Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Σύγχρονη Εποχή παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα χειρόγραφα του Μαρξ που αποτελούν μέρος του τρίτου προσχεδίου του Κεφαλαίου

Το κεί­με­νο Απο­τε­λέ­σμα­τα της άμε­σης δια­δι­κα­σί­ας παρα­γω­γής ανή­κει στα χει­ρό­γρα­φα που έγρα­ψε ο Μαρξ για το μνη­μειώ­δες έργο του Το Κεφά­λαιο –συγκε­κρι­μέ­να, απο­τε­λούν μέρος του τρί­του προ­σχε­δί­ου Του Κεφα­λαί­ου– και γρά­φτη­καν στο διά­στη­μα ανά­με­σα στο καλο­καί­ρι του 1863 και στο καλο­καί­ρι του 1864. Το κεί­με­νο απο­τε­λεί το μονα­δι­κό ολό­κλη­ρο κεφά­λαιο που έχει δια­σω­θεί από εκεί­νο το τμή­μα του Χει­ρό­γρα­φου 1863–1865 που αφο­ρά τον πρώ­το τόμο Του Κεφα­λαί­ου, ενώ από το υπό­λοι­πο υλι­κό έχουν δια­σω­θεί μόνο κάποιες μεμο­νω­μέ­νες σελί­δες και υπο­ση­μειώ­σεις, οι οποί­ες περι­λαμ­βά­νο­νται σε αυτήν την έκδοση.

Η παρού­σα έκδο­ση απο­τε­λεί μία σημα­ντι­κή προ­σθή­κη στα έργα των θεμε­λιω­τών του μαρ­ξι­σμού που έχουν μετα­φρα­στεί και κυκλο­φο­ρούν από τη Σύγ­χρο­νη Επο­χή. Πρό­κει­ται για ένα σπου­δαίο κεί­με­νο στο οποίο κατα­γρά­φο­νται πλευ­ρές της οικο­νο­μι­κής σκέ­ψης του Μαρξ οι οποί­ες δεν περι­λαμ­βά­νο­νται ως τέτοιες σε άλλα κεί­με­να και γι’ αυτό είναι στην ουσία ένα κεί­με­νο συμπλη­ρω­μα­τι­κό στην ανά­γνω­ση του ίδιου Του Κεφα­λαί­ου. Απο­τε­λεί έτσι ένα κεί­με­νο απα­ραί­τη­το σε όλους εκεί­νους που θέλουν να κατα­νο­ή­σουν βαθύ­τε­ρα τον εκμε­ταλ­λευ­τι­κό, αλλά ταυ­τό­χρο­να και ιστο­ρι­κά παρο­δι­κό, χαρα­κτή­ρα της κεφα­λαιο­κρα­τι­κής οικο­νο­μί­ας και κοι­νω­νί­ας. Ένα κεί­με­νο που πρέ­πει να δια­δο­θεί και να δια­βα­στεί απ’ όλους εκεί­νους που προ­βλη­μα­τί­ζο­νται για την αλλα­γή του κόσμου.

Γρά­φτη­καν στο διά­στη­μα ανά­με­σα στο καλο­καί­ρι του 1863 και στο καλο­καί­ρι του 1864. Απο­τε­λεί το μονα­δι­κό ολό­κλη­ρο κεφά­λαιο που έχει δια­σω­θεί από εκεί­νο το τμή­μα του Χει­ρό­γρα­φου 1863–1865 και αφο­ρά τον πρώ­το τόμο Του Κεφα­λαί­ου. Από το υπό­λοι­πο υλι­κό έχουν δια­σω­θεί μόνο κάποιες μεμο­νω­μέ­νες σελί­δες και υπο­ση­μειώ­σεις, οι οποί­ες περι­λαμ­βά­νο­νται σε αυτήν την έκδοση.

Πρό­κει­ται για ένα σπου­δαίο κεί­με­νο στο οποίο κατα­γρά­φο­νται πλευ­ρές της οικο­νο­μι­κής σκέ­ψης του Μαρξ που δεν περι­λαμ­βά­νο­νται ως τέτοιες σε άλλα κεί­με­να. Γι’ αυτό είναι στην ουσία ένα κεί­με­νο συμπλη­ρω­μα­τι­κό στην ανά­γνω­ση του ίδιου Του Κεφαλαίου.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή του Mikhail Lifshitz _Μιχαήλ Λίφ­σιτς ^εκδό­σεις Ατέχνως

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο