Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η τιμή του χρυσού κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ — Ξεπέρασε τα 2.200 δολ. η ουγγιά

Η τιμή του χρυ­σού κατέ­γρα­ψε σήμε­ρα νέο ιστο­ρι­κό ρεκόρ υπερ­βαί­νο­ντας τα 2.200 δολά­ρια η ουγ­γιά, ενι­σχυ­μέ­νη από την προ­ο­πτι­κή να γίνουν φέτος μειώ­σεις των επι­το­κί­ων, η οποία επι­βε­βαιώ­θη­κε χθες, Τετάρ­τη, από την αμε­ρι­κα­νι­κή κεντρι­κή τράπεζα.

Ο χρυ­σός έφθα­σε μέχρι τα 2.220 δολά­ρια η ουγ­γιά, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Bloomberg, ξεπερ­νώ­ντας έτσι προη­γού­με­να ρεκόρ που είχαν κατα­γρα­φεί το Μάρτιο.

Από τα μέσα Φεβρουα­ρί­ου, η τιμή του πολύ­τι­μου μετάλ­λου έχει κάνει άλμα σχε­δόν κατά 12%.

Τα ασια­τι­κά χρη­μα­τι­στή­ρια και το χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρ­κης σημεί­ω­σαν σημα­ντι­κή άνο­δο και το δολά­ριο υπο­χώ­ρη­σε αφού η αμε­ρι­κα­νι­κή κεντρι­κή τρά­πε­ζα (Fed) επι­βε­βαί­ω­σε την πρό­βλε­ψή της για τρεις μειώ­σεις επι­το­κί­ων κατά το 2024 παρά τον επί­μο­νο πληθωρισμό.

Αυτή η άνο­δος της τιμής του χρυ­σού ενθαρ­ρύν­θη­κε από ένα εξα­σθε­νη­μέ­νο δολά­ριο, το οποίο καθι­στά πιο ελκυ­στι­κό αυτό το πολύ­τι­μο μέταλ­λο ως κατα­φύ­γιο σε ένα πλαί­σιο όξυν­σης των γεω­πο­λι­τι­κών κιν­δύ­νων, ιδιαί­τε­ρα μετά την έναρ­ξη του πολέ­μου ανά­με­σα στο Ισρα­ήλ και τη Χαμάς.

Οι μειώ­σεις των επι­το­κί­ων ευνο­ούν επί­σης το κίτρι­νο μέταλ­λο, το οποίο δεν δημιουρ­γεί έσο­δα, καθώς καθι­στούν τις άλλες τοπο­θε­τή­σεις λιγό­τε­ρο ελκυστικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο