Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ταϊπέι αναφέρει τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κινεζική εισβολή στη ζώνη αεροπορικής άμυνάς της

Η Κίνα ανέ­πτυ­ξε 71 πολε­μι­κά αερο­πλά­να, μετα­ξύ των οποί­ων 60 κατα­διω­κτι­κά, στη διάρ­κεια στρα­τιω­τι­κών ασκή­σε­ων αυτό το σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο γύρω από την Ταϊ­βάν, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ταϊ­πέι και το επί­ση­μο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων του νησιού Central News Agency μετέ­δω­σε πως ήταν η μεγα­λύ­τε­ρη μέχρι σήμε­ρα εισβο­λή της κινε­ζι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας στη ζώνη αερο­πο­ρι­κής άμυ­νας της Ταϊβάν.

Το Πεκί­νο ανα­κοί­νω­σε πως διε­ξή­γα­γε χθες, Κυρια­κή, στρα­τιω­τι­κά γυμνά­σια κοντά στην Ταϊ­βάν, την οποία διεκ­δι­κεί, σε απά­ντη­ση στις «προ­κλή­σεις» και τη «συνερ­γία» ανά­με­σα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και τις αρχές του νησιού.

Σε μήνυ­μα που ανήρ­τη­σε στο Twitter, η Ταϊ­βάν ανέ­φε­ρε πως 60 κατα­διω­κτι­κά αερο­πλά­να πήραν μέρος στις ασκή­σεις, μετα­ξύ των οποιών έξι SU-30, που είναι από τα πιο εξε­λιγ­μέ­να αερο­σκά­φη που δια­θέ­τει η Κίνα.

Στην καθη­με­ρι­νή ενη­μέ­ρω­σή του, το υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε εξάλ­λου πως 47 από τα αερο­πλά­να αυτά διείσ­δυ­σαν μέσα στη ζώνη αερο­πο­ρι­κής άμυ­νας του νησιού. Σύμ­φω­να με τη βάση δεδο­μέ­νων του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, ήταν η τρί­τη μεγα­λύ­τε­ρη ημε­ρή­σια επι­δρο­μή που έχει κατα­γρα­φεί μέχρι σήμερα.

Η Κίνα θεω­ρεί την Ταϊ­βάν, η οποία έχει 24 εκατ. κατοί­κους, μία από τις επαρ­χί­ες της, την οποία δεν έχει ακό­μη κατα­φέ­ρει να επα­νε­νώ­σει με το υπό­λοι­πο έδα­φός της μετά το τέλος του κινε­ζι­κού εμφυ­λί­ου πολέ­μου το 1949.

Βλέ­πει με δυσα­ρέ­σκεια την προ­σέγ­γι­ση που δια­πι­στώ­νε­ται τα τελευ­ταία χρό­νια ανά­με­σα στις αρχές της Ταϊ­βάν και τις ΗΠΑ, οι οποί­ες παρέ­χουν εδώ και δεκα­ε­τί­ες στο νησί στρα­τιω­τι­κή υπο­στή­ρι­ξη ένα­ντι του Πεκίνου.

Το Πεκί­νο δεν διευ­κρί­νι­σε τον αριθ­μό των αερο­σκα­φών που κινη­το­ποι­ή­θη­καν για τα χθε­σι­νά γυμνά­σια ούτε την ακρι­βή τοπο­θε­σία των γυμνα­σί­ων αυτών.

Τα δεδο­μέ­να του ταϊ­βα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας δεί­χνουν πως οι περισ­σό­τε­ρες εισβο­λές αφο­ρού­σαν τη νοτιο­δυ­τι­κή κορυ­φή της ζώνης ανα­γνώ­ρι­σης αερο­πο­ρι­κής άμυ­νας (Αir Defense Identification Zone, ADIZ).

Μερι­κά κινε­ζι­κά αερο­πλά­να πέρα­σαν επί­σης τη «μέση γραμ­μή» κατά μήκος του στε­νού της Ταϊβάν.

Η ADIZ είναι μια περιο­χή την οποία μονο­με­ρώς, και με την κάλυ­ψη των ΗΠΑ, η Ταϊ­βάν έχει οριο­θε­τή­σει και επι­χει­ρεί να ασκή­σει έλεγ­χο. Οι αιτιά­σεις της επε­κτεί­νο­νται πέραν από τον καθε­αυ­τό ενα­έ­ριο χώρο της νήσου, περι­λαμ­βά­νο­ντας και τμή­μα του ενα­έ­ριου χώρου της ηπει­ρω­τι­κής Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο