Η υπόθεση Μαξ Μέρντεν και ο Εθνάρχης — Μια υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα

Σαν σήμε­ρα 5 Νοεμ­βρί­ου 1959 ο Μαξ Μέρ­ντεν απο­φυ­λα­κί­ζε­ται και απε­λαύ­νε­ται. Ο Μέρ­τεν ευθυ­νό­ταν για σει­ρά εγκλη­μά­των πολέ­μου που δια­πρά­χθη­καν κατά τη διάρ­κεια της Κατο­χής στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και είχε συλ­λη­φθεί συμ­πτω­μα­τι­κά στην Αθή­να το 1957. Ο Μέρ­τεν συνε­λή­φθη, κατά σύμ­πτω­ση, στην Αθή­να το Μάη του 1957. Το Μάρ­τη του 1958, εκδό­θη­κε το παρα­πεμ­πτι­κό βού­λευ­μα και ορί­στη­κε η … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η υπό­θε­ση Μαξ Μέρ­ντεν και ο Εθνάρ­χης — Μια υπό­θε­ση που συγκλό­νι­σε τη χώρα.