Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΤΕ Σάμου του ΚΚΕ για τον πνιγμό μεταναστών στο τραγικό ναυάγιο

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Σάμου του ΚΚΕ εκφρά­ζει τη θλί­ψη και τον απο­τρο­πια­σμό της για το θάνα­το σήμε­ρα το πρωί 3 προ­σφύ­γων ‑ενός πατέ­ρα και των δύο δίδυ­μων παι­διών 4,5 ετών- που έρχε­ται να προ­στε­θεί στο μακρύ κατά­λο­γο των νεκρών ανθρώ­πων στο Αιγαίο.

Δίδυ­μα αδελ­φά­κια και ο πατέ­ρας τους τα θύμα­τα της τρα­γω­δί­ας ανοι­χτά της Σάμου

Στην ανα­κοί­νω­σή της η ΤΕ Σάμου του ΚΚΕ αναφέρει:

«Εκφρά­ζου­με τη συμπά­θεια και τη στή­ρι­ξή μας στους λιμε­νι­κούς που καθη­με­ρι­νά δίνουν τη μάχη για τη διά­σω­ση ανθρώ­πων στο Αιγαίο.

Υπεύ­θυ­νοι για αυτούς τους θανά­τους είναι οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και οι πόλε­μοι στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή μας που σπρώ­χνουν τους ανθρώ­πους στην προ­σφυ­γιά και τη μετα­νά­στευ­ση. Έχουν την υπο­γρα­φή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που, για όσους γλι­τώ­σουν από τα χέρια των δου­λε­μπό­ρων και τον πνιγ­μό στη θάλασ­σα, επι­φυ­λάσ­σουν τον εγκλω­βι­σμό τους στα κολα­στή­ρια των hotspot.

Η θλί­ψη μας πρέ­πει να ενι­σχύ­σει την αλλη­λεγ­γύη μας σε πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες διεκ­δι­κώ­ντας τον απε­γκλω­βι­σμό τους. Να εκφρά­σου­με με τον πιο ζωντα­νό τρό­πο την αλλη­λεγ­γύη μας στα παι­διά των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών που σώθη­καν και προ­σπα­θούν να πάνε στο σχο­λείο σαν τη μονα­δι­κή ευκαι­ρία να ζήσουν, έστω και για λίγες ώρες τη μέρα, όπως αρμό­ζει σε κάθε παι­δί στη γη.

Η αγα­νά­κτη­σή μας πρέ­πει να γίνει αγώ­νας ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, τη φτώ­χεια και την εκμε­τάλ­λευ­ση. Να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στην πολι­τι­κή ΕΕ και κυβέρ­νη­σης που εγκλω­βί­ζει χιλιά­δες ανθρώ­πους στο νησί και τη χώρα. Να συνε­χι­στεί πιο μαζι­κά, πιο δυνα­μι­κά ο αγώ­νας για:

Να κλεί­σει το hotspot, να μη δημιουρ­γη­θεί κανέ­να νέο.

Απε­γκλω­βι­σμό προ­σφύ­γων και μετα­να­στών από το νησί και τη χώρα εδώ και τώρα προς τις χώρες που επιθυμούν.

Ως τότε, δυνα­μώ­νου­με την αλλη­λεγ­γύη μας, υπο­δε­χό­μα­στε τα προ­σφυ­γό­που­λα στα σχο­λειά μας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο