Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η τοποθέτηση των ιατροδικαστών για τα αίτια θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου

Το πόρι­σμα των ιατρο­δι­κα­στών, Νίκου Καλο­γριά και Σουλ­τά­νας Μαρια­νού, καθώς και του Σ. Τσα­ντί­ρη, ο οποί­ος ορί­στη­κε από την οικο­γέ­νεια του 33χρονου Ζακ Κωστό­που­λου, δεν προσ­διο­ρί­ζει την ακρι­βή αιτία του θανά­του του.

Στο σημείο που συμ­φω­νούν οι ιατρο­δι­κα­στές και ο σύμ­βου­λος που ορί­στη­κε από την οικο­γέ­νεια του Ζακ Κωστό­που­λου είναι ότι δεν έφε­ρε κακώ­σεις που να προ­κα­λέ­σουν τον θάνα­τό του. Έτσι, ανα­μέ­νο­νται πλέ­ον τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ιστο­λο­γι­κών και τοξι­κο­λο­γι­κών εξε­τά­σε­ων, προ­κει­μέ­νου να πέσει φως στην αιτία θανά­του του.

Σχε­τι­κά με το πόρι­σμα, ο κ. Καλο­γριάς τόνι­σε: «Το συμπέ­ρα­σμα της νεκρο­ψί­ας-νεκρο­το­μής, στο οποίο συμ­φω­νού­με και οι δύο και ο τεχνι­κός σύμ­βου­λος της οικο­γέ­νειας είναι ότι η αιτία θανά­του είναι απροσ­διό­ρι­στη, εν ανα­μο­νή εργα­στη­ρια­κών εξε­τά­σε­ων και μακρο­σκο­πι­κό απο­κλει­σμό θανα­τη­φό­ρων κακώ­σε­ων. Δεν έφε­ρε κακώ­σεις που να δικαιο­λο­γούν από μόνες τους τον θάνα­το. Είχε κάποια τραύ­μα­τα διά­σπαρ­τα σε διά­φο­ρα σημεία του σώμα­τος, μικρά θλα­στι­κά τραύ­μα­τα που από μόνα τους δεν δικαιο­λο­γούν τον θάνα­το γι’ αυτό προ­χω­ρά­με σε περαι­τέ­ρω εργα­στη­ρια­κό έλεγ­χο. Σε αυτήν τη φάση, αυτό που μπο­ρού­με να πού­με είναι ότι δεν υπήρ­χαν θανα­τη­φό­ρες κακώ­σεις μακρο­σκο­πι­κά ‑από τη νεκρο­το­μή που έγι­νε- που να δικαιο­λο­γούν τον θάνα­το. Είχε διά­σπαρ­τες εκδο­ρές, εκχυ­μώ­σεις, αλλά αυτά από μόνα τους δεν δικαιο­λο­γούν ιατρο­δι­κα­στι­κά τον θάνα­το. Είχε πολ­λές μικρές κακώ­σεις, μικρές που δεν δικαιο­λο­γούν τον θάνατο».

Παράλ­λη­λα, σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι αστυ­νο­μι­κές έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και του δεύ­τε­ρου ατό­μου, που φαί­νε­ται στο βίντεο να κλω­τσά­ει, μαζί τον ιδιο­κτή­τη του κοσμη­μα­το­πω­λεί­ου, τον 33χρονο, την ώρα που προ­σπα­θού­σε να βγει από το κατάστημα.

Ο εκφα­σι­σμός της κοι­νω­νί­ας οδη­γεί και στο λιν­τσά­ρι­σμα τοξι­κο­μα­νούς – Ντρο­πή και απο­τρο­πια­σμός (Σκλη­ρό Βίντεο)

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο