Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η τέχνη του δρόμου στο μουσείο

Ο τοίχος ως καμβάς

dromos1

Τον Μάιο του 2016 ξεκί­νη­σε να χτί­ζε­ται το μου­σείο Σύγ­χρο­νης Αστι­κής Τέχνης. Τα σχέ­δια στο Βερο­λί­νο ανέ­λα­βε το αρχι­τε­κτο­νι­κό γρα­φείο Graft. Στο νέο μου­σείο της γερ­μα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας παρου­σιά­ζο­νται τοι­χο­γρα­φί­ες που έχουν αφαι­ρε­θεί από τα εξω­τε­ρι­κά κτηρίων.

Ο δρόμος… στο μουσείο

dromos2

Το νέο μου­σείο προ­σφέ­ρει μια απρό­σμε­νη ματιά. Ο δρό­μος μετα­φέ­ρε­ται κυριο­λε­κτι­κά στο μου­σείο. Ειδι­κές κατα­σκευ­ές επι­τρέ­πουν στον επι­σκέ­πτη να δει τα έργα τόσο από μακριά όσο και από κοντά.

Η γκέισα ως μούσα

dromos11

Ο Βρε­τα­νός καλ­λι­τέ­χνης Χας σπού­δα­σε γρα­φι­στι­κή στο Νιου­κά­στλ. Οι γκέι­σες ως μού­σες έχουν παρου­σια­στεί ήδη σε ατο­μι­κές εκθέ­σεις στη Μελ­βούρ­νη και το Λος Άντζε­λες. Ο Χας συν­δυά­ζει γκρά­φι­τι, κολάζ και άλλες τεχνι­κές ώστε να απο­δώ­σει τις γκέι­σες από την Ιαπω­νία, φιγού­ρες συνυ­φα­σμέ­νες με τη διασκέδαση.

Το Βερολίνο… ως ξενοδοχείο

dromos4

Ο γεν­νη­μέ­νος στην Πολω­νία Μάριους Βάρας ακα M‑City έχει ζωγρα­φί­σει κτή­ρια στη Βαρ­σο­βία, το Γκντανσκ, το Παρί­σι, το Ρίο ντε Ζανέι­ρο. Τα σχέ­διά του δια­θέ­τουν αδρές γραμ­μές και λεπτο­μέ­ρεια στο σχέδιο.

Ο κόσμος πίσω από το γκρι

dromos5

Ο Νορ­βη­γός καλ­λι­τέ­χνης Μάρ­τιν Γουό­τσον ανα­ζη­τά διαρ­κώς την ομορ­φιά πίσω από κρυμ­μέ­να πράγ­μα­τα, πίσω από παλιά πράγ­μα­τα ή πράγ­μα­τα που φαί­νο­νται παλιο­μο­δί­τι­κα. Αντλεί έμπνευ­ση από τις πόλεις και τα γκρά­φι­τι. Χρη­σι­μο­ποιεί ως βάση το γκρι και μετά ξεδι­πλώ­νει χρώ­μα­τα φωτει­νά και γεμά­τα ζωή.

POPaganda

dromos6

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό της δου­λειάς του καλ­λι­τέ­χνη Ρον Ένγκλις είναι η μεί­ξη μιας κουλ­τού­ρας ποπ και μιας πιο δια­νο­ου­με­νί­στι­κης προ­σέγ­γι­σης. Χρη­σι­μο­ποιεί για τα έργα του τον όρο „POPaganda“. Εδώ ένα κολάζ με τον γάτο Φέλιξ, μια αμε­ρι­κα­νι­κή φιγού­ρα κόμικ της επο­χής του βωβού κινηματογράφου.

Αστροναύτης σε βίλα στο Μαϊάμι Μπιτς

dromos7

Η βρε­τα­νι­κή ομά­δα καλ­λι­τε­χνών Police ιδρύ­θη­κε πριν από 20 χρό­νια. Έγι­νε γνω­στή με τα „Lads“ – τα άσπρα ανθρω­πά­κια με το μεγά­λο στρογ­γυ­λό κεφά­λι. Μετά από την έντα­ξη αλλά και την απο­χώ­ρη­ση πολ­λών μελών, οι ιδρυ­τές της ομά­δας ξανα­βρέ­θη­καν μαζί. Το έργο αυτό φιλο­τε­χνή­θη­κε το 2014 για τη διε­θνή έκθε­ση Art Basel — Miami Art Fair.

 

Πηγή: Deutsche Welle

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο