Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η τραγελαφική κατάσταση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζεται

Η τρα­γε­λα­φι­κή κατά­στα­ση με τον Νόβακ Τζό­κο­βιτς συνε­χί­ζε­ται. Έχει μπει κανο­νι­κά στην κλή­ρω­ση του αυστρα­λια­νού Όπεν, χωρίς όμως να είναι βέβαιη η συμ­με­το­χή του.

Η κυβέρ­νη­ση­της Αυστρα­λί­ας ούτε και σημε­ρα ανα­κοί­νω­σε αν θα ακυ­ρώ­σει ή όχι τη βίζα του Τζό­κο­βιτς με πηγές προ­σκεί­με­νες στον υπουρ­γό Μετα­νά­στευ­σης να λένε ότι η από­φα­ση μετα­τέ­θη­κε για την Παρα­σκευή, χωρίς και αυτό να είναι απόλυτο.Τα περί φιά­σκου δεν ανα­φέ­ρο­νται μόνο στον διε­θνή Τύπό αλλά τα ενστερ­νί­ζε­ται και η αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση εδώ. Ο αρχη­γός της, ο Εργα­τι­κός, Anthony Albanese, κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση για τερά­στια απο­τυ­χία που εκθέ­τει διε­θνώς την χώρα.

Με τον υπουρ­γό να τηρεί σιγή ιχθύ­ος κλή­θη­κε να απα­ντή­σει σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός Σκοτ Μόρι­σον κατά την συνέ­ντευ­ξή του για την κατά­στα­ση με την παν­δη­μία. Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά ο κ, Μόρι­σον αρνή­θη­κε να τοπο­θε­τη­θεί ευθέ­ως στο όλο θέμα. Είπε μόνο πως ανα­μέ­νει από τις αρχές της χώρας «να εφαρ­μό­σουν την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης», δηλα­δή να επι­τρέ­πε­ται η είσο­δος στη χώρα σε πλή­ρως (διπλά) εμβο­λια­σμέ­νους ή σε όσους για ιατρι­κούς λόγους έχουν λάβει εξαίρεση.

Κανονικά το παιχνίδι τη Δευτέρα;

Παρά την ασά­φεια ο Τζό­κο­βιτς, που κλη­ρώ­θη­κε να παί­ξει τη Δευ­τέ­ρα με τον συμπα­τριώ­τη του Miomir Kecmanovic, προ­πο­νεί­ται κανο­νι­κά στις κεντρι­κές εγκα­τα­στά­σεις αντι­σφαί­ρι­σης της Μελ­βούρ­νης. Ωστό­σο, ο παλαί­μα­χος Αυστρα­λός αντι­σφαι­ρι­στής και νυν σχο­λια­στής του κανα­λιού Εννέα, που έχει τα τηλε­ο­πτι­κά δικαιώ­μα­τα του Όπεν, Todd Woodridge, ο οποί­ος μίλη­σε μαζί του είπε πως “είναι ολο­φά­νε­ρο ότι η όλη κατά­στα­ση τον επη­ρε­ά­ζει αρνητικά”.

Εξάλ­λου, τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης της Αυστρα­λί­ας τονί­ζουν το τελευ­ταίο 24-ωρο τα όσα εκπο­ρεύ­ο­νται από τη Σερ­βία, ότι δηλα­δή ο Τζό­κο­βιτς θα αντι­με­τω­πί­σει βαριά ποι­νή αν δια­πι­στω­θεί ότι εν γνώ­σει του δεν τήρη­σε την απο­μό­νω­ση όταν είχε βρε­θεί θετι­κός στον κορω­νο­ϊό τον Δεκέμβριο.

Επί­σης, σχο­λιά­ζε­ται ευρέ­ως και η κίνη­ση της Ισπα­νί­ας να δια­τά­ξει έρευ­να για το πως ακρι­βώς επι­τρά­πη­κε στον Τζό­κο­βις να εισέλ­θει στην χώρα τον προη­γού­με­νο μήνα, όντας ανεμβολίαστος.

Πηγή: Deutsche Welle

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο