Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Ντοκουμέντα)

Ήταν πρω­ι­νό της, 2 Σεπτέμ­βρη του 1945. Στο αμε­ρι­κα­νι­κό θωρη­κτό «Μισού­ρι» που ήταν αγκυ­ρο­βο­λη­μέ­νο στον κόλ­πο του Τόκιο υπο­γρά­φε­ται το το τυπι­κό τέλος του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

Από τη μια η συμ­μα­χι­κή αντι­προ­σω­πεία, επι­κε­φα­λής της οποί­ας ήταν ο Αμε­ρι­κα­νός αρχι­στρά­τη­γος Ντά­γκλας Μακ Αρθουρ. Τις ΗΠΑ εκπρο­σω­πού­σε ο ναύ­αρ­χος Νίμιτς, την Κίνα ο στρα­τη­γός Σου Γιουν­τσάγκ, τη Μ. Βρε­τα­νία ο Ναύ­αρ­χος Φρέ­ζερ, τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση ο αντι­στρά­τη­γος Κ. Ν. Ντε­ρε­βιάν­κο, τη Γαλ­λία ο στρα­τη­γός Λεκλέρκ, την Αυστρα­λία ο στρα­τη­γός Μπλέ­μι, τη Νέα Ζηλαν­δία ο υπο­στρά­τη­γος αερο­πο­ρί­ας Αϊσιτ, τον Κανα­δά ο συνταγ­μα­τάρ­χης Μουρ — Γκρο­σγκόβ και την Ολλαν­δία ο ναύ­αρ­χος Χέλφριχ.

Από την άλλη η Ιαπω­νι­κή .Επι­κε­φα­λής τους ήταν ο νέος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της χώρας Μαμό­ρου Σιγκε­μί­τσου , ο αρχη­γός του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου στρα­τη­γός Γιο­σι­τζί­ρο Ουμά­τζου, ο οποί­ος δια­τά­χθη­κε να συνο­δεύ­σει το υπουρ­γό ως εκπρό­σω­πος των ενό­πλων δυνά­με­ων της χώρας. Τους δύο Ιάπω­νες πλη­ρε­ξού­σιους συνό­δε­ψε ομά­δα από εννέα διπλω­μά­τες και αξιω­μα­τι­κούς. «Ως ανώ­τα­τος διοι­κη­τής των συμ­μα­χι­κών δυνά­με­ων — τόνι­σε ο Μακ Αρθουρ — αναγ­γέλ­λω τη στα­θε­ρή μου πρό­θε­ση να προ­χω­ρή­σω στην άσκη­ση των ευθυ­νών μου, μέσα στα πλαί­σια των παρα­δό­σε­ων των χωρών που εκπρο­σω­πώ, με δικαιο­σύ­νη και ανεκτικότητα».

japan

Στη συνέ­χεια με βάση τα δημο­σιεύ­μα­τα του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ της επο­χής παρου­σιά­ζου­με, το σημα­ντι­κό αυτό γεγονός.

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ (2/9/1945) με τίτλο «ΣΗΜΕΡΑ Θ’ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» δίνει τη σχε­τι­κή είδη­ση: «Λον­δί­νο 1. Το πρωί αύριο (σήμε­ρα) όταν ρολό­για στην Ιαπω­νία θα σημαί­νουν τη 10.00 ώρα 13.30 το πρωϊ ώρα Ελλά­δας, θα αναγ­γελ­θεί το τέλος του μεγα­λύ­τε­ρου πολέ­μου στην Ιστο­ρία και θα σημειώ­νει το θάνα­το της ιαπω­νι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας. Ο στρα­τη­γός Μακ Αρθρουρ τηλε­γρά­φη­σε ότι όλα είνε έτοι­μα για την τελε­τή υπο­γρα­φής της παρά­δο­σης της Ιαπω­νί­ας που θα γίνει πάνω στην αμε­ρι­κα­νι­κή ναυαρ­χί­δα. Κατά την τελε­τή θα εκφω­νή­σουν πανη­γυ­ρι­κούς ο στρα­τη­γός Μακ Αρθουρ και ο ναύ­αρ­χος Νίμιτς.»

Στη συνέ­χεια ανα­φέ­ρει το λόγο του προ­έ­δρου Τρού­μαν προς τον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό, στο Λευ­κό Οίκο: « Η σημε­ρι­νή Κυρια­κή 2α Σεπτεμ­βρί­ου είνε η επί­ση­μη ημέ­ρα της νίκης. Από σήμε­ρα κινού­μα­στε προς τα εμπρός. Κινού­μα­στε προς μια νέα επο­χή ασφα­λεί­ας της χώρας μας. Με τα άλλα Ενω­μέ­να Έθνη κινού­μα­στε προς μία νέα επο­χή ασφα­λεί­ας της χώρας μας. Με τα άλλα Ενω­μέ­να Έθνη προς ένα νέο καλύ­τε­ρο κόσμο διε­θνής ειρή­νης, καλής θέλη­σης και συνερ­γα­σί­ας. Η βοή­θεια του Θεού μας έφε­ρε σ’ αυτή την ημέ­ρα της νίκης. Με τη βοή­θειά του θα πετύ­χου­με ειρή­νη και ευη­με­ρία για τους εαυ­τούς μας και για όλον τον κόσμο τα επό­με­να χρόνια…Η νίκη αυτή δεν είνε μόνο νίκη των όπλων. Είνε νίκη της ελευ­θε­ρί­ας επί της τυρ­ρα­νί­ας. Το πνεύ­μα της ελευ­θε­ρί­ας είνε εκεί­νο που μας έδω­σε την ένο­πλη μας δύνα­μη και έκα­νε τους άνδρες μας αήτ­τη­τους στη μάχη. Γνω­ρί­ζου­με τώρα ότι το πνεύ­μα αυτό της ελευ­θε­ρί­ας και της ατο­μι­κής αξιο­πρέ­πειας του ανθρώ­που είνε η πιο ισχυ­ρή δύνα­μη σ’ όλο τον κόσμο».

Επί­σης γίνε­ται ανα­φο­ρά στη προ­κή­ρυ­ξη του αυτο­κρά­το­ρα Χιρο­χί­το: «Ο λαός μου καλεί­ται να κατα­παύ­σει τις εχθρο­πρα­ξί­ες και­να κατα­θέ­σει τα όπλα και πιστά να εκπλη­ρώ­σει όλους τους όρους του εγγρά­φου της υπο­τα­γής και τις γενι­κές δια­τα­γές που εκδί­δο­νται από τον ιαπω­νι­κό αυτο­κρα­το­ρι­κό στρατηγείο»

efimerida

Να τονί­σου­με ότι το επί­ση­μο κεί­με­νο υπο­τα­γής της Ιαπω­νί­ας είχε οκτώ άρθρα και στα οποία ανα­φε­ρό­ταν ότι γίνο­νται δεκτοί οι όροι που ανα­φέ­ρο­νται στη δήλω­ση Του Ποτσ­νταμ της 26ης Ιου­λί­ου 1945 και στα οποία δια­κη­ρύσ­σο­νταν η άνευ όρων υπο­τα­γή της Ιαπω­νί­ας. Στο τελευ­ταίο της άρθρο ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Η εξου­σία του Αυτο­κρά­το­ρα για τη δια­κυ­βέρ­νη­ση του κρά­τους και της Ιαπω­νι­κής κυβέρ­νη­σης θα βρί­σκε­ται υπό τις δια­τα­γές του Ανω­τά­του Αρχη­γού των συμ­μα­χι­κών δυνά­με­ων, που θα λαβαί­νει όσα ήθε­λε κρί­νει κατάλ­λη­λα μέτρα για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση των όρων ης παράδοσης»

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ (4/9/1945) ανα­φέ­ρει για τον γιορ­τα­σμό στην ΕΣΣΔ: «Κάθε πολι­τεία και χωριό της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης γιόρ­τα­σε σήμε­ρα (σ.σ 3/9) τη μέρα της νίκης ενα­ντί­ον της Ιαπω­νί­ας. Οι εφη­με­ρί­δες δημο­σιεύ­ουν στην πρώ­τη του σελί­δα το χθε­σι­νό ραδιο­φω­νι­κό λόγο του στρα­τάρ­χη Στά­λιν, καθώς και μακρές περι­γρα­φές της τελε­τής της επί­ση­μης παρά­δο­σης της Ιαπω­νί­ας, που ο αντα­πο­κρι­τής του Τας παρα­κο­λού­θη­σε πάνω στο αμε­ρι­κα­νι­κό πολε­μι­κό Μισούρι.

Στα εργο­στά­σια έγι­ναν την Κυρια­κή μεγά­λες συγκε­ντρώ­σεις στις οποί­ες μίλη­σαν αντι­πρό­σω­ποι των εργα­ζο­μέ­νων. Ο λόγος που ο αρχι­στρά­τη­γο Στά­λιν απηύ­θυ­νε στο σοβιε­τι­κό λαό από τον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό έδω­σε το σύν­θη­μα για μια μεγά­λη πατριω­τι­κή εξόρ­μη­ση απ’ τη μια ως την άλλη άκρη της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι ο σοβιε­τι­κός λαός που έχει ριχτεί με όλες τους τις δυνά­μεις στο έργο της ανόρ­θω­σης, εξέ­φρα­σε στις συγκε­ντρώ­σεις αυτές την από­φα­ση να συνε­χί­σει και να εντεί­νει την εργα­σία και την προ­σπά­θεια που του εξα­σφά­λι­σε τη νίκη ‚για να κερ­δί­σει και τη μεγά­λη μάχη της ειρη­νι­κής παραγωγής.

Ο πρό­ε­δρος της Ακα­δη­μί­ας των Επι­στη­μών της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης τονί­ζει σε άρθρο του τη σημα­σία της νίκης ενα­ντί­ον της Ιαπω­νί­ας σα συμπλή­ρω­μα της νίκης ενα­ντί­ον της Γερ­μα­νί­ας. Και κατα­λή­γει με τα εξής: «Η παγκό­σμια ειρή­νη έφτα­σε. Με το όνο­μα του Στά­λιν στα χεί­λη ο σοβιε­τι­κός λαός βαδί­ζει με πεποί­θη­ση στο μέλλον».

Σε τηλε­γρά­φη­μα του Στά­λιν προς τον Τρού­μαν (3/9/1945) ανα­φέ­ρο­νται τα εξής: «Την ημέ­ρα της υπο­γρα­φής του πρα­κτι­κού της συν­θή­κης επι­τρέ­ψα­τέ μου να συγ­χα­ρώ εσάς ‚την κυβέρ­νη­ση των Ενω­μέ­νων Πολι­τειών και τον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό για τη μεγά­λη νίκη κατά της Ιαπω­νί­ας. Χαι­ρε­τώ τις ένο­πλες δυνά­μεις των Ενω­μέ­νων Πολι­τειών της Αμε­ρι­κής για τη λαμπρή νίκη».

Για τη σημα­σία της λήξης του Β’Π.Π ενδει­κτι­κό είναι το διάγ­γελ­μα του Στά­λιν προς τους λαούς της ΕΣΣΔ που ανά­με­σα στ’ άλλα ανα­φέ­ρο­νται τα εξής: «….Δύο εστί­ες του παγκό­σμιου φασι­σμού και της επι­θε­τι­κό­τη­τας η Γερ­μα­νία στη Δύση και η Ιαπω­νία στην Ανα­το­λή εξα­πέ­λυ­σαν ενα­ντί­ον του κόσμου την καται­γί­δα του δευ­τέ­ρου παγκο­σμί­ου πολέ­μου. Η πρώ­τη εστία της παγκό­σμιας επι­δρο­μής εκμη­δε­νί­στη­κε πριν από 4 μήνες. Σαν απο­τέ­λε­σμα ο κυριό­τε­ρος σύμ­μα­χος της Γερ­μα­νί­ας, ο επι­δρο­μέ­ας της Ανα­το­λής, η Ιαπω­νία, ανα­γκά­σθη­κε 4 μήνες αργό­τε­ρα να υπο­γρά­ψει και αυτή το πρα­κτι­κό της άνευ όρων παρά­δο­σης. Αυτό σημαί­νει πως ήρθε το τέλος του δευ­τέ­ρου παγκο­σμί­ου πολέ­μου. Τώρα μπο­ρού­με να πού­με πως κερ­δί­σα­με τους ανα­γκαί­ους όρους για μία παγκό­σμια ειρήνη…

Η Ιαπω­νία ανα­γνώ­ρι­σε την ήττα της και υπέ­γρα­ψε την υπο­τα­γή της. Αυτό σημαί­νει πως η νότια Σαχαί­νη και τα νησιά Κου­ρίλ­λες θα γυρί­σουν στη σοβιε­τι­κή πατρί­δα μας (σ.σ τα είχε πάρει η Ιαπω­νία το 1904 στον Ρωσο-ιαπω­νι­κό πόλε­μο) μας και θα ζήσουν για πάντα πια ελεύ­θε­ρα. Από τώρα και στο εξής οι βάσεις αυτές θα χρη­σι­μεύ­σουν για την έξο­δο της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης προς τον ωκε­α­νό και για την άμυ­να της χώρας μας από κάθε πια Ιαπω­νι­κή επίθεση.

Ο σοβιε­τι­κός λαός δε φεί­σθη­κε δυνά­μεις και εργα­σία χάριν της νίκης. Περά­σα­με σκλη­ρά χρό­νια, αλλά τώρα ο καθέ­νας μας μπο­ρεί να φωνά­ζει «νική­σα­με». Η χώρα μας είναι ασφα­λής από κάθε γερ­μα­νι­κή και ιαπω­νι­κή εισβο­λή. Η πολυ­πό­θη­τη ειρή­νη που τα έθνη του κόσμου περί­με­ναν, έφθα­σε. Σας συγκαί­ρω αγα­πη­τοί μου συμπα­τριώ­τες , άνδρες και γυναί­κες, για τη μεγά­λη νίκη, την επι­τυ­χή λήξη του πολέ­μου, την επί­τευ­ξη της παγκό­σμιας ειρή­νης. Δόξα στις ένο­πλες δυνά­μεις της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, των Ενω­μέ­νων Πολι­τειών και της Μ. Βρε­τα­νί­ας που νίκη­σαν τους Ιάπωνες…»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο