Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η φθινοπωρινή βροχή των διαττόντων Λεοντιδών κορυφώνεται στην Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου

Η φετι­νή φθι­νο­πω­ρι­νή «βρο­χή» των διατ­τό­ντων αστέ­ρων Λεο­ντι­δών θα κορυ­φω­θεί το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας 16 Νοεμ­βρί­ου και έως τα χαρά­μα­τα της Τρί­της στο βόρειο ημι­σφαί­ριο, το οποίο περι­λαμ­βά­νει και την Ελλάδα.

Οι Λεο­ντί­δες είναι μια μέσης έντα­σης βρο­χή διατ­τό­ντων, η οποία όμως κατά και­ρούς εξε­λίσ­σε­ται σε εντυ­πω­σια­κή. Συνή­θως δημιουρ­γεί έως 15 «πεφτα­στέ­ρια» ανά ώρα, αλλά κάθε περί­που 33 χρό­νια εμφα­νί­ζει ένα περιο­δι­κό απο­κο­ρύ­φω­μα με εκα­το­ντά­δες ή και δεκά­δες χιλιά­δες μετέ­ω­ρα την ώρα. Η πιο πρό­σφα­τη θεα­μα­τι­κή χρο­νιά τους ήταν το 2001. Επει­δή στις 15 Νοεμ­βρί­ου φέτος υπάρ­χει Νέα Σελή­νη, ο ουρα­νός θα είναι σκο­τει­νός και κατάλ­λη­λος για παρα­τή­ρη­ση, εφό­σον δεν υπάρ­χουν σύννεφα.

Η βρο­χή των διατ­τό­ντων διαρ­κεί από τις 6 έως τις 30 Νοεμ­βρί­ου και φαί­νε­ται να προ­έρ­χε­ται από τον αστε­ρι­σμό του Λέο­ντα, απ’ όπου πήρε και το όνο­μά της. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, πρό­κει­ται για τα σωμα­τί­δια της σκό­νης που έχει αφή­σει πίσω της η ουρά του κομή­τη 55Ρ/Τέμπλ-Τατλ, ο οποί­ος ανα­κα­λύ­φθη­κε το 1865 και κάθε Νοέμ­βριο τα απο­μει­νά­ρια του δια­σταυ­ρώ­νο­νται με την τρο­χιά της Γης.

Ο κομήτης θα πλησιάσει ξανά τη Γη το 2031.

Καθώς η Γη περι­φέ­ρε­ται γύρω από τον Ήλιο, τα απο­μει­νά­ρια του κομή­τη συνα­ντούν το ανώ­τε­ρο στρώ­μα της ατμό­σφαι­ρας του πλα­νή­τη μας, ανα­φλέ­γο­νται λόγω της τρι­βής και σχη­μα­τί­ζουν φωτει­νές σφαί­ρες, γνω­στές ως «πεφτα­στέ­ρια» ή διάττοντες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο