Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Τουρκία ιεραρχεί ψηλά την ισχυροποίησή της «σε κάθε επίπεδο»

✴️  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ — ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Ο Ερντογάν στα εγκαίνια της νέας κορβέτας του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού

Ο Ερντο­γάν στα εγκαί­νια της νέας κορ­βέ­τας “Kınalıada” του τουρ­κι­κού Πολε­μι­κού Ναυτικού


Νέα μηνύ­μα­τα προς «εταί­ρους» και αντι­πά­λους στέλ­νει η τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη, με τον Πρό­ε­δρο της Τουρ­κί­ας Ρ. Τ. Ερντο­γάν να εκφρά­ζει ετοι­μό­τη­τα «ανα­μέ­τρη­σης» με κάθε δυνα­τό τρό­πο, με φόντο την όξυν­ση γεω­πο­λι­τι­κών και ενερ­γεια­κών αντα­γω­νι­σμών σε όλη τη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσόγειο.Μιλώντας στα εγκαί­νια της νέας κορ­βέ­τας του τουρ­κι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού «Κινα­λια­ντά» («Πρώ­τη»), σε ναυ­πη­γείο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, ο Ερντο­γάν υπο­γράμ­μι­σε ότι «αυτά που συμ­βαί­νουν τελευ­ταία στον κόσμο και στη Μεσό­γειο είναι σημά­δια ότι πρέ­πει να γίνου­με ακό­μη πιο ισχυ­ροί σε κάθε επί­πε­δο… Μας κάνουν υπε­ρή­φα­νους ο στό­λος, η πει­θαρ­χία και οι ικα­νό­τη­τες του Πολε­μι­κού μας Ναυ­τι­κού».

Kınalıada Deniz Kuvvetlerine 2

➕  Σημειω­τέ­ον ότι η «Κινα­λια­ντά», που έχει πάρει το όνο­μά της από ένα από τα 4 Πρι­γκι­πον­νή­σια που βρί­σκο­νται νότια της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, έχει μήκος 99,5μ, πλά­τος 14,4μ και τα ηλε­κτρο­νι­κά της συστή­μα­τα τα έχουν σχε­διά­σει Τούρ­κοι μηχανικοί. 

➕  Η νέα κορ­βέ­τα θα είναι εξο­πλι­σμέ­νη με πυραύ­λους «Atmaca», επί­σης τουρ­κι­κής κατασκευής

Kınalıada Deniz Kuvvetlerine 1

Ο Ερντο­γάν υπο­στή­ρι­ξε ότι «η Τουρ­κία σήμε­ρα είναι ανά­με­σα στις 10 χώρες στον κόσμο που έχει σχε­διά­σει και κατα­σκευά­σει με δικές της δυνά­μεις πολε­μι­κό πλοίο» και τόνι­σε ότι κατα­στά­σεις όπως τα εμπό­δια που οι ΗΠΑ βάζουν στην Τουρ­κία, με τα σχέ­δια «απο­κλει­σμού» της από το πρό­γραμ­μα των «F‑35», κάνουν την Τουρ­κία πιο απο­φα­σι­στι­κή. «Οπως φτιά­ξα­με “drones” και ελι­κό­πτε­ρα, έτσι θα φτιά­ξου­με και το δικό μας μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος. Η ώρα ζυγώ­νει. Οταν ξυπνούν τον γίγα­ντα, θα υπο­στούν και τις συνέ­πειες», τόνι­σε χαρακτηριστικά.

ERDOGAN

Μετα­ξύ άλλων, ο Τούρ­κος ηγέ­της ανα­φέρ­θη­κε για δεύ­τε­ρη φορά το τελευ­ταίο 5ήμερο στη Ναυ­μα­χία της Πρέ­βε­ζας — που έγι­νε το 1538 και θεω­ρεί­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κή για το πώς η οθω­μα­νι­κή αυτο­κρα­το­ρία επι­κρά­τη­σε των αντι­πά­λων της σε διά­φο­ρες ιστο­ρι­κές περιό­δους — και επι­σή­μα­νε ότι η Τουρ­κία επι­διώ­κει να είναι εντε­λώς ανε­ξάρ­τη­τη στον αμυ­ντι­κό τομέα με ορί­ζο­ντα το 2023, που συμπλη­ρώ­νο­νται 100 χρό­νια από την ίδρυ­ση της σύγ­χρο­νης Τουρ­κι­κής Δημοκρατίας.

✔️  Στην ίδια εκδή­λω­ση έκα­νε παρέμ­βα­ση και ο Τούρ­κος υπουρ­γός Αμυ­νας Χου­λού­σι Ακάρ, που ανα­φέρ­θη­κε ξανά στη «Γαλά­ζια Πατρί­δα» που οι Ενο­πλες Δυνά­μεις της χώρας πρέ­πει να υπερασπιστούν.

Kınalıada Deniz Kuvvetlerine 3

Στο μετα­ξύ, σε δικές του δηλώ­σεις, χτες, ο Τούρ­κος υπουρ­γός Ενέρ­γειας Φατίχ Ντον­μέζ δήλω­σε πως «κάθε τρυ­πά­νι που χτυ­πά­με υπό­γεια είναι υπο­γρα­φή για το φωτει­νό μέλ­λον της Τουρ­κί­ας. Κάτω από αυτή την υπο­γρα­φή υπάρ­χει ο μόχθος και η πίστη των 82 εκα­τομ­μυ­ρί­ων (Τούρ­κων)». Είπε ότι «σήμε­ρα με 4 πλοία η σημαία μας κυμα­τί­ζει σε κάθε σπι­θα­μή της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου. Οι ομά­δες μας δου­λεύ­ουν με μεγά­λη αφο­σί­ω­ση μέρα — νύχτα για να δώσουν τα χαρ­μό­συ­να νέα στο λαό μας. Το “Για­βούζ” τις επό­με­νες μέρες θα ξεκι­νή­σει τη γεώ­τρη­σή του στο νέο του σημείο. Και το “Ορούτς Ρέις” ολο­κλή­ρω­σε το 30% της εργα­σί­ας του στη δική του περιο­χή ανα­το­λι­κά της Αττά­λειας. Και το “Φατίχ” αυτήν τη στιγ­μή έφτα­σε κάτω από τα 4 χιλιά­δες μέτρα».

Το Κυπριακό

Στο μετα­ξύ, συνε­χί­ζο­νται οι επα­φές γύρω από το ενδε­χό­με­νο επα­νέ­ναρ­ξης νέου γύρου συνο­μι­λιών στο Κυπρια­κό. Χτες, ο γγ του ΟΗΕ Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες συνά­ντη­σε στη Νέα Υόρ­κη, στο περι­θώ­ριο της ΓΣ του Οργα­νι­σμού, τον κατο­χι­κό ηγέ­τη Μου­στα­φά Ακιν­τζί (αντί­στοι­χα την Παρα­σκευή συνά­ντη­σε και τον Κύπριο Πρό­ε­δρο Ν. Αναστασιάδη).

✔️  Σε δηλώ­σεις του, ο Ακιν­τζί χαρα­κτή­ρι­σε «εποι­κο­δο­μη­τι­κή» τη συνά­ντη­ση με τον Γκου­τέ­ρες και χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «θολή» τη στά­ση της «ελλη­νο­κυ­πρια­κής πλευ­ράς» μίλη­σε για «ασά­φειες» που «πρέ­πει να παρα­μεί­νουν στην άκρη και οι στό­χοι να είναι σαφείς». Είπε ότι ο γγ του ΟΗΕ έχει διά­θε­ση να ανα­λά­βει νέα πρω­το­βου­λία, αλλά ότι δεν μπο­ρεί να πει αν πήρε από­φα­ση για τρι­με­ρή ή πεντα­με­ρή διά­σκε­ψη. Μετα­ξύ άλλων, επα­νέ­λα­βε ότι «δεδο­μέ­νου ότι η πολι­τι­κή ισό­τη­τα είναι σαφής, η εκ περι­τρο­πής προ­ε­δρία και η ενερ­γός συμ­με­το­χή στις απο­φά­σεις δεν πρέ­πει να απο­τε­λούν αντι­κεί­με­νο συζή­τη­σης», ενώ επι­μέ­νο­ντας ότι «η στά­ση της ελλη­νο­κυ­πρια­κής πλευ­ράς» δεν είναι ελπι­δο­φό­ρα, υπο­στή­ρι­ξε ότι πρέ­πει να σχε­δια­στεί μια καλά σχε­δια­σμέ­νη, «κλει­στή δια­δι­κα­σία» (με συγκε­κρι­μέ­νο χρο­νο­διά­γραμ­μα), απορ­ρί­πτο­ντας εκ προ­οι­μί­ου μια νέα αποτυχία.

  • Το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο «Ρία Νόβο­στι» μετέ­δω­σε ξανά ότι Ρωσία και Τουρ­κία συνε­χί­ζουν τις συνο­μι­λί­ες για να αγο­ρά­σει η Αγκυ­ρα και ρωσι­κά μαχη­τι­κά «Su-35» (μετά τους πυραύ­λους «S‑400») στην Τουρ­κία. Σε δηλώ­σεις του στο πρα­κτο­ρείο, ο διευ­θυ­ντής της ρωσι­κής Ομο­σπον­δια­κής Υπη­ρε­σί­ας για θέμα­τα στρα­τιω­τι­κο-τεχνο­λο­γι­κής συνερ­γα­σί­ας Ντμί­τρι Σου­γκά­γεφ υπο­στή­ρι­ξε ότι οι ρωσι­κοί «S‑400» που αγό­ρα­σε η Τουρ­κία «δεν συνι­στούν απει­λή για την Ελλά­δα», με το επι­χεί­ρη­μα ότι …πρό­κει­ται για σύστη­μα που προ­ο­ρί­ζε­ται για υπε­ρά­σπι­ση του ενα­έ­ριου χώρου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΞ ΕΛΛΑΔΑΣ — ΑΙΓΥΠΤΟΥ — ΚΥΠΡΟΥ
Σε πρώ­το πλά­νο η «αντι­με­τώ­πι­ση περι­φε­ρεια­κών προ­κλή­σε­ων»

  • Ενώ η Άγκυ­ρα δια­μη­νύ­ει ότι κάθε πρω­το­βου­λία που την «παρα­με­λεί» θα απο­τύ­χει και καλεί σε συνερ­γα­σία που συνυ­πο­λο­γί­ζει «τις πραγματικότητες»

 

Νέα ώθη­ση στις αντι­λαϊ­κές διερ­γα­σί­ες στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσό­γειο ανα­μέ­νε­ται να δώσει η επό­με­νη τρι­με­ρής Σύνο­δος Αιγύ­πτου — Ελλά­δας — Κύπρου, που θα γίνει στο Κάι­ρο στις 8 Οκτώ­βρη.

Από τη συνάντηση των υπουργών
Από τη συνά­ντη­ση των υπουργών

Ενό­ψει της Συνό­δου, οι ΥΠΕΞ των τριών χωρών συνα­ντή­θη­καν στη Νέα Υόρ­κη, στο περι­θώ­ριο της ΓΣ του ΟΗΕ. Σε Κοι­νή Δήλω­ση που εκδό­θη­κε, εκφρά­ζε­ται ικα­νο­ποί­η­ση «ανα­φο­ρι­κά με την ήδη επι­τευ­χθεί­σα πρό­ο­δο στο πλαί­σιο της τρι­με­ρούς συνερ­γα­σί­ας, καθώς και τη δέσμευ­σή τους για εντα­τι­κο­ποί­η­σή της». Οι ΥΠΕΞ στά­θη­καν «ειδι­κό­τε­ρα» στις «κοι­νές προ­κλή­σεις και προ­ο­πτι­κές στον ενερ­γεια­κό τομέα» και «χαι­ρέ­τι­σαν την ίδρυ­ση του Φόρουμ για το φυσι­κό αέριο στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο» (σ.σ. συμ­με­τέ­χουν Ισρα­ήλ — Αίγυ­πτος — Ελλά­δα — Ιτα­λία — Κύπρος — Ιορ­δα­νία, αλλά και Παλαι­στί­νη, ενώ στην τελευ­ταία συνά­ντη­ση πήρε μέρος και ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Ενέρ­γειας), υπο­γραμ­μί­ζο­ντας τη δυνα­μι­κή του να λει­τουρ­γή­σει ως κατα­λύ­της για τη στε­νή συνερ­γα­σία μετα­ξύ των χωρών της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου σε αυτόν τον τομέα».

Ανα­γνω­ρί­ζο­ντας ειδι­κά το ρόλο που η τουρ­κι­κή πλου­το­κρα­τία μπο­ρεί και πρέ­πει να ανα­λά­βει σε μια σει­ρά από διευ­θε­τή­σεις, οι ΥΠΕΞ «απηύ­θυ­ναν έκκλη­ση στην Τουρ­κία να συμ­βά­λει εποι­κο­δο­μη­τι­κά και με συγκε­κρι­μέ­νους όρους στην επα­νέ­ναρ­ξη δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, διαρ­θρω­μέ­νων και προ­σα­να­το­λι­σμέ­νων σε απο­τε­λέ­σμα­τα, για μια συνο­λι­κή και βιώ­σι­μη επί­λυ­ση του κυπρια­κού ζητή­μα­τος», μοι­ρά­ζο­ντας και ευχο­λό­για για σεβα­σμό των «απο­φά­σε­ων του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας των ΗΕ», δια­σφά­λι­σης «της ανε­ξαρ­τη­σί­ας, κυριαρ­χί­ας, εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας και ασφά­λειας» της Κύπρου κ.λπ.

Την ίδια στιγ­μή, στο πλαί­σιο αυτού του σύν­θε­του αντι­λαϊ­κού παζα­ριού, οι ΥΠΕΞ «κατα­δί­κα­σαν τις παρά­νο­μες ενέρ­γειες της Τουρ­κί­ας στο Αιγαίο και στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο», για τις οποί­ες εκτί­μη­σαν ότι «υπο­νο­μεύ­ουν τις προ­σπά­θειες που κατα­βάλ­λο­νται υπό την αιγί­δα του ΟΗΕ για την επα­νέ­ναρ­ξη των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για επί­τευ­ξη βιώ­σι­μης, συνο­λι­κής λύσης του κυπρια­κού ζητή­μα­τος και απο­στα­θε­ρο­ποιούν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου». Οι ΥΠΕΞ συζή­τη­σαν μετα­ξύ άλλων για το Μεσα­να­το­λι­κό, τη Συρία και τη Λιβύη, και «συμ­φώ­νη­σαν ότι η ενι­σχυ­μέ­νη και συντο­νι­σμέ­νη περι­φε­ρεια­κή συνερ­γα­σία είναι ύψι­στης σημα­σί­ας για την αντι­με­τώ­πι­ση των περι­φε­ρεια­κών προκλήσεων».

Από τη μεριά της η Αγκυ­ρα αντέ­δρα­σε με ανα­κοί­νω­ση του ΥΠΕΞ της, μιλώ­ντας για «ανυ­πό­στα­τους ισχυ­ρι­σμούς ενα­ντί­ον της χώρας μας». Εκφρά­ζο­ντας ουσια­στι­κά τη δυσα­ρέ­σκειά της για την ανά­πτυ­ξη πολυ­με­ρών συνερ­γα­σιών στις οποί­ες — προς το παρόν — δεν συμ­με­τέ­χει, η Αγκυ­ρα κατη­γο­ρεί Αθή­να και Λευ­κω­σία ότι προ­σπα­θούν «το τελευ­ταίο διά­στη­μα να εμπλέ­ξουν χώρες της ΕΕ, καθώς και χώρες της περιο­χής, στις μαξι­μα­λι­στι­κές εθνι­κές πολι­τι­κές τους, αντί­θε­τα με το Διε­θνές Δίκαιο» και «δεν υπη­ρε­τούν την ειρή­νη και στα­θε­ρό­τη­τα στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο». Ανά­με­σα σε άλλα, ανα­φέ­ρε­ται ότι «οι χώρες της περιο­χής δεν έχουν ούτε αρμο­διό­τη­τες, ούτε ευθύ­νες, ούτε και λόγο στα προ­βλή­μα­τα του Αιγαί­ου και στο Κυπρια­κό». Ιδιαί­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι πάντως και η επι­σή­μαν­ση ότι «δεν έχουν καμία πιθα­νό­τη­τα επι­τυ­χί­ας βήμα­τα πολι­τι­κής σκο­πι­μό­τη­τας που στο­χεύ­ουν στην παρα­μέ­λη­ση και απο­μό­νω­ση της Τουρ­κί­ας και των Τουρ­κο­κυ­πρί­ων. Επι­πλέ­ον η Ελλά­δα, ενώ μας στέλ­νει μηνύ­μα­τα συνερ­γα­σί­ας, από την άλλη κατα­δει­κνύ­ει την ανει­λι­κρί­νειά της με τους ανυ­πό­στα­τους ισχυ­ρι­σμούς ενα­ντί­ον της χώρας μας». Η ανα­κοί­νω­ση κατα­λή­γει με κάλε­σμα στις χώρες της περιο­χής «να αντι­με­τω­πί­σουν τις πολι­τι­κές, οικο­νο­μι­κές και γεω­γρα­φι­κές πραγ­μα­τι­κό­τη­τες της περιο­χής και να ακο­λου­θή­σουν πολι­τι­κές που να συμ­βα­δί­ζουν με αυτές τις πολι­τι­κές πραγματικότητες».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο