Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Υγεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ: Κοινός παρoνομαστής η πολιτική που απαξιώνει τις λαϊκές ανάγκες

Η παν­δη­μία έφε­ρε στο φως τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα των απα­ξιω­μέ­νων από όλες τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις δημό­σιων συστη­μά­των Υγεί­ας σε μια σει­ρά από ισχυ­ρές καπι­τα­λι­στι­κές χώρες, εξαι­τί­ας της πολι­τι­κής της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης, που συν­θλί­βει τις λαϊ­κές ανά­γκες και ανοί­γει κερ­δο­φό­ρα πεδία δρά­σης στο κεφάλαιο.

Το πιο κραυ­γα­λέο είναι το παρά­δειγ­μα της Ιτα­λί­ας, της τρί­της πιο ισχυ­ρής καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας στην ΕΕ, όπου τα δημό­σια νοσο­κο­μεία και το ηρω­ι­κό έμψυ­χο δυνα­μι­κό τους έχουν φτά­σει στο όριό τους με τους χιλιά­δες προ­σβε­βλη­μέ­νους από τον κορο­νο­ϊό ασθε­νείς τους οποί­ους καλού­νται να περιθάλψουν.

Στη γει­το­νι­κή μας χώρα, με βάση τα επί­ση­μα στοι­χεία, η μεί­ω­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης της Υγεί­ας τα τελευ­ταία 40 χρό­νια είναι τερά­στια. Μόνο τα τελευ­ταία 10 χρό­νια έχουν αφαι­ρε­θεί 37 δισ. ευρώ από το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, ενώ ενι­σχύ­θη­κε ο ιδιω­τι­κός τομέας.

Ετσι, η ανα­λο­γία νοση­λευ­τών — ασθε­νών είναι 1 προς 15 και άνω, ενώ θα θα έπρε­πε να είναι 1 προς 6 με 7. Οι δια­θέ­σι­μες κλί­νες στα δημό­σια νοσο­κο­μεία (υπο­λο­γί­ζο­νται σε 151.646) αντι­στοι­χούν σε μόλις 2,5 ανά 1.000 κατοί­κους, ενώ συνο­λι­κά οι κλί­νες στα νοσο­κο­μεία (στα ιδιω­τι­κά φτά­νουν τις 40.000) υπο­λο­γί­ζε­ται ότι έχουν μειω­θεί κατά 30% σε σχέ­ση με το 2000.

Οι δημό­σιες κλί­νες ΜΕΘ, που μόλις ξεπερ­νούν τις 3.700 (αν προ­στε­θούν στις ιδιω­τι­κές φτά­νουν τις 5.300), αντι­στοι­χούν σε 8,44 ανά 100 χιλιά­δες κατοί­κους. Το απο­τέ­λε­σμα είναι σε περιο­χές που μαστί­ζο­νται από την επι­δη­μία, όπως η Λομ­βαρ­δία, ήδη να μην υπάρ­χουν άδεια κρε­βά­τια σε ΜΕΘ, ενώ όλα δεί­χνουν ότι ακό­μα περισ­σό­τε­ροι ασθε­νείς θα χρεια­στεί να νοση­λευ­τούν σε τέτοιες Μονάδες.

Αν κανείς προ­σθέ­σει και τη γήραν­ση του πλη­θυ­σμού μπο­ρεί να κατα­λά­βει για­τί οι ηλι­κιω­μέ­νοι άνθρω­ποι, που είναι πιο ευά­λω­τοι στην ασθέ­νεια, πολ­λές φορές λόγω έλλει­ψης προ­σω­πι­κού και μέσων αφή­νο­νται να καταλήξουν.

Ισπανία — Βρετανία: Στα χνάρια της Ιταλίας

Δρα­μα­τι­κές κατα­στά­σεις ζουν ασθε­νείς και υγειο­νο­μι­κοί και στην Ισπα­νία, ιδιαί­τε­ρα στη Μαδρί­τη, την περιο­χή που πλήτ­τε­ται περισ­σό­τε­ρο. Και εκεί πλέ­ον, οι υγειο­νο­μι­κοί εξα­να­γκά­ζο­νται από τις συν­θή­κες να απο­φα­σί­ζε­ται ποιος θα σωθεί και ποιος όχι.

Στο μετα­ξύ, η δια­σπο­ρά του ιού μέσα στα νοσο­κο­μεία — εξαι­τί­ας ελλι­πών μέτρων προ­στα­σί­ας και δομών, ανε­παρ­κούς προ­σω­πι­κού κ.λπ. — είναι μεγά­λη και επι­κίν­δυ­νη, λεί­πουν στοι­χειώ­δη μέτρα προ­στα­σί­ας, όπως μάσκες και γάντια, και οι υγειο­νο­μι­κοί αρρω­σταί­νουν ο ένας μετά τον άλλο. Απελ­πι­σμέ­νοι διευ­θυ­ντές νοσο­κο­μεί­ων αγο­ρά­ζουν με δικά τους έξο­δα προ­στα­τευ­τι­κά γυα­λιά από κατά­στη­μα με οικο­δο­μι­κά υλικά.

«Υπό τις συν­θή­κες που δου­λεύ­ου­με, είναι πολύ πιθα­νό ενώ οι γεί­το­νες μας χει­ρο­κρο­τούν κάθε βρά­δυ, το υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό να μετα­δί­δει τον ιό παντού», δηλώ­νει στην «El Pais» νοση­λεύ­τρια σε νοσο­κο­μείο της πρω­τεύ­ου­σας, στη συνοι­κία Βαγέ­κας. Οι υγειο­νο­μι­κοί στην Ισπα­νία ανα­φέ­ρουν ότι εργά­ζο­νταν εντα­τι­κά και με υπε­ρω­ρί­ες ακό­μα και πριν από το ξέσπα­σμα της επι­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού στη χώρα, λόγω έλλει­ψης προ­σω­πι­κού, η οποία έχει επι­δει­νω­θεί σήμε­ρα, με τόσους για­τρούς και νοση­λευ­τές να βρί­σκο­νται σε καρα­ντί­να επει­δή έχουν προ­σβλη­θεί οι ίδιοι.

Ταυ­τό­χρο­να είναι ανη­συ­χη­τι­κά μικρή η κατα­γρα­φή των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των, όπως τονί­ζει και ο Πέρε Γκο­ντόι, πρό­ε­δρος της Ισπα­νι­κής Εται­ρεί­ας Επι­δη­μιο­λο­γί­ας (SEE): «Αυτό είναι ένα από τα πρώ­τα ζητή­μα­τα για την επί­λυ­ση και το πρό­βλη­μα δεν είναι μόνο η Μαδρί­τη. Πρέ­πει να κάνου­με περισ­σό­τε­ρα τεστ για να δια­χει­ρι­στού­με καλύ­τε­ρα την επιδημία».

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η κατά­στα­ση και στη Βρε­τα­νία. Απόρ­ρη­τη έκθε­ση της Υπη­ρε­σί­ας Δημό­σιας Υγεί­ας της Αγγλί­ας (ΡΗΕ) που δημο­σί­ευ­σε η εφη­με­ρί­δα «The Guardian» εκτι­μά ότι το βρε­τα­νι­κό σύστη­μα Υγεί­ας (NHS), που είναι στα όριά του λόγω πολυ­ε­τών περι­κο­πών σε προ­σω­πι­κό και μέσα, δεν μπο­ρεί να αντε­πε­ξέλ­θει σε μαζι­κό αριθ­μό κρου­σμά­των και ότι ούτε καν οι νοση­λευ­τές και οι για­τροί δεν θα μπο­ρούν να υπο­βλη­θούν σε εξε­τά­σεις για να εξα­κρι­βω­θεί αν έχουν προ­σβλη­θεί από τον κορονοϊό.

Ετσι, προ­βλέ­πει πως η παν­δη­μία στη Βρε­τα­νία μπο­ρεί να κρα­τή­σει έως την άνοι­ξη του 2021 και να στεί­λει στα νοσο­κο­μεία με βαριά συμ­πτώ­μα­τα 7.900.000 άτο­μα, εάν δε το ποσο­στό θνη­σι­μό­τη­τας κυμαν­θεί στα σημε­ρι­νά επί­πε­δα, ανα­μέ­νο­νται του­λά­χι­στον 531.000 θανα­τη­φό­ρα κρού­σμα­τα. Μετά από αυτές τις οδυ­νη­ρές δια­πι­στώ­σεις είναι που πάρ­θη­καν πιο αυστη­ρά μέτρα περιο­ρι­σμού της κίνη­σης των πολιτών.

Η «δημόσια» ιδιωτικοποιημένη Υγεία της Γερμανίας

Τα γερ­μα­νι­κά νοσο­κο­μεία — ιδιω­τι­κά και «δημό­σια» — λει­τουρ­γούν όλα με τον ίδιο τρό­πο, δηλα­δή με ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια, αυτο­χρη­μα­το­δό­τη­ση από τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία και απευ­θεί­ας πώλη­ση υπη­ρε­σιών, καθώς δεν χρη­μα­το­δο­τού­νται από τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό.

Ετσι, το …πρό­βλη­μα με την παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού είναι ότι πολ­λά νοσο­κο­μεία πρέ­πει να ακυ­ρώ­σουν καλο­πλη­ρω­μέ­νες χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις, ενώ ασθε­νείς θα απο­μα­κρυν­θούν από Κέντρα Αποκατάστασης.

«Χάνο­νται τα συνή­θη έσο­δα και αυξά­νο­νται τα έξο­δα για μέσα προ­στα­σί­ας, ανα­πνευ­στή­ρες κ.λπ.», παρα­πο­νιέ­ται ο πρό­ε­δρος της Νοσο­κο­μεια­κής Κοι­νό­τη­τας της Εσσης, Κρί­στιαν Χεφτμπέρ­γκερ, μιλώ­ντας στη FAZ. «Χρεια­ζό­μα­στε χρή­μα­τα γρή­γο­ρα και χωρίς γρα­φειο­κρα­τία, δια­φο­ρε­τι­κά τα νοσο­κο­μεία θα είναι αφε­ρέγ­γυα πριν φτά­σουν τα κύμα­τα των ασθε­νών», συμπληρώνει.

Μόνο στο κρα­τί­διο της Εσσης υπάρ­χουν 130 κλι­νι­κές και αυτήν την περί­ο­δο δαπα­νώ­νται χρή­μα­τα προ­κει­μέ­νου να προ­ε­τοι­μα­στούν για την παν­δη­μία. Στα Κέντρα Απο­κα­τά­στα­σης, που θα μετα­τρα­πούν σε εφε­δρι­κά νοσο­κο­μεία για την ανα­κού­φι­ση των ΜΕΘ, δεν υπάρ­χουν επί του παρό­ντος ασθε­νείς, και έτσι δεν έχουν έσοδα…

Για να γλι­τώ­σουν μέρος του εργα­τι­κού «κόστους» «στέλ­νουν το προ­σω­πι­κό σε εκ περι­τρο­πής εργα­σία, αλλά το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των δαπα­νών παρα­μέ­νει και δεν μπο­ρούν να το αντέ­ξουν, τελι­κά θα κλεί­σουν», προει­δο­ποιεί ο Χεφτμπέρ­γκερ. Επει­δή μάλι­στα η χρη­μα­το­δό­τη­ση των νοσο­κο­μεί­ων από την Ασφά­λι­ση Υγεί­ας είναι χρο­νο­βό­ρα, προ­τεί­νει να δοθούν άμε­σα τα απο­θε­μα­τι­κά του Ταμεί­ου Υγεί­ας και των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων — 30 δισ. ευρώ.

Σύμ­φω­να με τον όμι­λο «Helios», τη μεγα­λύ­τε­ρη αλυ­σί­δα ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών στη Γερ­μα­νία, είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς πώς θα επη­ρε­ά­σει η παν­δη­μία την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην Υγεία. Η «Helios» — με 88 νοσο­κο­μεία στη Γερ­μα­νία και 44 στην Ισπα­νία — θα μπο­ρού­σε να παρά­σχει 900 κρε­βά­τια ΜΕΘ και να μετα­τρέ­ψει σε τέτοια άλλα 600. Τη «νύφη», όπως και να ‘χει, θα την πλη­ρώ­σει ο γερ­μα­νι­κός λαός, μέσω της τσου­χτε­ρής φορο­λο­γί­ας του και των υψη­λών ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών που «ταΐ­ζουν» τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά κέρδη.

Στη Σουηδία

Αλλά και στην ανε­πτυγ­μέ­νη Σου­η­δία, το κάπο­τε «πρό­τυ­πο σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό μοντέ­λο», τώρα λόγω έλλει­ψης νοσο­κο­μεια­κών κλι­νών και νοσο­κο­μεια­κού προ­σω­πι­κού ο στρα­τός προ­σπα­θεί να στή­σει στρα­τιω­τι­κά νοσο­κο­μεία. Χιλιά­δες νοσο­κο­μεια­κές κλί­νες εξα­φα­νί­στη­καν τα τελευ­ταία 30 χρό­νια ως απο­τέ­λε­σμα των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, απο­λύ­σε­ων και κλει­σί­μα­τος πολ­λών νοσο­κο­μεί­ων και Κέντρων Υγεί­ας. Οι ελλεί­ψεις στα νοσο­κο­μεία είναι τόσο πολ­λές που κάθε μέρα στέλ­νουν e‑mail στα εργα­στή­ρια του Πανε­πι­στη­μί­ου της Στοκ­χόλ­μης ώστε να δωρί­σει υλι­κά για δια­γνω­στι­κά παρα­σκευά­σμα­τα αλλά και γάντια, μάσκες, γυα­λιά, υλι­κά για αντισηπτικά.

Οι ελλεί­ψεις σε ιατρι­κό υλι­κό και σε ΜΕΘ ανά­γκα­σαν το κρά­τος να πάρει την ευθύ­νη που μέχρι τώρα ήταν στις περι­φέ­ρειες, στο πλαί­σιο της «απο­κέ­ντρω­σης». Εξε­τά­ζε­ται ακό­μα να αρχί­σει βιο­μη­χα­νι­κή παρα­γω­γή υλι­κού και φαρ­μά­κων, κάτι που η Σου­η­δία είχε τη δεκα­ε­τία του ’90, όμως άλλα εργο­στά­σια τα έκλει­σε, άλλα τα ιδιω­τι­κο­ποί­η­σε και σήμε­ρα εισά­γει τα πάντα, από φάρ­μα­κα μέχρι και απλά υλι­κά. Σε κίν­δυ­νο βρί­σκο­νται και οι συντά­ξεις εκα­τομ­μυ­ρί­ων εργα­ζο­μέ­νων, οι οποί­ες τζο­γά­ρο­νται στο χρη­μα­τι­στή­ριο, που συνε­χώς πέφτει.

Αντί­στοι­χη είναι η εικό­να και σε πολ­λές άλλες χώρες.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο