Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Τζοκόντα θύμα επίθεσης με τάρτα α λα κρεμ — Την προστάτεψε η θωρακισμένη γυάλινη προθήκη της

Δεν έχα­σε το θρυ­λι­κό της μει­δί­α­μα και αυτό χάρη στο προ­στα­τευ­τι­κό γυα­λί: «Η Τζο­κό­ντα», ο δια­ση­μό­τε­ρος πίνα­κας στο κόσμο, έγι­νε στό­χος επί­θε­σης με τάρ­τα α λα κρεμ στο μου­σείο του Λού­βρου στο Παρί­σι, χωρίς συνέ­πειες, αφού βρί­σκε­ται πίσω από θωρα­κι­σμέ­νη γυά­λι­νη προ­θή­κη, σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Το μου­σείο του Λού­βρου δεν θέλη­σε να κάνει σχό­λια για το περιστατικό.

Σύμ­φω­να με φωτο­γρα­φί­ες και μαρ­τυ­ρί­ες που αναρ­τή­θη­καν από του­ρί­στες στο Twitter και το Instagram, το περι­στα­τι­κό συνέ­βη χθες το από­γευ­μα. Οι φωτο­γρα­φί­ες δεί­χνουν την γυά­λι­νη προ­θή­κη της Τζο­κό­ντα λερω­μέ­νη με κρέ­μα την οποία καθα­ρί­ζει ένα μέλος του προ­σω­πι­κού ασφα­λεί­ας του μουσείου.

Χρή­στης του Twitter που δήλω­σε ότι ήταν παρών στο περι­στα­τι­κό, εξή­γη­σε ότι ο δρά­στης της επί­θε­σης ήταν ένας άνδρας που φορού­σε περού­κα και σηκώ­θη­κε από ανα­πη­ρι­κό αμα­ξί­διο για να χτυ­πή­σει την γυά­λι­νη προ­θή­κη και στην συνέ­χεια να πετά­ξει το γλυκό.

Ο @lukeXC2002 έχει αναρ­τή­σει βίντεο στο οποίο εμφα­νί­ζε­ται ο άνδρας όρθιος δίπλα στο αμα­ξί­διο να συνο­δεύ­ε­ται προς την έξο­δο από την ασφά­λεια του μουσείου.

«Υπάρ­χουν άνθρω­ποι που κατα­στρέ­φουν την Γη … Ολοι οι καλ­λι­τέ­χνες, σκε­φτεί­τε την Γη. Γι΄αυτό το έκα­να αυτό. Σκε­φτεί­τε τον πλα­νή­τη», λέει ο άνδρας, ντυ­μέ­νος στα λευ­κά που φορά­ει περού­κα και κασκέτο.

Σε άλλες φωτο­γρα­φί­ες φαί­νε­ται το ανα­πη­ρι­κό αμα­ξί­διο πίσω από το κορ­δό­νι που κρα­τά τους επι­σκέ­πτες σε από­στα­ση ασφα­λεί­ας από το έργο τέχνης. Η ίδια η επί­θε­ση δεν έχει απαθανατισθεί.

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που το έργο του Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι πέφτει θύμα βανδαλισμού.

Τον Αύγου­στο του 2009, ρωσί­δα επι­σκέ­πτις του Λού­βρου συνε­λή­φθη αφού πέτα­ξε ένα φλι­τζά­νι με τσάι προς τον πίνα­κα. Το μου­σείο είχε τότε ανα­κοι­νώ­σει ότι το φλι­τζά­νι έσπα­σε επά­νω στη γυά­λι­νη προ­θή­κη η οποία γρα­τζου­νί­στη­κε ελαφρά.

Τον Δεκέμ­βριο του 1956, ένας Βολι­βια­νός είχε πετά­ξει πέτρα κατά της Τζο­κό­ντας προ­κα­λώ­ντας φθο­ρά στο αρι­στε­ρό της χέρι. Μετά από αυτό τοπο­θε­τή­θη­κε πίσω από γυά­λι­νη προθήκη.

Από το 2005 η Τζο­κό­ντα βρί­σκε­ται πίσω από θωρα­κι­σμέ­νη γυά­λι­νη προ­θή­κη και προ­στα­τεύ­ε­ται από κέλυ­φος που δια­τη­ρεί ελεγ­χό­με­νη την υγρα­σία και την θερμοκρασία.

Μπρο­στά της περ­νούν εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι κάθε χρό­νο που έρχο­νται για να την θαυ­μά­σουν στο μεγα­λύ­τε­ρο μου­σείο του κόσμου (10 εκα­τομ­μύ­ρια επι­σκέ­πτες ετη­σί­ως πριν από την πανδημία).

https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC/  

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο