Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η υπ. Άμυνας της Ισπανίας επιβεβαίωσε την παράδοση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Η Ισπα­νία θα παρα­δώ­σει στην Ουκρα­νία πυραύ­λους για τα συστή­μα­τα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας Patriot, επι­βε­βαί­ω­σε χθες Παρα­σκευή η Ισπα­νί­δα υπουρ­γός Άμυ­νας Μαρ­γα­ρί­τα Ρόμπλες.

Νωρί­τε­ρα, η ισπα­νι­κή εφη­με­ρί­δα El Pais είχε απο­κα­λύ­ψει ότι η Μαδρί­τη απο­φά­σι­σε να προ­μη­θεύ­σει το Κίε­βο με πυραύ­λους εδά­φους-αέρος για συστή­μα­τα Patriot, χωρίς όμως εκτο­ξευ­τές ή ραντάρ.

Η Ρόμπλες επι­βε­βαί­ω­σε το δημο­σί­ευ­μα σε τηλε­διά­σκε­ψη της Ομά­δας Επα­φής για την Άμυ­να της Ουκρα­νί­ας, ανέ­φε­ρε το ισπα­νι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας. Στην ενη­μέ­ρω­ση επι­ση­μαί­νε­ται ότι η Ρόμπλες δεν διευ­κρί­νι­σε εάν η Ισπα­νία θα παρα­δώ­σει ή όχι ραντάρ και εκτο­ξευ­τές Patriot.

Η Ισπα­νία δια­θέ­τει τρεις συστοι­χί­ες Patriot, εκ των οποί­ων μία σταθ­μεύ­ει στην Τουρ­κία στο πλαί­σιο της ανά­πτυ­ξης δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ για την απο­τρο­πή πυραυ­λι­κών επι­θέ­σε­ων από τη Συρία.

Η Ισπα­νί­δα υπουρ­γός Άμυ­νας υπο­γράμ­μι­σε επί­σης την ακλό­νη­τη υπο­στή­ρι­ξη της Μαδρί­της στο Κίε­βο, δια­βε­βαιώ­νο­ντας πως θα εξα­κο­λου­θή­σει να ενι­σχύ­ει τον ουκρα­νι­κό στρα­τό στον αγώ­να του απέ­να­ντι στους Ρώσους εισβο­λείς. Στο πλαί­σιο αυτό, θα παρα­δώ­σει επι­πλέ­ον άρμα­τα μάχης Leopard, τα οποία επί του παρό­ντος επι­σκευά­ζο­νται. Η πρώ­τη παρ­τί­δα εκτι­μά­ται πως θα μπο­ρού­σε να ανα­πτυ­χθεί στην Ουκρα­νία μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Κατα­βάλ­λο­νται εξάλ­λου προ­σπά­θειες για την παρά­δο­ση πολυ­βό­λων, τεθω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των, αντιαρ­μα­τι­κών όπλων και οβί­δων πυρο­βο­λι­κού, είπε η Ρόμπλες.

Να σημειω­θεί ότι και η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση έχει επι­βε­βαιώ­σει ότι θα στεί­λει επι­πλέ­ον όπλα στην Ουκρα­νία, με δημο­σιεύ­μα­τα να ανα­φέ­ρουν ότι το ουκρα­νι­κό ενδια­φέ­ρον εστιά­ζε­ται στους S‑300.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο