Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ταινία της εβδομάδας – Το «Ατέχνως» προτείνει: ΌΤΑΝ Ο ΜΑΡΞ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΕΝΓΚΕΛΣ (Le jeune Karl Marx, 2017)

Αρκε­τά αξιό­λο­γη ται­νία που ανα­φέ­ρε­ται στην επα­να­στα­τι­κή θεω­ρη­τι­κή και πολι­τι­κή δρά­ση των Μαρξ και Ενγκελς την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Πρό­κει­ται για την περί­ο­δο που οι Μαρξ και Ενγκελς αρχί­ζουν την κοι­νή δημιουρ­γι­κή εργα­σία τους, με την οποία θεμε­λί­ω­σαν την επι­στη­μο­νι­κή κοσμο­θε­ω­ρία της εργα­τι­κής τάξης.

Η ται­νία προ­σπα­θεί να μας βάλει στο εργα­στή­ρι της σκέ­ψης των Μαρξ και Ενγκελς, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα εκφρα­στι­κά μέσα της τέχνης. Δίνει έτσι ερε­θί­σμα­τα για διά­βα­σμα και δημιουρ­γεί το κατάλ­λη­λο κλί­μα για περισ­σό­τε­ρο ψάξι­μο του θεω­ρη­τι­κού έργου των Μαρξ και Ενγκελς.

Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Δηλα­δή την περί­ο­δο που ο Καρλ Μαρξ γνω­ρί­ζε­ται με τον Φρί­ντριχ Ενγκελς και ξεκι­νούν μαζί την κοι­νή τους πορεία, που πρό­σφε­ρε στο εργα­τι­κό κίνη­μα το θεω­ρη­τι­κό και πολι­τι­κό θεμέ­λιο του επι­στη­μο­νι­κού σοσια­λι­σμού. Συγκε­κρι­μέ­να, η ται­νία ανα­φέ­ρε­ται στη συμ­βο­λή των Μαρξ και Ενγκελς στην ίδρυ­ση του πρώ­του στην ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, με το μετα­σχη­μα­τι­σμό της εργα­τι­κής οργά­νω­σης «Ενω­ση των Δικαί­ων» σε «Ενω­ση των Κομ­μου­νι­στών», τη δια­πά­λη από­ψε­ων με άλλους ουτο­πι­κούς και μικρο­α­στούς σοσια­λι­στές της επο­χής όπως ο Πρου­ντόν και τέλος στις προ­σπά­θειές τους για τη συγ­γρα­φή του Προ­γράμ­μα­τος της «Ενω­σης των Κομ­μου­νι­στών», δηλα­δή του «Κομ­μου­νι­στι­κού Μανι­φέ­στου». Η ται­νία ανα­δει­κνύ­ει διά­φο­ρες πλευ­ρές της ζωής των δύο μεγά­λων θεω­ρη­τι­κών σε νεα­ρή ηλι­κία, εστιά­ζο­ντας στο γεγο­νός ότι επρό­κει­το για μαχό­με­νους στο­χα­στές, συμ­μέ­το­χους στην πολι­τι­κή δρά­ση και στα επα­να­στα­τι­κά γεγο­νό­τα της εποχής.

Σκη­νο­θε­σία: Ραούλ Πεκ.

Σενά­ριο: Πασκάλ Μπό­νι­τσερ, Ραούλ Πεκ

Παί­ζουν: Ογκαστ Ντιλλ, Στέ­φαν Κονάρ­σκε, Βίκι Κρι­πς, Χάνα Στιλ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 118′

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Γερμανία/Γαλλία/Βέλγιο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο