Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Τουρκία επικήρυξε τον μπασκετμπολίστα Ενές Καντέρ

Ο Τούρ­κος καλα­θο­σφαι­ρι­στής Ενές Καντέρ Φρί­ντομ κηρύ­χθη­κε κατα­ζη­τού­με­νος τρο­μο­κρά­της από την κυβέρ­νη­ση της χώρας του, η οποία τον επι­κη­ρύσ­σει ένα­ντι 530 χιλιά­δων δολα­ρί­ων για πλη­ρο­φο­ρί­ες που θα οδη­γή­σουν στη σύλ­λη­ψη του.

Σύμ­φω­να με το Turkish Minute, το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας εξέ­δω­σε τη «Λίστα Κατα­ζη­τού­με­νων Τρο­μο­κρα­τών», στην οποία περι­λαμ­βα­νό­ταν ο 30χρονος παί­κτης του NBA, με την κατη­γο­ρία ότι είναι μέλος τρο­μο­κρα­τι­κής οργάνωσης.

Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν και η κυβέρ­νη­ση έβα­λε μάλι­στα αμοι­βή 10 εκα­τομ­μυ­ρί­ων τουρ­κι­κών λιρών — που ισο­δυ­να­μεί με περί­που 532.000 δολά­ρια ΗΠΑ — για όποιον βάλει τον Καντέρ πίσω από τα… κάγκελα.

«Δεν είμαι ο μόνος. Υπάρ­χουν τόσοι πολ­λοί αθώ­οι δημο­σιο­γρά­φοι, ακα­δη­μαϊ­κοί, αθλη­τές, ακτι­βι­στές και εκπαι­δευ­τι­κοί σε αυτή τη λίστα. Τώρα η ζωή τους βρί­σκε­ται σε κίν­δυ­νο εξαι­τί­ας της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης», ανέ­φε­ρε ο Καντέρ στις πρώ­τες του δηλώσεις.

Ο Καντέρ επέ­κρι­νε τον Ερντο­γάν όλα αυτά τα χρό­νια, ανα­φέ­ρο­ντας προη­γου­μέ­νως τον Τούρ­κο ηγέ­τη ως «δικτά­το­ρα» και τον «Χίτλερ του αιώ­να μας».

«Λόγω της πλατ­φόρ­μας μου, όπο­τε λέω κάτι, πηγαί­νει παντού και η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση το μισεί αυτό», δήλω­σε ο Καντέρ στη NY Post αυτή την εβδο­μά­δα. «Το έχουν βαρε­θεί και είπαν “Φτά­νει πια” και κάνουν ό,τι μπο­ρούν για να μου κλεί­σουν το στόμα».

Ο Καντέρ, ο οποί­ος άλλα­ξε νόμι­μα το όνο­μά του σε Ενές Καντέρ Φρί­ντομ, πέρα­σε 13 σεζόν στο ΝΒΑ … παί­ζο­ντας για τους Τζαζ, Θάντερ, Νικς, Μπλέι­ζερς και, πιο πρό­σφα­τα, τους Σέλ­τικς τη σεζόν 2021–22, ενώ έγι­νε πολί­της των ΗΠΑ το 2021.

Η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί εδώ και χρό­νια να τον φιμώ­σει. Τώρα, ωστό­σο, ανη­συ­χεί για την ασφά­λειά του, πιστεύ­ο­ντας ότι θα είναι πλέ­ον στό­χος όχι μόνο της κυβέρνησης.

«Αυτό το κάνει τόσο επι­κίν­δυ­νο», τόνι­σε ο Καντέρ στην Post.

«Πριν από την επι­κή­ρυ­ξη, οι τουρ­κι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες ανα­ζη­τού­σαν τους ανθρώ­πους στη λίστα, αλλά τώρα όλοι τους κυνη­γούν για­τί θέλουν τα χρήματα».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο