Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Συνθήκη του Σεν Ζερμέν — Αγίου Γερμανού: 10/9/1919

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Η Συν­θή­κη του Αγί­ου Γερ­μα­νού, όπως είναι γνω­στή στην Ελλά­δα, ή Συν­θή­κη του Σαιν-Ζερ­μάν-αν-Λαι (γαλ­λι­κά: Saint-Germain-en-Laye) ήταν συν­θή­κη η οποία υπο­γρά­φτη­κε στις 10 Σεπτεμ­βρί­ου 1919 μετα­ξύ των νικη­τών Συμ­μά­χων Δυνά­με­ων του Α΄ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και της νεο­δη­μιουρ­γη­θεί­σας Δημο­κρα­τί­ας της Αυστρίας.

Το Σαιν-Ζερ­μαίν-αν-Λαι ιδρύ­θη­κε μετά το 1020 όταν ο βασι­λιάς Ροβέρ­τος Β’ ο Ευσε­βής (στο θρό­νο το 996‑1031) ίδρυ­σε ένα μονα­στή­ρι στη θέση της σημε­ρι­νής εκκλη­σί­ας Σαιν-Ζερ­μαίν και η πόλη σιγά-σιγά ανα­πτύ­χθη­κε γύρω του. Πριν από τη Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση του 1789, το Σαιν-Ζερ­μαίν-αν-Λαι υπήρ­ξε βασι­λι­κή πόλη και το κάστρο του ήταν η κατοι­κία πολ­λών Γάλ­λων μοναρχών

Βρί­σκε­ται γύρω στα 20 χλμ. δυτι­κά του Παρι­σιού. Η Συν­θή­κη Συνο­μο­λο­γή­θη­κε και υπο­γρά­φτη­κε στη μεγά­λη Αίθου­σα της Λιθί­νης Επο­χής. Σήμε­ρα ο πεντά­γω­νος αυτός πύρ­γος λει­τουρ­γεί ως εθνι­κό αρχαιο­λο­γι­κό μου­σείο της Γαλλίας.
Συντά­χθη­κε σε τρεις γλώσ­σες, την αγγλι­κή, τη γαλ­λι­κή και την ιταλική.

das ende osterreoch

Η Συνθήκη

Η Συν­θή­κη περι­λαμ­βά­νει συνο­λι­κά 381 άρθρα κατα­νε­μη­μέ­να σε 14 μέρη που απο­τε­λούν επι­μέ­ρους κεφά­λαια, με την ακό­λου­θη διάταξη:

Α΄ μέρος (Άρθρα 1–26), περι­λαμ­βά­νει αυτού­σια άρθρα της Συμ­φω­νί­ας “Περί Κοι­νω­νί­ας των Εθνών”.

Β΄ μέρος (αρθ. 27–35), που αφο­ρά τα νέα σύνο­ρα της Αυστρίας.

Γ΄ μέρος (αρθ. 36–94), που περι­λαμ­βά­νει πολι­τι­κούς όρους που αφο­ρούν την Ευρώ­πη γενικότερα.

Δ΄ μέρος (αρθ. 95–117), που αφο­ρά τα αυστρια­κά συμ­φέ­ρο­ντα εκτός Αυστρίας.

Ε¨ μέρος (αρθ. 118–159), που αφο­ρά στρα­τιω­τι­κούς, ναυ­τι­κούς και αερο­πο­ρι­κούς όρους.

Στ΄μέρος (αρθ. 160–172), που αφο­ρά αιχ­μά­λω­τοι πολέ­μου και στρα­τιω­τι­κούς τάφους, (ταφή).

Ζ΄ μέρος (αρθ. 173–176), που αφο­ρά τιμωρίες.

Η΄ μέρος (αρθ. 177–196), που αφο­ρά επανορθώσεις.

Θ΄ μέρος (αρθ. 197–216), που αφο­ρά δημο­σιο­νο­μι­κούς όρους.

Ι΄ μέρος (άρθ. 217–275), που αφο­ρά οικο­νο­μι­κούς όρους.

ΙΑ΄ μέρος (αρθ. 276–283), που αφο­ρά γενι­κά αεροπλοΐα.

ΙΒ΄ μέρος (αρθ. 284–331), που αφο­ρά λιμέ­νες, υδά­τι­νες οδούς και σιδη­ρο­δρο­μι­κές γραμμές.

ΙΓ΄ μέρος (αρθ. 332–372), που αφο­ρά θέμα­τα εργα­σί­ας και

ΙΔ΄ μέρος (αρθ. 373–381), που αφο­ρά διά­φο­ρες διατάξεις.

Περι­λη­πτι­κά οι όροι ήταν οι ακόλουθοι:

– Η Αυστρο­ουγ­γρι­κή Αυτο­κρα­το­ρία παύ­ει να υπάρχει.

– Η Αυστρία και η Ουγ­γα­ρία είναι δύο ξεχω­ρι­στά κρά­τη με πλή­ρη απώ­λεια ελέγ­χου στα πρώ­ην εδά­φη της Αυτοκρατορίας.

– Δημιουρ­γού­νται τα ανε­ξάρ­τη­τα κρά­τη της Γιου­γκο­σλα­βί­ας και Τσεχοσλοβακίας.

– Η Γαλι­κία της Ουκρα­νί­ας παρα­χω­ρεί­ται στην Πολωνία.

– Η Τραν­συλ­βα­νία παρα­χω­ρεί­ται στη Ρουμανία.

– Το Νότιο Τυρό­λο, το Τρε­ντί­νο και η Ίστρια παρα­χω­ρού­νται στην Ιταλία.

– Τα σύνο­ρα της Αυστρί­ας στη Νότια Καριν­θία θα καθο­ρί­ζο­νταν με δημοψήφισμα.

– Απα­γο­ρεύ­ε­ται στην Αυστρία να ενω­θεί με τη Γερ­μα­νία πολι­τι­κά ή οικο­νο­μι­κά χωρίς την έγκρι­ση της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών. Σύμ­φω­να με αυτό τον όρο, η αρχι­κή ονο­μα­σία του νέου κρά­τους «Γερ­μα­νι­κή Αυστρία» (Deutschösterreich) μετα­τρά­πη­κε σε «Αυστρία».

– Ο αυστρια­κός στρα­τός περιο­ρί­ζε­ται σε 30.000 εθελοντές.

– Η Αυστρία υπο­χρε­ώ­νε­ται να κατα­βάλ­λει πολε­μι­κές αποζημιώσεις.

– Υπήρ­χαν διά­φο­ρες δια­τά­ξεις που ρύθ­μι­ζαν τη ναυ­σι­πλο­ΐα του Δού­να­βη, τις σιδη­ρο­δρο­μι­κές μετα­κι­νή­σεις κτλ, απόρ­ροια του κατα­κερ­μα­τι­σμού μιας μεγά­λης αυτοκρατορίας.

– Τέλος, το Κατα­στα­τι­κό της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών ήταν ενσω­μα­τω­μέ­νο στη συν­θή­κη, γεγο­νός που οδή­γη­σε στη μη επι­κύ­ρω­σή της από τις ΗΠΑ.

Από πλευ­ράς Διε­θνούς Δικαί­ου η συν­θή­κη αυτή έχει ιδιαί­τε­ρο σπου­δαίο χαρα­κτή­ρα αφε­νός διό­τι εισή­γα­γε νέους διε­θνείς όρους, αφε­τέ­ρου απο­τέ­λε­σε τη βάση επί της οποί­ας συνο­μο­λο­γή­θη­καν νεό­τε­ρες συν­θή­κες όπως η Συν­θή­κη του Νεϊ­γύ, η Συν­θή­κη των Σεβρών, και άλλες.

___________________________________________________________

Πηγές

Σ. Λάσκα­ρης “Διπλω­μα­τι­κή Ιστο­ρία Συγ­χρό­νου Ευρώ­πης 1914–1939” – Θεσ­σα­λο­νί­κη 1954, σελ. 140–143.

Αντ. Κορα­ντής “Διπλω­μα­τι­κή Ιστο­ρία της Ευρώ­πης” τόμοι 4 Αθή­ναι 1968, τομ.1ος, σελ.110.

Χαραλ. Νικο­λά­ου “Διε­θνείς Συν­θή­κες” Εκδ. Φλώ­ρος Αθή­να 1996, σελ.266–267.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο