Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Τέχνη «διαδήλωσε» αγωνιστικά και συντεταγμένα

Μαζι­κό­τη­τα, ζωντά­νια και παλ­μός ήταν τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της μεγά­λης κινη­το­ποί­η­σης των καλ­λι­τε­χνών στο κέντρο της Αθή­νας, με αφορ­μή τον ένα χρό­νο που παρα­μέ­νει κλει­στός ο χώρος του Πολι­τι­σμού, στο πλαί­σιο του Πανελ­λα­δι­κού Διη­μέ­ρου Καλ­λι­τε­χνι­κής δρά­σης με σύν­θη­μα #artattack.

Οι καλ­λι­τέ­χνες με τα σωμα­τεία τους συγκε­ντρώ­θη­καν το μεση­μέ­ρι στα Προ­πύ­λαια, με τα πανό και τα συν­θή­μα­τά τους, με τύμπα­να που χτυ­πού­σαν ρυθ­μι­κά και εντυ­πω­σια­κές εικα­στι­κές κατα­σκευ­ές, διεκ­δί­κη­σαν μέτρα για την ουσια­στι­κή στή­ρι­ξή τους, μέτρα για τη θωρά­κι­ση του συστή­μα­τος Υγεί­ας, ώστε να ανοί­ξουν ξανά οι χώροι Πολι­τι­σμού και οι αντί­στοι­χες σχο­λές, ενώ κατήγ­γει­λαν τον αυταρ­χι­σμό και την κατα­στο­λή, την προ­σπά­θεια επι­βο­λής λογο­κρι­σί­ας στην τέχνη, την υπο­βάθ­μι­ση των καλ­λι­τε­χνι­κών μαθη­μά­των στην Εκπαί­δευ­ση κ.ά.

Με συντε­ταγ­μέ­νη πορεία κατευ­θύν­θη­καν στο Σύνταγ­μα όπου από ντου­ντού­κες και μεγά­φω­να έγι­ναν χαι­ρε­τι­σμοί από εκπρο­σώ­πους σωμα­τεί­ων. «Ένα χρό­νο αγω­νι­ζό­μα­στε, ένα χρό­νο έχου­με προ­βλή­μα­τα, δεν στα­μα­τά­με εδώ», δήλω­σαν με κάθε τρό­πο οι καλ­λι­τέ­χνες και εργα­ζό­με­νοι από τον ΠΜΣ, το ΕΕΤΕ, το ΣΕΗ, την ΠΟΘΑ, το ΣΕΘΕΑ, την Ένω­ση Τρα­γου­δι­στών, το σωμα­τείο κου­κλο­παι­χτών, τον Σύλ­λο­γο Σπου­δα­στών Σχο­λών Χορού, Θεά­τρου και Κινηματογράφου.

Η κινη­το­ποί­η­ση συνε­χί­στη­κε με πορεία που κατέ­λη­ξε στα Προ­πύ­λαια, απ’ όπου είχε αρχί­σει και εκεί οι εργα­ζό­με­νοι του Πολι­τι­σμού ανα­νέ­ω­σαν το αγω­νι­στι­κό τους ραντε­βού για αύριο, που έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί στο πλαί­σιο του διη­μέ­ρου #artattack, αγω­νι­στι­κά καλ­λι­τε­χνι­κά δρώ­με­να σε δια­φο­ρε­τι­κά σημεία του κέντρου της Αθή­νας και σε γει­το­νιές, αλλά και στο καλ­λι­τε­χνι­κό δρώ­με­νο σε μορ­φή flash mob στην πλα­τεία Μοναστηρακίου.

Το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού ανα­νε­ώ­θη­κε για το πανατ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στις 17 Μάρ­τη που οργα­νώ­νουν Ομο­σπον­δί­ες και εργα­τι­κά σωμα­τεία. Δεί­τε το video για τη μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση των καλ­λι­τε­χνών στο κέντρο της Αθή­νας, στο πλαί­σιο του Πανελ­λα­δι­κού Διη­μέ­ρου Καλ­λι­τε­χνι­κής δρά­σης με σύν­θη­μα #artattack.

Λάρισα

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η πρώ­τη μέρα δρά­σε­ων στα πλαί­σια της πανελ­λα­δι­κής πρω­το­βου­λί­ας #artattack που συν­διορ­γα­νώ­νουν αρκε­τά σωμα­τεία, σύλ­λο­γοι, φορείς στη Λάρι­σα.
Καλ­λι­τέ­χνες αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα, σπά­ζο­ντας στην πρά­ξη το κλί­μα φόβου και κατα­στο­λής που καλ­λιερ­γεί η κυβέρ­νη­ση, η οποία προ­σπα­θεί να κρύ­ψει τις ευθύ­νες της στην απου­σία μέτρων σε κοι­νω­νι­κούς τομείς όπως η Υγεία, η μόρ­φω­ση, ο Πολι­τι­σμός, κλπ..

Όπως επι­ση­μαί­νει το παράρ­τη­μα Λάρι­σας του Πανελ­λη­νί­ου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, «Η τέχνη είναι ανά­γκη, οι χώροι πολι­τι­σμού που εργα­ζό­μα­στε, όπως απο­δεί­ξα­με και σήμε­ρα, μπο­ρούν να λει­τουρ­γή­σουν με τα απα­ραί­τη­τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα και πρω­τό­κολ­λα. Όσοι συνά­δελ­φοι είναι σε ανα­γκα­στι­κή ανα­στο­λή να στη­ρι­χτούν ολό­πλευ­ρα και ουσια­στι­κά. 1 χρό­νο μετά είμα­στε εδώ… σήμε­ρα η τέχνη μας “δια­δή­λω­σε” από την Κεντρι­κή Πλα­τεία, τον Λόφο του Φρου­ρί­ου, την Ανθού­πο­λη, το Ομορ­φο­χώ­ρι, τον Μύλο του Παπ­πά, την πλα­τεία Λαμπρού­λη».
Τονί­ζε­ται πως συγκε­ντρώ­θη­κε βοή­θεια για τους σει­σμο­πα­θείς, ενώ οι δρά­σεις υπό το σύν­θη­μα #artattack συνε­χί­ζο­νται αύριο και μεθαύριο.
Τέλος, σε δήλω­ση για τη συμ­με­το­χή του ο Κώστας Γκι­τέρ­σος, χορο­δι­δά­σκα­λος και υπεύ­θυ­νος του Κέντρου Λαο­γρα­φι­κών Ερευ­νών (ΚΕΛΕ) σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων πως «Είμα­στε πολύ στε­να­χω­ρη­μέ­νοι διό­τι εδώ και ένα χρό­νο δεν μπο­ρού­με να κάνου­με αυτό αγα­πά­με περισ­σό­τε­ρο και αυτό που πιστεύ­ου­με ότι στη­ρί­ζει τις ψυχές μας και τις ψυχές όλου του ελλη­νι­κού λαού», καθώς με βάναυ­σο και αυταρ­χι­κό τρό­πο ο Πολι­τι­σμός έχει κατε­βά­σει ρολά, όχι εξαι­τί­ας μας)

Βόλος

Συγκέ­ντρω­ση της Πρω­το­βου­λί­ας Καλ­λι­τε­χνών Βόλου στην πλα­τεία του Αγί­ου Νικο­λά­ου έγι­νε την Παρα­σκευή, ενταγ­μέ­νη στο πλαί­σιο της αγω­νι­στι­κής δρά­σης που είχαν κατα­λή­ξει τα καλ­λι­τε­χνι­κά σωμα­τεία και φορείς από όλη την Ελλά­δα για τις μέρες των απο­κριών, με αφορ­μή τον ένα χρό­νο που παρα­μέ­νει κλει­στός ο χώρος του Πολι­τι­σμού, κάτω από το σύν­θη­μα #artattack, περ­νώ­ντας στην επί­θε­ση για τις ανά­γκες τους.
Στη συγκέ­ντρω­ση δια­βά­στη­καν ποι­ή­μα­τα του Τάσου Λει­βα­δί­τη και του Κων­στα­ντί­νου Καβά­φη από ηθο­ποιούς, έγι­νε συλ­λο­γι­κή εικα­στι­κή παρέμ­βα­ση από επαγ­γελ­μα­τί­ες ζωγρά­φους με το θέμα «Φυλα­κι­σμέ­νη Τέχνη», παρου­σιά­στη­καν χορο­γρα­φί­ες πάνω σε αγω­νι­στι­κά τρα­γού­δια από τη χορευ­τι­κή ομά­δα της Πένυς Στερ­γί­ου και τέλος, παί­χτη­καν από δεκά­δες επαγ­γελ­μα­τί­ες και ερα­σι­τέ­χνες μου­σι­κούς τρα­γού­δια των Τσι­τσά­νη, Θεο­δω­ρά­κη, Μικρού­τσι­κου, Μαρ­κό­που­λου, Λοΐ­ζου και άλλων.

Χαι­ρε­τι­σμό εκ μέρους των σωμα­τεί­ων που στή­ρι­ξαν την κινη­το­ποί­η­ση, έκα­νε ο Κώστας Στερ­γί­ου, ενώ ακο­λού­θη­σαν σύντο­μες τοπο­θε­τή­σεις από τους Στέ­λιο Χλια­ρά, ηθο­ποιό και Κώστα Κομνη­νό, εικα­στι­κό, που ανα­φέρ­θη­καν στα προ­βλή­μα­τα των κλά­δων τους αντίστοιχα.
Στην κεντρι­κή ομι­λία που έκα­νε ο Κώστας Βλα­χού­τσος, έγι­νε λόγος για τις μεγά­λες ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης πάνω στο θέμα της μη ουσια­στι­κής στή­ρι­ξης όλων των καλ­λι­τε­χνών. Έγι­νε ανα­φο­ρά στις τερά­στιες ελλεί­ψεις στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, την ανά­γκη πρό­σλη­ψης για­τρών και την πραγ­μα­τι­κή επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα. Τέλος, καταγ­γέλ­θη­κε η άγρια κατα­στο­λή της αστυ­νο­μί­ας και η προ­σπά­θεια φίμω­σης της Τέχνης με τη λογο­κρι­σία αυτή τη φορά να επι­βάλ­λε­ται από την ίδια την ΕΕ.
Στη συγκέ­ντρω­ση έγι­νε συλ­λο­γή ειδών πρώ­της ανά­γκης για τους σει­σμό­πλη­κτους της Ελασ­σό­νας, όπως είχε αναγ­γελ­θεί τις προη­γού­με­νες ημέρες.
Ποι­ή­μα­τα διά­βα­σαν οι ηθο­ποιοί Κων­στα­ντί­νος Δημη­τρα­κά­κης και Βλά­σης Ζώτης.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο