ει και τρα­γου­δά­ει και λέει και ατά­κες και αυτά είναι σημα­ντι­κά, αλλά όλα αυτά θα τα δει κανείς μέσα σε ένα σύνο­λο κρι­τη­ρί­ων που διέ­πουν την ιδιό­τη­τα και τις ευθύ­νες του Γ. Γραμματέα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο