Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η τέχνη στο… Νιάρχο (ΙΣΝ[1]), η «ψυχαγωγία» μας στον Λάτση κι η θάλασσα με το… κιάλι

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Ξεπου­λιέ­ται και το Ελλη­νι­κό. Εξί­μι­σι χιλιά­δες (6.500) στρέμ­μα­τα, από τα ακρι­βό­τε­ρα του Λεκα­νο­πέ­διου, προς 100 (!!!) ευρώ το στρέμ­μα. Και η κυρία που διευ­θύ­νει το ΤΑΙΠΕΔ ήταν στέ­λε­χος των επι­χει­ρή­σε­ων του Λάτση. Ο Λάτσης είναι ο «επενδυτής»[2]. Και αυτή η κυρία είναι που έχει ανα­λά­βει, για λογα­ρια­σμό του Δημο­σί­ου, την «δια­πραγ­μά­τευ­ση» με τους «επεν­δυ­τές» για το Ελληνικό.

Και ο αρχαιο­λο­γι­κός νόμος δεν ισχύ­ει για την περί­πτω­ση του Λάτση ό,τι κι αν απο­φαί­νε­ται το ΚΑΣ[3]. Και οι της κυβέρ­νη­σης δεν αισχύ­νο­νται για τα ψέμα­τά τους, δεν ορρω­δούν προ ουδε­νός ξεπουλήματος

Θυμά­στε αλή­θεια πόσο ασύ­στο­λα ψευ­δό­ταν  ο Τσί­πρας στις 28/2/14[4] και  στις 12/1/15[5] σχε­τι­κά με το Ελληνικό;

tsipras

Η είδη­ση όμως δεν είναι στην ψευ­τιά και στην αναλ­γη­σία του Τσί­πρα και των αυλι­κών του. Δεν βρί­σκε­ται ούτε στην (μια ακό­μη) εξα­πά­τη­ση του λαού. Ούτε στην αδη­φα­γία των καπι­τα­λι­στών αφε­ντι­κών τους. Ούτε όμως στο περιε­χό­με­νο και στην ισχύ της σύμ­βα­σης του Λάτση που ισχύ­ει πάνω από κάθε άλλο νόμο της χώρας, μιας και ορί­ζει ότι: «οι δια­τά­ξεις του παρό­ντος νόμου κατι­σχύ­ουν κάθε γενι­κής ή ειδι­κής διά­τα­ξης που περιέ­χει ρυθ­μί­σεις αντί­θε­τες με τις δια­τά­ξεις αυτού». Αλλά στην ανε­κτι­κό­τη­τα των μελών των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που στις 23/11/15 δια­μαρ­τύ­ρο­νταν… ομοφώνως[6]. Των πολι­τών του λεκα­νο­πέ­διου. Των κατοί­κων των γύρω δήμων. Των ψηφο­φό­ρων του εκτρώ­μα­τος ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Στη σημε­ρι­νή σιγή κι ανυ­παρ­ξία όλων όσων, υπο­τί­θε­ται, πως ανα­κί­νη­σαν και ηγή­θη­καν του αγώ­να για την προ­στα­σία του Ελλη­νι­κού, όπως της πρώ­ην δημο­τι­κής αρχής του παλιού «φίλου», πρώ­ην Δήμαρ­χου Ελλη­νι­κού και λεβέ­ντη Χρή­στου Κορτζίδη[7], που κάπο­τε διερ­ρή­γνυε ιμά­τια.  Στην παθη­τι­κό­τη­τά τους. Στην απου­σία τους. Στην απρα­ξία τους, έστω κι αν σύντο­μα ξεπου­λη­θεί και το έδα­φος στο οποίο πατάνε.

Αλλά... ξεπουλιέται

Αλλά… ξεπου­λιέ­ται

Μιλά­με για μια επέν­δυ­ση των 7 δισ. ευρώ από τα οποία το ελλη­νι­κό δημό­σιο θα πάρει… 915 εκα­τομ­μύ­ρια. Η επέν­δυ­ση θα απο­φέ­ρει ετη­σί­ως στους επεν­δυ­τές, παρά κάτι ψιλά, 3 δισ. ευρώ. Γεγο­νός που αυξά­νει την τελι­κή αξία της επέν­δυ­σης στα 20–30 δισ. ευρώ, δηλα­δή πολύ παρα­πά­νω από την επέν­δυ­ση των 7 δισ. ευρώ.

Φαί­νε­ται πως όλοι μας έχου­με ανά­γκη από ένα καζί­νο, πολυ­τε­λείς κατοι­κί­ες, μερι­κά ξενο­δο­χεία, κέντρα δια­σκέ­δα­σης και μαρί­νες.  Όπου θα διο­χε­τεύ­ου­με και θα τζο­γά­ρου­με το… περίσ­σευ­μά μας. Κι ένα… Mall ακό­μη, για τις… κυρια­κά­τι­κες αγο­ρές μας. Αλλά 3,5 χιλιό­με­τρα παρα­λί­ας θα είναι απα­γο­ρευ­μέ­να στους σαλια­ρί­ζο­ντες πληβείους[8].

Στον τάφο πολυτελείας των Liberties

Στον τάφο πολυ­τε­λεί­ας των Liberties

Κι όταν κτι­στούν, ο Λάτσης και οι συν αυτώ θα εισπράτ­τουν 3 δισ. ευρώ ετη­σί­ως κι οι ιθα­γε­νείς θα τρέ­χουν να χαζεύ­ουν (απ’ έξω) εκστα­σια­σμέ­νοι, όπως συμ­βαί­νει τώρα για το ΙΣΝ. Προ­σπο­ρι­ζό­με­νοι πανά­κρι­βη «ψυχα­γω­γία» και πολύ­χρω­μες χάντρες θρυμ­μα­τι­σμέ­νου και άκρως εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νου πολιτισμού.

_________________________________________________________

[1] Ημε­ρο­δρό­μος
[2] Πιο συγκε­κρι­μέ­να, πρό­κει­ται για κοι­νο­πρα­ξία επι­χει­ρή­σε­ων όπου συμ­με­τέ­χει ένας όμι­λος από το Κατάρ κι ένας όμι­λος από το Χονγκ Κονγκ, όπου κεντρι­κό ρόλο κατέ­χει η “Hellinikon Global ISA”, θυγα­τρι­κή της “Lamda Development” του «επεν­δυ­τή» Λάτση.
[3] Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμβούλιο
[4] Ομι­λία στην Αργυ­ρού­πο­λη, σε συγκέ­ντρω­ση με τίτλο: «Το Ελλη­νι­κό ΔΕΝ πωλείται».

«…Στο Ελλη­νι­κό όλα αυτά τα χρό­νια συγκρού­ο­νται δύο κόσμοι. Αυτός που υπε­ρα­σπί­ζε­ται με αγώ­νες το δημό­σιο συμ­φέ­ρον και ο άλλος κόσμος που είναι απέ­να­ντί μας που υπε­ρα­σπί­ζε­ται με νύχια και με δόντια τα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Από τη μια μεριά λοι­πόν ο κόσμος που υπε­ρα­σπί­ζε­ται την ήπια ανά­πτυ­ξη με σεβα­σμό στο περι­βάλ­λον και από την άλλη ο κόσμος που προ­ω­θεί την φας τρακ εκποί­η­ση του δημό­σιου χώρου. Από τη μια ο κόσμος, όλοι και όλες εμείς που υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε την βιώ­σι­μη ανά­πτυ­ξη, τους ελεύ­θε­ρους χώρους , την απρό­σκο­πτη πρό­σβα­ση των πολι­τών στο θαλάσ­σιο μέτω­πο, την προ­ο­πτι­κή ενός μητρο­πο­λι­τι­κού πάρ­κου που τόσο ανά­γκη έχει το πολε­ο­δο­μι­κό συγκρό­τη­μα και από την άλλη αυτός ο κόσμος που στό­χο έχει να μετα­τρέ­ψει την περιο­χή σε έναν ακό­μα θύλα­κα τσι­μέ­ντου, σε θύλα­κα τζό­γου και πλού­του – πλου­τι­σμού, κερ­δο­φο­ρί­ας για λίγους.  Φίλες και φίλοι για μας το Ελλη­νι­κό δεν είναι ένα πολε­ο­δο­μι­κό πρό­τζεκτ που το βλέ­που­με μέσα από μια τεχνο­κρα­τι­κή σκο­πιά, πόσο μάλ­λον απλά ένα οικο­νο­μι­κό πρό­τζεκτ, για μας το Ελλη­νι­κό είναι ένα κομ­μά­τι της συλ­λο­γι­κής αγω­νι­στι­κής μας συνεί­δη­σης, είναι το τοπό­ση­μο των αγώ­νων, των κινη­μά­των πόλης για την υπε­ρά­σπι­ση του δημό­σιου χώρου. Είναι οι αγώ­νες των πολι­τών που πριν από χρό­νια ξεκί­νη­σαν ένα μεγά­λο κίνη­μα που βρή­κε αλλη­λεγ­γύη από άκρη σε άκρη σ’ όλη την Ελλά­δα και σ’ όλη την Αττι­κή προ­κει­μέ­νου να ρίξουν τα κάγκε­λα και να έχουν πρό­σβα­ση στην παρα­λία. Δεν είναι, λοι­πόν, για μας το Ελλη­νι­κό ένα πρό­τζεκτ. Είναι κατά­θε­ση ψυχής. Είναι όμως και ένα μοντέ­λο. Μοντέ­λο αυτο­δια­χεί­ρη­σης της κινη­μα­τι­κής και συλ­λο­γι­κής δρά­σης. Και, θα έλε­γα λοι­πόν, ότι στο ελλη­νι­κό απο­κρυ­σταλ­λώ­νε­ται η εναλ­λα­κτι­κή αντί­λη­ψη που θέλου­με και που έχου­με για την τοπι­κή κοι­νω­νία για την τοπι­κή οικο­νο­μία, συνο­λι­κά όμως για την κοι­νω­νία, την οικο­νο­μία και το περιβάλλον».
[5] Συνέ­ντευ­ξη στον Νίκο Χατζηνικολάου:

Σε σχέ­ση με “Ελλη­νι­κό”: «Αν είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να εγκρί­νει ή να επι­κυ­ρώ­σει συμ­φω­νί­ες που έγι­ναν και παρα­βιά­ζουν κατά­φω­ρα, αν θέλε­τε την κοι­νή λογι­κή, όχι μόνο το δημό­σιο συμ­φέ­ρον, αν είναι να έρθου­με για να επι­κυ­ρώ­σου­με αυτές τις συμ­φω­νί­ες, τότε καλύ­τε­ρα να ψηφί­σει τον κο Σαμα­ρά ο ελλη­νι­κός λαός».

[6] ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οι Οργα­νώ­σεις Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Αλί­μου, Αργυ­ρού­πο­λης, Γλυ­φά­δας και Ελλη­νι­κού στη­ρί­ζουν ομό­φω­να την από­φα­ση της 10ης Νοεμ­βρί­ου της Νομαρ­χια­κής Επι­τρο­πής Νότιας Αθή­νας του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέ­ση με τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις για το χώρο του πρώ­ην αερο­δρο­μί­ου του Ελλη­νι­κού και το διο­ρι­σμό νέων μελών στο Δ.Σ. της Ελλη­νι­κό Α.Ε. από το ΤΑΙΠΕΔ.

Εδώ και χρό­νια πρω­το­στα­τού­με και στη­ρί­ζου­με κάθε αγω­νι­στι­κή προ­σπά­θεια ώστε να γίνει ο χώρος του πρώ­ην αερο­δρο­μί­ου του Ελλη­νι­κού, Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο Υψη­λού Πρα­σί­νου, οργα­νι­κά συν­δε­δε­μέ­νο με μου­σεια­κούς, εκθε­σια­κούς, αθλη­τι­κούς, πολι­τι­στι­κούς χώρους, κέντρα έρευ­νας και με παράλ­λη­λη αξιο­ποί­η­ση των υπαρ­χου­σών εγκα­τα­στά­σε­ων, με βάση τη μελέ­τη του Ε.Μ. Πολυ­τε­χνεί­ου. Όλα αυτά αφε­νός θα δημιουρ­γή­σουν πολ­λές θέσεις εργα­σί­ας και αφε­τέ­ρου θα λύσουν το πρό­βλη­μα της συντή­ρη­σης και αυτο­χρη­μα­το­δό­τη­σης του Πάρκου.

Αντί­θε­τα τα προ­ω­θού­με­να σχέ­δια των «επεν­δυ­τών» περι­λαμ­βά­νουν τη δημιουρ­γία μιας μικρής πόλης με πολυ­τε­λείς κατοι­κί­ες, ξενο­δο­χεία, ουρα­νο­ξύ­στες, καζί­νο και εμπο­ρι­κά κέντρα, πράγ­μα που θα επι­φέ­ρει κλεί­σι­μο εκα­το­ντά­δων μαγα­ζιών και περαι­τέ­ρω κρί­ση της αγο­ράς κατοι­κί­ας στα νότια προάστια.

Θεω­ρού­με απα­ρά­δε­κτο το γεγο­νός ότι το ΤΑΙΠΕΔ τοπο­θέ­τη­σε στο νέο Δ.Σ. της Ελλη­νι­κό Α.Ε. μνη­μο­νια­κά πρό­σω­πα που έχουν υπη­ρε­τή­σει πιστά και τυφλά το προη­γού­με­νο νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρο καθε­στώς της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και του ΠΑΣΟΚ.

Ο διο­ρι­σμός πρώ­ην συγ­γε­νι­κών προ­σώ­πων υψη­λό­βαθ­μων στε­λε­χών του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και του σημε­ρι­νού Δημάρ­χου Ελλη­νι­κού – Αργυ­ρού­πο­λης, ενός ανθρώ­που που δυστυ­χώς εδώ και πολ­λά χρό­νια στις γει­το­νιές μας έχει δεί­ξει με λόγια και έργα την ταύ­τι­σή του με την πολι­τι­κή και τις επι­διώ­ξεις των μεγά­λων οικο­νο­μι­κών και ιδιω­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Συμ­φε­ρό­ντων που θέλουν να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σουν και να τσι­με­ντο­ποι­ή­σουν το δημό­σιο χώρο του πρώ­ην αερο­δρο­μί­ου του Ελλη­νι­κού, με ευτε­λές αντί­τι­μο που τόσο η μελέ­τη του Τεχνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου όσο και οι εμπει­ρο­γνώ­μο­νες μηχα­νι­κοί που ορί­σθη­καν από την Εισαγ­γε­λία που διε­ρευ­νά την υπό­θε­ση το προσ­διό­ρι­σαν περί­που στο τρι­πλά­σιο. Ενός δημάρ­χου που συναλ­λάσ­σε­ται και απο­δέ­χε­ται χορη­γί­ες από την ίδια επι­χεί­ρη­ση που διεκ­δι­κεί το χώρο των 6.200 στρεμμάτων.

Οι παρα­πά­νω ενέρ­γειες και απο­φά­σεις του ΤΑΙΠΕΔ, θυμί­ζουν έντο­να το αμαρ­τω­λό παρελ­θόν του, αμαυ­ρώ­νουν την εικό­να της κυβέρ­νη­σης και ακυ­ρώ­νουν το ηθι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα της Αρι­στε­ράς στην κοινωνία.

Για τους λόγους αυτούς, καλού­με τους αρμό­διους Υπουρ­γούς να ακυ­ρώ­σουν το διο­ρι­σμό των νέων Μελών στην Ελλη­νι­κό Α.Ε., να απο­σύ­ρουν τη διά­τρη­τη και παρά­νο­μη σύμ­βα­ση που η προη­γού­με­νη διοί­κη­ση του ΤΑΙΠΕΔ υπέ­γρα­ψε με την ανά­δο­χο Εται­ρεία και να προ­χω­ρή­σουν στη δια­βού­λευ­ση της Κυβερ­νη­τι­κής πρό­τα­σης για την πραγ­μα­τι­κή αξιο­ποί­η­ση του χώρου, με βάση την μελέ­τη του Ε.Μ. Πολυ­τε­χνεί­ου και το δημό­σιο συμφέρον.

23 Νοεμ­βρί­ου 2015

0ΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΙΜΟΥ — ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ — ΓΛΥΦΑΔΑΣ — ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

[7] Στη φωτο­γρα­φία αρι­στε­ρά του Τσίπρα.
[8] Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο